Merâtib-i Sülûk (Sülûkun mertebeleri) ve Yüz Mertebe

A+
A-

İsmail Ankaravî Dede

Minhacü’l Fukara adlı eserden

Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri) ve Yüz Mertebe

Bu kısım on bâb üzere meydana getirilmiştir.
Ve her bâb onar dereceye şâmildir.

 Tamamını Bilgisayarınıza indirmek isterseniz>>

Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri)
BİRİNCİ BÂB
1. DERECE: YAKAZA (Uyanık Olma Hali)
2. DERECE: Tevbe
3.DERECE: İnabet
4. DERECE: Muhasebe
5. DERECE: Tefekkür
6. DERECE: i’tisâm
7. DERECE: Halktan ve sair şeylerden Hakk’a firar etmek
8. DERECE: Halvet
9. DERECE: Uzlet
10.DERECE: Riyazet
İKİNCİ BÂB
1 . DERECE: Hüzün
2. DERECE: Korku
3. DERECE: Recâ (ümit)
4. DERECE: Huşu
5. DERECE Zühd
6. DERECE: Takva
7. DERECE: Verâ
8. DERECE: Tebettül
9. DERECE: İbadet ve ubûdet
10. DERECE: Hürriyet
ÜÇÜNCÜ BÂB
1. DERECE: Murakebe
2. DERECE: Hürmet ve riayet
3. DERECE: İhlâs
4. DERECE: Tehzib
5. DERECE: İstikamet
6. DERECE: Tevekkül
7. DERECE: Tevfiz
8. DERECE Sık’a
9. DERECE: Teslimiyet
10. DERECE: Tasavvuf nedir?
DÖRDÜNCÜ BÂB
1. DERECE: Hulk (Huy, Ahlâk, Seciye)
2. DERECE: Tevazu
3. DERECE: Îsâr
4. DERECE: Fütüvvet (Eli açıklık, mertlik, temizlik)
5. DERECE: Sıdk (Sadâkat)
6. DERECE: Hâyâ
7. DERECE: Şükür
8. DERECE: Sabır
9. DERECE: Rıza
10. DERECE: İnbisât
BEŞİNCİ BAB
1. DERECE Kast (Niyet)
2. DERECE: Azim
3. DERECE: İrade ve mürid
4. DERECE: Murad mertebesinde olanların sânı
5. DERECE: Edeb
6. DERECE: Yakîn
7. DERECE: Üns
8. DERECE: Kalbî zikir ve zikr-i hakikî
9. DERECE: Fakr
10. DERECE: Gına
ALTINCI BÂB
1. DERECE: İhsan
2. DERECE: İlim
3. DERECE: Hikmet
4. DERECE: Basiret
5-6. DERECE: Feraset
7. DERECE: Sekîne-i kalp (Kalp sükûneti)
8. DERECE: Nefs-i mutmainne
9. DERECE: Himmet
10. DERECE: Kurbeti hak
YEDİNCİ BAB
1. DERECE: Muhabbet
2. DERECE Aşk
3. DERECE: Şevk
4. DERECE: Vecd ve tevâcîd-i nûr
5. DERECE: Berk ve zevk
6. DERECE: Ataş ve şirb
7. DERECE: Dehşet
8. DERECE: Hayret ve heyemân
9. DERECE: Kalk
10. DERECE: Gayret
SEKİZİNCİ BAB
1. DERECE: Velayet nedir? Velî kimdir?
2. DERECE: Sır nedir ve erbâb-ı sır kimdir?
3. DERECE: Garip ne demektir? Garipler kimlerdir?
4. DERECE: İstiğrak
5. DERECE: Gaybet
6. DERECE: Vakit
7. DERECE: Safa
8. DERECE: Sürür
9. DERECE: Telvin
10. DERECE: Temkin
DOKUZUNCU BAB
1. DERECE: Mükâşefe
2. DERECE: Müşahede
3. DERECE: Tecelli
4. DERECE: Hayat
5. DERECE: Kabz
6. DERECE: Bast (Genişlik)
7. DERECE: Sekr
8. DERECE Sahv
9. DERECE: Fasl
10. DERECE: Vasıl
ONUNCU BAB
1. DERECE: Marifet
2. DERECE Fena
3. DERECE: Beka
4. DERECE: Tahkik
5. DERECE: Telbis
6. DERECE: Cûd
7. DERECE: Tecrid
8. DERECE: Teferrüd
9. DERECE: Cemi ve Cemü’l-Cemi nedir?
10. DERECE: Tevhid