Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

BAKİ HOCA VE “GARÎB” – Murat BARDAKÇI
KUŞLAR VE MEVLÂNA – Saim SAKAOĞLU
MEVLANA DÜŞÜNCESİNDE İNSAN’IN ÖZGÜRLEŞMESİ VE İLAHİ AŞK – Muammer CENGİL
ÇIKTIM ERİK DALINA – Haydar Murad HEPSEV
MESNEVÎ’NİN İLK 18 BEYTİ ve ŞERHİ – Haydar Murad HEPSEV
Vahdet deryasına dalmak – Kadir Özköse
CÖMERT ŞAİRDEN ÖDÜNÇ KELİMELER ALDIM… – Necla Saydam
Şem’î, Ankaravî ve Bursevî Şerhleri ve İlk 18 Beyt Yorumlama Yöntemleri – Ahmet TANYILDIZ
İRŞAD-ul-MÜRİDİN’den – Haydar Murad HEPSEV
HZ.MUHAMMED’İN ŞAHSİYETİNİN VE DAVRANIŞLARININ KUR’ÂN’A UYGUNLUĞU – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Mesnevi ve Rubâiyyat’ında “Meyve” ve “Üzüm” Sembolleri – R. Bahar AKARPINAR
Derdimizi anlatabileceğimiz dostlar -2 – Kadir Özköse
Mevlânâ ve Çağımız – Emin Işık
Muhabbet Merkezli Bir Dünya İçin – Hüseyin Algül
Bir Kur’an Hâdimi – Mesut Kaya
Sevgi İnsanı Mevlânâ – Musa Tektaş
Mevlânâ Devrinin Yöneticileriyle İlişkileri – Osman Nuri Küçük
Mevlâna ve Yunus Emre – Mustafa Özçelik
Hazret–i Mevlânâ’nın Gönül Sadâsı – Osman Nuri Topbaş
Hz. Mevlana, Şems ve Şeb-i Arus – Osman Nuri Topbaş
Niyaz Eyle – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Aşkı Bilmez – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Huzurdan Gönüle – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Hep Seninle Olsaydım – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Tıpkı Muhammed Gibi – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Bir Ümit Sultanım – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Gönül İkliminden Hikmet Parıltıları – Osman Nuri Topbaş
Kahrı Seçmek – Filiz Konca
Mevlânâ ile Alakalı Yayınlanmamış Bazı Tezler – Vahit GÖKTAŞ
Derdimizi anlatabileceğimiz dostlar – Kadir Özköse
GÂLİB’İN MEVLÂNA’YA YAZDIĞI DÖRT MEDHİYE – H.Dilek BATİSLAM
SEVAKIB-I MENAKIB VE MEVLANA – Gönül AYAN
MA’ÂRİF’DEN HAREKETLE MEVLÂNÂ – Hüseyin AYAN
Ah M(B)ine’l-Aşk – İskender PALA
GÜLŞEHRİ’NİN MESNEVİSİNDE MEVLÂNA ETKİSİ – Aziz MERHAN
Mevlâna ve Divan Şairleri – Osman HORATA
MEVLEVÎ ŞAİRLERİNDEN ‘ABÎRÎ VE İKİ ESERİ – Abdülbaki ÇETİN
Mevlânâ ve Mevlevîlik – Mustafa Kara
Mevlana’da Nefis Eğitimi
Mevlânâ’ya Göre Evlilik ve Aile – Abdulhakim YÜCE
NA’T-I ŞERîF – Ahmet Şahin
Mevlâna’nın Düşünce Dünyasında Hz. Peygamber Sevgisi – Hasan Almaz
MEVLÂNÂ’NIN ŞİİR ANLAYIŞINDA TAHKİYENİN YERİ – Lütfi ALICI
Abidin Paşa ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf – Kadir Özköse
İç, Hayat Bul – Filiz Konca
TEFEKKÜR VE BİLİMİN SENTEZİ SEMÂ – Bayram Ali Çetinkaya
OKYANUSLARIN ZİKRİ: SEMA – Bayram Ali Çetinkaya
Cennette Dinlenen Nağmeler ve Mevlânâ – Bayram Ali Çetinkaya
MEVLÂNA’NIN TEBRİZLİ GÜNEŞİ ŞEMS – Bayram Ali Çetinkaya
MECÂZÎ AŞK¸ HAKÎKÎ AŞKIN KÖPRÜSÜDÜR – Kadir Özköse
Mevlâna – Şiir – Abdullah SATOĞLU
MEVLÂNA DA MANA ŞEKİL BİR BÜTÜNDÜR! – Ali Akpınar
Rückert’in Mevlâna’yı Anlama Tarzı Üzerine – Hasan AKAY – İlyas ÖZTÜRK
MODERN İNSANIN BUHRANLARINA HZ. MEVLÂNÂ’NIN MESAJLARI
YEDİYÜZ SENEDİR AÇIKLANMAYAN HAKİKAT – Faruk ÇELEBİ
FÎHİ MÂ-FÎH VE MEVLÂNÂ’NIN GÜNÜMÜZE AKTARILMASI – Gönül AYAN
MEVLEVİLİKTE ÇORAP MEST – Erdoğan EROL
“Türk” Adı ve Mevlâna’daki Anlamları – Ali ÇAVUŞOĞLU
MEVLÂNÂ VE KANT FELSEFESİNDE AKLIN DEĞERİ – Nejdet DURAK
“Usûl-i Tarikat u Bi’at” Risalesi – A. Yılmaz Soyyer
SEMAHANE SOHBETLERİ – A. Yılmaz Soyyer
Modern Çağda Semâ’ın Seyirlik Gösteri Hâline Dönüştürülmesi – Ahmet TARHAN
Kaytazzâde Mehmed Nâzım Efendi – H. Dilek BATİSLAM
Mesnevî’de Söze ve Konuşmaya Dair Konular
Tekke eğitimi üzerine – Nezih Uzel
SEFİNE-İ NEFİSE-İ MEVLEVİYÂN’A GÖRE MEVLEVİLİK – Hüseyin AYAN
MEVLANA’DA TABİAT SEVGİSİ – İsmet Kayaoğlu
MESNEVÎ’NİN BEŞİNCİ DEFTERİNDEKİ, PEYGAMBERİMİZ VE SÖZLERİ – A. Osman KOÇKUZU
“ALLAH’I TESBİH ETME” AYETİNİN AÇIKLANMASI – Şefik Can
MEVLÂNÂ İLE ŞEMSİN KONYA’DA BULUŞTUKLARI YER – Mehmet ÖNDER
MEVLÂNÂ’DA AKIL VE AKLIN KRİTİĞİ
İSLÂM TASAVVUFU VE BATI – Abdülmecid Fourcroy
GÖNÜL KÂBESİ ve MEVLÂNÂ – Ahmet SEVGİ
TÜRK BASININDA MEVLANA ENSTİTÜSÜ
MESNEVİ’DE “İLİM” KAVRAMI
8. MİLLÎ MEVLÂNA KONGRESİ – AÇIŞ KONUŞMASI – Abdurrahman KUTLU
Ölümün Güzelliği – Filiz Konca
GÜLİSTANDA DİKENE TAKILANLAR
HZ. MEVLÂNA’YA GÖRE İBADET VE DUA
AFYON MEVLEVÎ-HÂNESİ – Hasan Özönder
MEVLÂNA’DA AŞK METAFİZİĞİ
KLASİK TÜRK EDEBİYATI AHLÂKÎ MESNEVÎLERİNDE MEVLÂNA’DAN İZLER
SELÇUKLU DÖNEMİ ŞİİRİ VE MEVLÂNA’NIN ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ
MEVLÂNA KONGRELERİNDE SUNULMUŞ OLAN TEBLİĞLER
2007 MEVLÂNA YILINA GİRERKEN – Mustafa İSEN
THE SCHOOL OF IBN ARABI IN MASHRIQ AND TURKEY WITH SPECIAL REFERENCE TO – Yasushi TONAGA
THE PREFACE TO THE MATHNAWI: ISM‘lL ANKARAVI’S COMMENTARY – Bilal KUSPINAR
RAKS VE DEVRÂN ETRAFINDA TARTIŞMALAR – İsmet KAYAOĞLU
BİR SELÇUKLU BİLGESİ OLARAK NASREDDİN HOCA – Saim SAKAOĞLU
SADR AL-DIN AL-QUNAWI AS SEEN FROM A MEVLEVI POINT OF VIEW – Masataka TAKESHITA
SEMÂ – SEMİH CEYHAN
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞİP İSLÂMLAŞMASINDA YUNUS EMRE’NİN ROLÜ – Abdullah ÖZBEK
ANADOLU SELÇUKLULARININ BİLİMSEL FAALİYETLERİ – Esin KAHYA
SELÇUKLULAR DEVRİNDEKİ İLME GENEL BİR BAKIŞ – Ramazan ŞEŞEN
ANADOLU’NUN TÜRK YURDU HALİNE GELİŞİNDE MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİĞİN ROLÜ – Mehmet ŞEKER
XIII. YÜZYILDA KONYA’DA İSLAM SUFİZMİNİN BOYUTLARI – Mehmet AYDIN
SELÇUKLU KÜLTÜRÜNDE HZ. MEVLÂNA’NIN YERİ – Şefik Can
I. Milli Mevlâna Kongresi Açılış konuşması – Halil CiN
MUHTELİF ŞERHLERE GÖRE MESNEVI’NİN İLK BEYTİYLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER – Amil Çelebioğlu
GÜMÜŞ ŞEBEKE – Erdoğan EROL
MEVLÂNÂ GELİNCE BABASI AYAĞA KALKTI MI? – Erdoğan EROL
MESNEVİ’YE GÖRE KONYA’DA YAŞAM – Nuri Şimşekler
MEVLÂNÂ’NIN EDEBÎ KİŞİLİĞİNİ ETKİLEYEN ŞAHSİYETLER VE ESERLERİ – Ahmet Kâzım ÜRÜN
MEVLÂNA’NIN GAYRİMÜSLİMLERLE DİYALOGU
HZ.MEVLÂNÂ VE YUNUS EMRE’DE “VARLIK – YOKLUK” KAVRAMI – Ahmet Şahin
XIII. YÜZYILDA KONYA VE ÇEVRESİNDE KÜLTÜR FAALİYETLERİ – Recep Dikici
BATI DÜŞÜNCESİ VE MEVLÂNA’DA KADIN – İsmail Yakıt
KUZEY KAFKAS’TA SUFİLİK – Nadejda EMELYANOVA
THE INDIAN-TURKISH CONNECTIONS IN THE FIELD OF SUFISM – Anna SUVOROVA
THE PROBLEM OF MYSTIC RELATIONSHIP – Natalia Ilyiniçna PRIGARINA
ARTICLES ON MAWLANA IN THE RUSSIAN ENCYCLOPAEDIAS OF THE SOVIET PERIOD – Dmitri MIKULSKI
SULTAN VELED VE ÇELEBİLİK MAKAMININ KURULUŞU – Ekrem IŞIN
SEVAKIB-I MENAKIB VE MEVLANA – Gönül AYAN
SULTAN VELED’İN MA’ÂRİF’İNDE MEVLÂNÂ – Hüseyin AYAN
FATİH, MEVLÂNA’NIN TORUNUDUR – Mehmet ÖNDER
HOLLANDA’DA MÜSLÜMAN-HIRİSTİYAN ORTAK ÇALIŞMALARI – Arslan KARAGÜL
AVRUPALILARIN MİSTİK İSLAM’LA TANIŞMALARI – Ali KÖSE
AVRUPA’DA, GÖÇMENLER VE TÜRK TOPLUMU – Talip KÜÇÜKCAN
AVRUPA’DA TÜRK VARLIĞI VE DİYASPORİK KİMLİK – Musa TAŞDELEN
GÖÇÜN KÜLTÜREL SONUÇLARI – Vedat Bilgin
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE İNSAN HAKLARI – Edibe SÖZEN
SELÇUKLULAR DEVRİNDE TASAVVUFİ DÜŞÜNCE – A. Yaşar OCAK
DÖRT KAPI-KIRK MAKAM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME – Abdurrahman GÜZEL
XIII. YÜZYILDA KONYA VE ÇEVRESİNDE KÜLTÜR FAALİYETLERİ – Recep Dikici
III. MEVLÂNA KONGRESİ – Oturum Konuşması – Yusuf HALAÇOĞLU
III. MEVLÂNA KONGRESİ – Oturum Açış Konuşması – Mustafa İSEN
III. MEVLÂNA KONGRESİ – Açılış Konuşması – Haşim KARPUZ
III. MEVLÂNA KONGRESİ – Açılış Konuşması – Abdurrahman Kutlu
III. MEVLÂNA KONGRESİ – Açılış Konuşması – Ahmet KAYHAN
III. MEVLÂNA KONGRESİ – Açılış Konuşması – Mehmet S. AYDIN
III. MEVLÂNA KONGRESİ – Sunuş – Süleyman OKUDAN
KONYA MEVLÂNÂ DERGÂHI’NIN KAYBOLAN BİR YAPISI: TÜRBE HAMAMI – Yılmaz ÖNGE
MESNEVÎ VE KISA HİKÂYECİLİK – Gönül AYAN
MEVLANA’NIN IŞIĞINDA GELİŞEN TÜRK SÜSLEME SANATLARINDAN ÖRNEKLER – H. Örcün BARIŞTA
KONYA ŞER‘İYYE SİCİL KAYITLARINA GÖRE MEVLANÂ ÂSİTANESİ – Zeki ATÇEKEN
Kilis Mevlevîhânesi ve Vakıflar – Yusuf Küçükdağ
MEVLANA’DA İNSAN VE AŞK – Meheddin İSPİR
Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Avcı Metaforu – Ahmet ÖGKE
KUR’ÂN’IN ‘İFK HADİSESİ’Nİ BEYANI – A.Hümeyra ASLANTÜRK
ŞEYH GÂLİP”TE MEVLÂNÂ SEVGİSİ – Hüseyin AYAN
THE MATHNAWÍ OF JALÁLU’DDÍN RÚMÍ – BY REYNOLD A. NICHOLSON
MEVLÂNA’DA SEMBOLİZM VE NEY
MEVLÂNÂ’NIN SEVGİ ANLAYIŞI
MESNEVİ ŞERHLERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER – Recep Dikici
HZ. MEVLÂNA VE SELÂHADDİN-İ ZERKÛB
HZ. MEVLÂNÂ VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
MEVLÂNÂ VE İKBAL
MEVLÂNÂ ve DÜŞÜNCE – Ahmet SEVGİ
SEYYİD BURHÂNEDDÎN MUHAKKİK-İ TİRMİZÎ – Recep Dikici
MESNEVİ ŞERHLERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER – Recep Dikici
MESNEVİDE İNSAN TERBİYESİ – SAFFET SOLAK
MEVLÂNA’NIN ŞAHSİYETİ ve DÜNYA GÖRÜŞÜ – ABDÜLKADİR KARAHAN
Hz. Mevlana’da İslam ile Hikmet Arasındaki Denge – Ramazan El-Buti
MEVLÂNA ve HAKİKATLERE BAKIŞI – ŞEYH NAZIM EL-KIBRISÎ
MEVLÂN”DA HERŞEY İNSAN İÇİN – Nezihe ARAZ
MEVLÂNÂ’NIN TASAVVUFÎ GÖRÜŞÜNE GÖRE İNSAN – İbrahim DÜZEN
Mevlâna”ya göre; DİN, İMAN VE KÜFÜR – Şefik Can
KAROL SZYMANOWKY”NİN MEVLÂNÂ SENFONİSİ – Semih SERGEN
5 Mevlana Kongresi – Açılış Konuşması – Prof. Dr. Halil CİN
Mevlevîliğin Bursa’daki İzleri – Abdurrezzak TEK
Lefkoşe Mevlevîhânesi’nde Yetişmiş Mevlevî Divan Şâirleri – İlhan GENÇ
MEVLÂNA”YA GÖRE İNSANLARIN BİRARADA YAŞAYABİLMESİNİN SIRLARI
Şems Divan’ında Aşkın Sesi – Derya ÖRS
MEVLÂNA, SEMA TÖRENLERİNDEKİ GİYSİ ÖZELLİKLERİ – Fatma AYHAN
Dinle Ney’den… – Zehra Kıran
Hazan, O’nun eteklerinden dökülen aşktır – İsmail Fatih Maraşbey
Men hâk-i reh-i Muhammed Muhtarem – Elif Konar
Kayıp bir mesnevi şerhi: Gülzâr-ı Hakikat – Fatma Zehra
MESNEVİ BAHÇESİNDEN GÜL BUKETLERİ – 6
MESNEVİ BAHÇESİNDEN GÜL BUKETLERİ – 5
MESNEVİ BAHÇESİNDEN GÜL BUKETLERİ – 4
MESNEVİ BAHÇESİNDEN GÜL BUKETLERİ – 3
MESNEVİ BAHÇESİNDEN GÜL BUKETLERİ – 2
MESNEVİ BAHÇESİNDEN GÜL BUKETLERİ
Muhammed’im Doğarken !..
Çok Sevecendi Benim Efendim
Yaman Dedeyi Tanır mısınız?
Nasıl Çalışır?.. (5)
Nasıl Çalışır?.. (4)
Nasıl Çalışır?.. (3)