EL-CEVAHİRU’L-MUDIYYE’DE MEVLANA – Muhammet Hekimoğlu

A+
A-

EL-CEVAHİRU’L-MUDIYYE’DE MEVLANA

Muhammet Hekimoğlu

Biyografi biliminin temelini oluşturan ve aynı çağda yaşamış ve aynı bilim dalıyla uğraşmış olan şahsiyetlerin hayatlarını konu edinen ve ilk olarak hadis alanında başlayan tabakat yazma geleneği, duyulan ihtiyaca göre diğer İslam ilimlerinde de sürdürülmüştür. Nitekim fıkıh alanında yazılmış ve alanındaki ilk kaynak olması nedeniyle kendisinden sonraki pek çok tabakata kaynaklık etmiş olan tabakatların ilki el-Cevahiru’l-mudıyye fi’t-tabtıktıti ‘l-hanefiyye ‘dir.

Müellifin, eserinin mukaddimesinde de ifade ettiği gibi, Hz. Peygamber’in arkadaşlarının kimler olduğu ve sayılarının tespitiyle başlamış olan bu gelenekte, Hz. Peygamberin arkadaşlarının ardından ilgi alanlarına göre müellifler çeşitli tabakat kitapları yazmışlardır. Kimi sahabeden sonra gelen Tabiun’u, kimi mutasavvıfları ele almış, kimi de bağlı olduğu mezhebin imamlarının hayatlarını yazmıştır. Tüm bu çalışmaların yanında fıkıhçıları bir araya getiren ve onların hayatları hakkında derli toplu bir eserin yokluğu el-Cevahiru’l-mudıyye’ nin en önemli telif sebebidir.

El Cevahirul Mudiyyede Mevlana Muhammet Hekimoglu

 

ETİKETLER: