ÇANKIRI’DA MEVLEVÎLER VE MESNEVÎHANLAR – Ahmet Cahid HAKSEVER

A+
A-

ÇANKIRI’DA MEVLEVÎLER VE MESNEVÎHANLAR

Ahmet Cahid HAKSEVER 

Özet

Mevlevîlik, Çankırı’da yaklaşık 600 yıl faâliyet gösteren bir tarîkattır. 19. asrın sonlarından itibaren Üveysî silsileden gelen Mevleviler de Çankırı’da irşat faâliyetlerinde bulunmuşlardır. Mevlâna’nın tarîkatı dışında Çankırı’daki bir diğer tesir alanı eserleridir. Köklü bir gelenek olan ve “Mesnevî okuyan” anlamına gelen Mesnevîhanlık, Çankırı’da özellikle Osmanlı’nın son dönemlerinde uygulan-mıştır. Bu çalışmada; Çankırı’da uzun bir geçmişe sahip Mevlevîliğin tarihi süreci, zâviyenin son yüzyılındaki postnişinler, Üveysî silsileden gelen sufiler, Mesnevîhanlar ile bunların, Çankırı’nın siyasi ve sosyo-kültürel hayatına katkıları ele alınmıştır.

Cankirida Mevleviler Ve Mesnevihanlar Ahmet Cahid Haksever