HAYAL PERDESİ - Umut Rehberi
13.03.2020
Cebrâil’in kanat seslerinden, hatrımda kalanlardan: Çılgınca bir cezbeyle kendimden geçmiş dîvâne aşıklar gibi Kâbe’yi tavaf ediyordum… Allah’a şükür ki o hâlimle farkına varmadan Kâbe’nin örtüsünü yırtmadım. Başka bir neş’eyle okursak:...
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • RSS
  • Email

Günün Ayeti

 

“…Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir”

 

Zümer Suresi, 53.

 

Günün Hadisi

 

“Dayanılamayacak dertten, insanı helâke götürecek tâlihsizlikten, başa gelecek fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felâketten Allah’a sığınınız.”

 

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Daavât 28, Kader 13; Müslim, Zikir 53)

 

Günün Sözü

 

“Ey şerîki, nazîri bulunmayan pâk ve mukaddes Rabbimiz; bize yardım et ve kusûrumuzu bağışla. Ey rifk u merhamet sahibi Allâh(C.C.); bize rakik ve müessir sözler ilhâm et de onlarla duâ ve senin merhametini celbedelim. İlâhi; duâ da senden, icâbet de senden, eminlik de senden, mehâbet de sendendir. ”

 

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l Mevlevi, Mesnevî Şerhi 4667-68-69

 

Günün Duası

 

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allâh’ım!, Sen Rabbimizsin, Senden başka ilah yok; Sana tevekkül ettik; Sen Arş-ı Azîm’in Rabbi’sin. Allah, neyi dilediyse o olmuş, olmamasını dilediği şey de olmamıştır; güç ve kuvvet, yüce ve azamet sahibi olan Allah’ındır. Ya Rabbi!, Bizi ehli tevekkül eyle, dünya ve ahirette iyilik, güzellik ver ve Cehennem azabından bizi koru! Geçmişlerimize rahmet, geleceğimize hayırlar ihsan eyle. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ve borçlu olan kardeşlerimize borçlarını ödeme kolaylığı nasip et.Ya Erhamerrahimin. Âmin…

 

Mevlevi Tarihinde Nisan

1 Nisan 1283 – 1 Muharrem 682 – Hazreti Mevlâna’nın torunu Celâle Hâtun Hakk’a yürüdü.  Mevlâna Türbesinde medfundurlar.

 

2 Nisan 1877 -18 Rabiülevvel 1294 Bahariye Mevlevîhanesi okunan bir mevlid ve ardından yapılan Mevlevî âyini ile açılmıştır.

 

3 Nisan 1839 (18 Muharrem 1255) – Dede Efendi’nin Ferahfeza Âyini Beşiktaş Mevlevîhanesinde ilk kez icrâ edilmiştir.

 

3 Nisan 1922 –  Atatürk Konya’daki Mevlâna Dergahı ve türbesini ziyaretlerinde kendileri için açılan Sema meydanında hazır bulunmuşlardır.

 

6 Nisan 1926 – Bâşbakan İsmet İnönü, toplanan Bakanlar Kurulu’ndan bir karar aldı. Bu kararda: (Tarz-ı mimari nokta-i nazarından kıymeti ve etnoğrafyaya müteallik âsârı ihtiva eylemesi hasebiyle müze ittihazına elverişli olduğu anlaşılan Konya’daki Mevlâna Türbesi ve Dergâhı’Nin müze olarak tanzimi ve ziyarete açılması…) bildiriliyordu.

 

7 Nisan 1922 – İranolojist ve İslam ve Tasavvuf araştırmacısı, Mevlevî muhibbi Annemarie Schimmel hanımefendi Almanya’nın Erfurt şehrinde doğdular

 

9 Nisan 1989 -Yenikapı Mevlevîhanesi son şeyhi Abdülbâki Efendi’nin oğulları Mevlevî postnişini Resûhî Baykara Efendi Hakk’a yürümüştür. Kabirleri Yenikapı Mevlevîhanesi Hâmûşân Mezarlığı”nda babalarının yanındadır.

 

10 Nisan 1955- Çorum Mevlevî postnişini İzzet Dede’den sonra postnişin olan Hüsameddin Dede Hakk’a yürümüştür.

 

12 Nisan 1859 / 9 ramazan 1275 – Hemdem Çelebi’nin vefatı üzerine Çelebilik makamı  oğlu Mahmud Sadreddin Çelebi’ye tevcih edilmiştir.

 

13 Nisan 1996 – Hz. Mevlâna’nın 21. Kuşak torunu Celâleddin Bakır Çelebi dünya odasından, ahiret odasına göç ettiler. Konya Üçler Mezarlığı’na aile mezarlığına sırlandılar.

 

16 Nisan 1862 – 16 Şevval 1278 tarihinde Beşiktaş Mevlevîhanesi şeyhlerinden Eş-şeyh El-Hâc Hasan Nazif Dede Efendi Hakk’a yürüdü.

 

17 Nisan 1824 (17 Şaban 1239) – Dede Efendi’nin bestelediği ikinci âyîn olan Nevâ Âyini icrâ edildi.

 

21 Nisan 1938– Pakistanlı İslam âlimi, şair ve Mevlevî muhibbi Muhammed İkbâl Hakk’a yürüdü. Pakistan’ın Lahor kentinde adlarına yaptırılan türbede medfundurlar.

 

23 Nisan 1944 – Halep Mevlevî Zaviyesi şeyhi ve makam Çelebisi Mehmed Bakır Çelebi Efendi Hakk’a yürümüştür. Yenikapı Mevlevîhanesi’nde babaları Abdülhâlim Çelebi’nin yanına sırlanmıştır.

 

24 Nisan 1226 – 25 Rebiülâhir 623 – Zâhid Efendi-i Ekber ibn-i Sultan Veled Hazretleri bu cihan’a teşrif ettiler.

 

26 Nisan 1910 – Yenikapı Mevlevîhanesi 1906 yangınından sonra enkaz kaldırılmış, Konya Mevlana Tekkesi postnişini Abdülhalim Çelebi, Şeyhülislam Sakıp Molla Bey, Yenikapı ve Bahariye Mevlevîhane Şeyhleri Mehmet Abdülbâkî ve Hüseyin Fahrettin, Galata Mevlevihanesi şeyhi Veled Çelebi, Üsküdar Mevlevîhanesi şeyhi Azmi Efendizade Ahmet, diger tarikatlardan bazı âsitâne şeyhlerinin ve evkaf Nezareti baş Mimarı Kemalettin Bey’in katılması ile temel atma töreni gerçekleştirilmiştir.

 

27 Nisan 1977 – Konya Mevlana Müzesi müdürü emektâr yazar, Hattat M. Necati Elgin Hakk’a vâsıl oldu. İstanbul Zincirlikuyu aile kabristanında medfundur.

 

28 Nisan 1875 – Medine-i dârı’s-selâm-ı dünyâ Bağdad behişt-i asmâ Vilâyet-i Celîlesi Kapukethüdâsı , rütbe-i Ûlâyı haiz el-merhûmu’l-Mevlevî Hâfız Ömer Fâiz Efendi Hakk’a yürümüştür. Yenikapı Mevlevîhanesi hâmuşanında medfundur

 

30 Nisan 1963 – Kıbrıs Mevlevî Tekkesi Kıbrıs Türk Müzesi (Türk Etnoğrafya Müzesi) olarak düzenlenerek ziyarete açılmıştır.

 

Hatırlatmalarınız için info@semazen.net