TEKKE KAPISI “YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ’NİN İNSANLARI”

18.01.2021
A+
A-

Yenikapı Mevlevîhânesi’nin Postnişînleri ile Bu Dergâhtan Yetişen Diğer Mutasavvıf, Mûsikişinas, Şair, Hattat vb. Belli Başlı İsimler

Kemâl Ahmed Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin İlk Şeyhi
Doğânî Ahmed Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 2. Şeyhi
Derviş Abdî-i Mevlevî
Sabûhî Ahmed Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 3. Şeyhi
Ebûbekir Dede, Kehhâlzâde – Afyonkarahisar Mevlevîhânesi Şeyhi, Mesnevîhân
İsmetî Mehmed Efendi
Câmi Ahmed Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 4. Şeyhi
Kãrî Ahmed Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 5. Şeyhi
Feyzî Hasan Efendi, Sîmkeşzâde – Emir Buhârî Tekkesi Şeyhi
Mustafa Itrî Efendi, Buhûrîzâde
Nâci Ahmed Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 6. Şeyhi
Pendârî Ahmed Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 7. Şeyhi
Nesib Yusuf Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 8. Şeyhi
Derviş Ahmed Lebib
Ârifî Ahmed Dede, Peçevîzâde – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 9. Şeyhi
Enis Receb Dede – Edirne Mevlevîhânesi Şeyhi
Mehmed Dede, Mesnevîhân – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 10. Şeyhi
Ömer Şifâî Efendi – Hekim, Şair
Sâfî Mûsâ Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 11. Şeyhi, Şair
Mehmed Dede, Kûçek – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 12. Şeyhi
Ebûbekir Dede, Kütâhiyyevî – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 13. Şeyhi
Hüseyin Niyâz Dede, Konevî – Şair
Ahmed Ağa, Musâhib – Bestekâr, Hânende, Sâzende
Şeyh Gâlib – Galata Mevlevîhânesi Şeyhi, Şair
Abdurrahim Dede, Şeydâ – Bestekâr, Kudümzenbaşı, Neyzen
Ali Nutkî Dede -Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 14. Şeyhi, Bestekâr, Hattat, Şair
Derviş İsmail Hulûs, Ser-tabbâh – Galata Mevlevîhânesi’nin Ser-tabbâhı
Derviş Mustafa, Ayyâr
Derviş Mustafa, Konevî – Vodine Mevlevîhânesi Şeyhi
Abdülbâki Nâsır Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 15 Şeyhi, Bestekâr, Mûsiki Bilgini, Şair
Hâlet Efendi – Devlet Kethüdâsı, Şair
Hasan Leylek Dede – Ressam, Hattat, Mesnevîhân
İzzet Molla, Keçecizâde – Şair
Receb Hüseyin Hüsnü Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 16. Şeyhi
Abdurrahim Künhî Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 17. Şeyhi, Bestekâr, Şair
İsmail Dede Efendi, Hammâmîzâde – Bestekâr, Hânende, Musâhib-i Şehriyârî, Na‘thân, Neyzen, Ser-müezzin, Şair
Hüseyin Dede, Eyübî – Bestekâr
Şeref Hanım – Şair
Zîver Paşa – Bestekâr, Şair
Mustafa Safvet Efendi – Şair
Ahmed Şevki Bey – Hattat
Ahmed Efendi, Mutafzâde – Bestekâr
Osman Selâhaddin Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 18. Şeyhi
Nebil Mehmed Bey – Hattat, Şair
Behlül Efendi – Bestekâr, İcrâcı
Mehmed Zekâî Dede – Bestekâr
Hatice Nakiyye Hanım – Şair
Ahmed Hüsâmeddin Dede, – Kudümzenbaşı, Âyinhân, Bestekâr, İcrâcı, Ser-tabbâh, Şair
Münire Hanım – Şair
Aziz Dede, Neyzen – Bestekâr
Hasan Sırrî Efendi, Yeniköylü – Bestekâr, Hâfız, Hattat, Hânende, Zâkir
Mehmed Celâleddin Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 19. Şeyhi, Bestekâr, Mûsiki Bilgini, Neyzen, Şair, Tanbûrî
Mehmed Es‘ad Dede, – Mesnevîhân Şair
Hüseyin Fahreddin Dede – Beşiktaş/Bahâriye Mevlevîhânesi Şeyhi, Bestekâr, Mûsiki Bilgini, Neyzen, Şair
Mahmud Cemil Bey – Hattat, Şair
Derviş Hasan Hüsâmeddin Dede – Bestekâr, Şair
Mahmud Râif İsmet Bey – Şair
Mehmed Elif Efendi, Hasîrîzâde – Hattat, Mesnevîhân, Şair
Rauf Yektâ Bey – Bestekâr, Mûsiki Bilgini, Neyzen, Yazar
Abdülbâki Baykara Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin Son Şeyhi, Müderris, Mûsikişinas, Şair
İhsan Mahvî – Mesnevîhân, Semâzen, Şair
Ahmed Kemâleddin Perrî – Şair
Ahmed Irsoy, Zekâîzâde – Bestekâr, Hattat, Mûsiki Bilgini
Ahmed Remzi Akyürek Dede – Üsküdar Mevlevîhânesi’nin Son Şeyhi, Şair
Tâhirü’l-Mevlevî – Edebiyat Tarihçisi, Gazeteci, Mesnevîhân, Müderris, Şair, Yazar
Şevket Gavsi Özdönmez – Bestekâr, Mesnevîhân, Neyzen, Şair
Hasan Âli Yücel – Bestekâr, Millî Eğitim Bakanı, Şair, Yazar
Gavsi Baykara (ö. 1967) (Bestekâr, Neyzen)
Rüsûhi Baykara – Öğretmen, Şair, Yazar

Yenikapı Mevlevîhânesi’nde Kafesçilik, Meydancılık, Ser-tabbâhlık, Türbedârlık vb. Hizmetlerde Bulunan Bazı Görevliler ile Dergâha Katkı Sağlayan Belli Başlı İsimler