BURDUR MEVLEVİHANESİ ŞEYHLERİNDEN FEDAİ DEDE – Bilal Çakıcı

A+
A-

BURDUR MEVLEVİHANESİ ŞEYHLERİNDEN FEDAİ DEDE

Bilal Çakıcı

XVI. yüzyıl, Osmanlı devletinin her alanda olduğu gibi edebi alanda da gelişme gösterdiği bir dönemdir. Bu gelişmede, devletin sanata bakış açısının önemi büyüktür. Başta padişah olmak üzere şiirle yakından ilgilenen devlet büyükleri, çevrelerinde birtakım sanat ortamlarının oluşmasını sağlamışlar, sanatçıları maddi ve manevi olarak desteklemişlerdir. Bu yüzyılda, yaşadığı dönemde büyük ün kazamnış ve sonraki yüzyıllarda da gündemde kalarak etkisini sürdürmüş önemli şairler yetişmiştir. Divan edebiyatı konusunda yapılan genel değerlendirmelerin ekseninde çoğunlukla bu dönemin ünlü şairleri olmuştur. Halbuki adları fazla duyulmamış, ikinci planda kalmış şairlerin de yaşadıkları dönem, içinde bulundukları edebi anlayış ve çevre açısından bir önemi vardır ve az ya da çok bunun ortaya konması bir gerekliliktir. Böylece bir dönem, bütün olarak ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilme imkanı bulacak ve edebiyat tarihi içerisindeki gerçek yerini alınış olabilir. Bu amaçla hazırladığım “Fedai, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni” adlı doktora tezimle41 kütüphanelerde iki nüshası bulunan Fedai Divanının tezkirelere göre Fedai mahlasım kullanan 7.divan şairinden hangisine ait olduğunu tespit etmiş; buna ilişkin olarak “Metinden Hareketle Edebiyat Tarihi: Fedai Divanı Örneği” başlıklı bir de bildiri sunmuştum.42Bu yazıda ise, Burdur Mevlevihanesinde şeyhlik vazifesinde de bulunmuş olan Fedai’nin hayatı ve edebi kişiliğiyle ilgili bilgilere; onun Mevlana ve Mevleviliğe dair şiirlerine yer verilecektir.

Burdur Mevlevihanesi Seyhlerinden Fedai Dede Bilal Cakici

ETİKETLER: