Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

Mevlana’nın Mesnevi’sinde kötülük problemi / Yazar:RIDVAN GELİR
Mevlana felsefesi ve Türkiye’de yapımı tamamlanan Mevlana belgesellerinin karşılaştırmalı incelemesi /Yazar:KÜRŞAT KIZBAZ
İslam sûfîzminde Hz.İsâ (a.s.)’ya yaklaşım: Hz.Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî örneği / Yazar:ZEYNEP YAYKAN
Mevlana Müzesinde bulunan mevlevi giysilerinin ve Mevlana’ya atfedilen giysilerin giyim sanat dalı açısından incelenmesi /
İbni Sina ve Mevlana’ nın aşk felsefelerinin karşılaştırılması / Yazar:HİLAL ARSLAN
Mevlana Müzesi’nde bulunan Bir Mevlevi Şiirleri Mecmu’ası (Mecmu’a-i Eş’ar) /Yazar:GÜLŞAH GAYE ÖZTÜRK FİDAN
Kelam açısından Mevlana’da insan hürriyeti / Yazar:AHMET DOĞAN
Mevlana düşüncesinde kadın / Yazar:TÜLAY TOKMAK
Mevlana’da akıl-aşk ilişkisi /Yazar:ZUHAL ÇELİK
Mevlana Celaleddin-i Rumi’de nübüvvet / Yazar:MEHMET AKİF BİLİCİ
Hz. Mevlana, Ahi Evran ve Şeyh Sadreddin-i Konevi’nin Konya Halkını eğitimindeki rolü /Yazar:HATİCE KONUKSEVEN
Mevlana`nın bazı kelami konulardaki görüşleri ve bunların değerlendirilmesi /Yazar:TUNA TUNAGÖZ
Hz. Mevlana’nın kadınla ilgili görüşleri / Yazar:HASAN YILMAZ
Mevlana’da siyaset felsefesi problemleri / Yazar:MURAT ERTEN
Mevlana Celaleddin-i Rumi`nin Mesnevi`sindeki dini motiflerin tesbiti ve değerlendirilmesi / Yazar:GÜL ÖZER
Mevlana ve Kur`an tefsiri açısından mesnevi /Yazar:HÜSEYİN GÜLLÜCE
Çankırı Mevlevihanesi: Konya Mevlana Müzesi Arşivi’nde 69, 70 nolu zarflardaki belgelere göre /Yazar:FERUDUN ATA
Mevlanaya göre akıl ve aşk / Yazar:MESİTE DEMİR
Mevlana Müzesi, Müzelik Yazma Eserler Kataloğu, cilt: 1 – 2 / Yazar:OSMAN SİVİLOĞLU
Konya Mevlevi Dergah’ından Mevlana Müzesi’ne nakledilen Türk kumaşları / Yazar:NACİ BAKIRCI
Mevlana Külliyesi / Yazar:HASAN ÖZÖNDER
Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk adlı mesnevisinin hat sanatıyla gravüre yansıması /Yazar:AYŞE FETHİYE BAYEZİD
Mevlana Müzesi nr. 1113’te kayıtlı Mesnevi nüshasının 1.cildi (Metin-İnceleme) / Yazar:RUKİYE RASBACI
Mevlana’nın Mesnevi’sinden seçmelerin bulunduğu çocuk kitaplarının çocuk eğitimi ve çocuk edebiyatı açısından incelenmesi /Yazar:ZEYNEP ZUHAL EĞRİDERE
Şeyh Galib’in “Hüsn ü Aşk” adlı mesnevisinin söz varlığı /Yazar:ÖZDEN DEMİR
Mesnevi’de özgürlük tasavvuru ve etkileri / Yazar:HİLAL ÖZERDEM
Mevlâna ve Yunus Emre’nin aşk ‎felsefelerinin mukayesesi ‎(mesnevî ve Yunus Emre Divanı’nda)‎ / Yazar:ALİ EMRAH GÖRMEK
Mesnevî-i Şerif’te Ulü’l-azm peygamberler / Yazar:GÜLCAN KOÇ
Mesnevi ve bibliyoterapi / Yazar:ÜMMÜGÜLSÜM KAYA
Bir değer tasnifi denemesi ve Mevlana’nın Mesnevi’sinde değerler /Yazar:EYÜP ÇAĞLAR
Mesnevi’de ibadetler ve tasavvufi ahlak /Yazar:BERK YAYMAN
Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Son Peygamber’in adları ve bazı özellikleri ile ilgili hikayeler /Yazar:HASAN NACAR
Coleman Barks’ın Mevlana Mesnevisi uyarlamaları ve çeviri etiği /Yazar:GÜLSEN VURALER
Ortaöğretim öğrencilerine yönelik mesnevi temelli değerler eğitimi /Yazar:ESRA DEMİRCİ
Hz.Mevlana’nın Mesnevi’sinde zıtlıklar /Yazar:MOJTABA MORADI
Mevlana’nın Mesnevi adlı eserinde yer alan hikayelerin sosyal bilgiler dersi öğretim programındaki değerlerin öğretiminde kullanımının incelenmesi / Yazar:KÜBRA ÇOMAKLI
Cezire-i Mesnevi ve şerhlerine göre Mevlevî sülûkü / Yazar:ALİ ÇOBAN
Mevlana Mesnevi’sinde benliğin keşfi / Yazar:FATİH YILDIZ
Ken’an Rifai’nin mesnevi sohbetleri / Yazar:ARZU EYLÜL YALÇINKAYA
Mevlana’nın Mesnevi’sinde doğa bilinci /Yazar:FATMA KARAKAŞ
Mevlana’nın Mesnevi’sinde dönemin sosyo-dini yapısı ve tasavvufi hayatı / Yazar:MUSA KAVAL
Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde ahlâk felsefesi / Yazar:MUHAMMET İKBAL ŞEN
Mevlana’nın Mesnevi’sinde halk edebiyatı ve halk kültürü / Yazar:YASEMİN BAKİ
Mevlana’nın Mesnevi adlı eserinin sosyal bilgilerde değer kazanımındaki rolü (Nitel bir araştırma) /Yazar:YUSUF SANCAK
Mevlana’nın Mesnevi’sinde yer alan anlatıma dayalı metinlerin Türkçe ders kitaplarında kaynak metin olarak kullanılabilirliliği /Yazar:FATMA DÜZCAN
Mevlana’nın Mesnevi’sinin ilk onsekiz beytinin şerh ve çeviri aracılığıyla Türk Edebiyatı ve kültüründe içselleştirilmesi /Yazar:CAN CEYLAN
Mevlana’nın Mesnevi’sinde kötülük problemi / Yazar:RIDVAN GELİR
İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerine uygulanan mesnevi temelli değerler eğitimi programının ahlaki olgunluğa ve saldırganlık eğilimine etkisi / Yazar:MUHAMMET ŞERİF KESKİNOĞLU
Mevlana’nın Mesnevi’sinden ilköğretim okulları için seçilen öykülerin eğitsel yönünün incelenmesi / Yazar:GÜLTEN ERKEK
Mevlâna’nın Mesnevi’sindeki hikâyelerin çocuk edebiyatı açısından değerlendirilmesi / Yazar:MEHMET TOK
Musannifek Alaaddin Ali Bin Muhammed’in Mevlânâ’nın Mesnevî’si ile ilgili risalesi/Yazar:SİNAN TAŞDELEN
Mevlana’nın Mesnevi’sinde insan-alem ilişkisi çerçevesinde dünya hayatı /Yazar:ABDULLAH KUŞLU
İsmail Ankaravi’nin Mesnevi Şerhi Mecmuatü’l-Letâif ve Matmuratü’l-Mearif’te Hadis /Yazar:AYŞE GÜLTEKİN
Mesnevi örneğinde yetişkinler din eğitiminde kıssa kullanımı /Yazar:İBRAHİM COŞKUN
Mevlânâ’nın mesnevi’sinde aşk kavramı / Yazar:ZEYNEP KÖSE
Şerh-i Cezire-i Mesnevi (metin-inceleme-sözlük) / Yazar:MEHMET MALİK BANKIR
Mesnevi’de Kur’a-nı referanslar ve Kur’an ayetlerine getirilen işari yorumlar / Yazar:HALİM GÜL
İsmail Hakkı Bursevi’nin Ruhu’l-Mesnevi’sinin incelenmesi / Yazar:İSMAİL GÜLEÇ
Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevi-i Şerif Şerhi / Yazar:ÜLKER AYTEKİN
Mevlana Celaleddin-i Rumi`nin Mesnevi`sindeki dini motiflerin tesbiti ve değerlendirilmesi / Yazar:GÜL ÖZER
Abidin Paşa (1259/1843-1324/1906)`nın mesnevi şerhi ve tasavvufi düşünceleri / İSA ÇELİK
Mevlana ve Kur`an tefsiri açısından mesnevi /Yazar:HÜSEYİN GÜLLÜCE
Süruri`nin Mesnevi şerhi: Tanıtım – indeks – tenkitli metin/Yazar:ORHAN BAŞTÜRK
Sarı Abdullah ve Şerh-i Mesnevi: Cevahir-i Bevahir-i Mesnevi / Yazar: SELAHATTİN DURGUN
Mesnevi’de Mevlana’nın eğitim anlayışı / Yazar:MUSTAFA USTA
Yakayı yırtmadan olmaz bu işler
Hazret-i Mevlânâ’nın Gözüyle Allah Resulü-Hüseyin Top
Örnek Bir Mevlevi: Üsküdar Mevlevîhanesi Son Postnişini Ahmed Remzi Dede (Akyürek)
Sedef gibi kanaatkâr olmadan inci sahibi olunmaz
Noksan olan kamili bilmez
Mevlana ve Walt Whitman Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım – Solmaz Ahmedzade
Hz. Mevlânâ’ya Göre Hak Yolcusu için Edebin Önemi – Osman Nuri Küçük
Mevlâna Aşk ve Şefkat Timsalidir – Mîdhat Baharî Beytur
Osmanlı Tarihinde Dinî Mûsıkî
Hz. Şems-î Tebrizi
Sufi ve Tasavvuf
Tevekkül
Aşkın Mekanları: Mevlevihaneler
Mücâhidîn-i Mevleviyye Alayı
EY HAKK İLE GÖREN GÖZ! EY HER ŞEYİ BİLEN GÖNÜL! GEL!
Hz. MEVLÂNA’NIN SESLENİŞİ – Esin Çelebi Bayru
KURBAN BAYRAMINA DAİR BİR SOHBET – Bilal Kemikli
MEKTUBA, MEKÂNA VE DOSTLUĞA DAİR – Bilal Kemikli
Bugün kutlu bir gün – Bilal Kemikli
Dünde kaldı tüm o şarkılar – Bilal Kemikli
HACI BAYRAM-I VELİ’NİN HUZURUNDA – Bilal Kemikli
Zikir ve Sahte Şeyhler – Meryem Irmak
Güzellik Onların töresidir – Nezih Uzel
Tekke eğitimi üzerine – Nezih Uzel
Yandım Allah Mevlevîhânesi – Nezih Uzel
Devlet Mevlevilerle barıştı… – Nezih Uzel
Londra’da bir Mevlevi _ Nezih Uzel
YASİN SURESİ – 4
YASİN SURESİ – 3
YASİN SURESİ – 2
YASİN SURESİ – 1
Zevkten dört köşe – 3
Zevkten dört köşe – 2
Zevkten Dört Köşe
“Nasıl Arınırım?” yada Azaptan Çıkış!
Rasülullah’ı Gönülde Bulmak !..
Mağaralardan Geç de Gel !.. (2)
Mağaralardan Geç de Gel !.. (1)
Rabbinle Bayramlaş!
Saman Çöpü
Benim Ramazanlarım
Sıbğatullah
MEVLÂNA’NIN MİLLİYETİ
MEVLÂNA’YA GÖRE AŞK, AKIL VE FELSEFEYE ALTERNATİF Mİ?
MEVLÂNA’DAN GÜNÜMÜZE MESAJLAR
MEVLÂNA’YA GÖRE AŞK VE SEVGİNİN ÖNEMİ
Mevlevîlikte Musiki ve Musikide Mevlevî… Neyzen Halil Can
MEVLEVİLİKTE ZİKİR VE MEVLANA MÜZESİNDE BULUNAN DÖRT ZİKİR TESBİHİ
BAHÂRİYE MEVLEVİHANESİ POST-NİŞÎNLERİNDEN AHMET MİTHAT BAHÂRÎ BEYTUR’UN MEVLEVÎHÂNE HATIRALARI -Hikmet ATİK
Kur’an Vahyi ve Hedefi – Emin Işık
SEYYİD EBUBEKİR DEDE VE AHFÂDI – Mustafa ERDOĞAN
SAN’ATKÂR MEVLEVÎLER: SAATÇİ AHMED EFLÂKÎ DEDE – Mustafa ERDOĞAN
Zekât ya da Arınma – H. Kâmil Yılmaz
Mevlânâ Aşk Önderi – Rabia Christine Brodbeck
MEHMED SAİD HEMDEM ÇELEBİ
“Ben Batan Şeyleri Sevmem” – Filiz Konca
MEHMET SAİD HEMDEM ÇELEBİ’NİN ESERLERİ – Naci BAKIRCI
Dünya da ve Avrupa’da Mevlâna Sevgisi – Fahri Özparlak
NEYNÂME – 18 Beyit Şerhi -Nimet YILDIRIM
Mevlânâ’da İnsan Sevgisi – Burak BAHAR
Mevlana’da Hz. Peygamber Sevgisi – Cüneyt GÖKÇE
Ölüm ve Ötesi – Süleyman Uludağ
Mevlânâ ile Kur’an’ın Derinliklerine Yolculuk – Tarık Velioğlu
MEVLÂNA VE TÜRK KÜLTÜRÜ – Prof. Dr. Bahaeddin Ögel
MESNEVÎ-İ ŞERİF HİKÂYELERİNE GİRİŞ – Şaban Karaköse
Yaman Dede – Tahir TANER
İkbal’de Aşk – Ahmet Özer
AŞK YOLCUSU HZ. MEVLÂNÂ – A.Turan ERDOĞAN
Mövlana Celaleddin Rumi ve Azerbaycan Şairleri – Tamilla ABBASHANLI
MEVLEVİLİK ve KUTLU MİRAS – Hüsamettin TURAK
MESNEVİ’DEN OKUR NEYDEN ÇALARIZ – Bedrettin KELEŞTİMUR
Tokat Mevlevihanesi Üzerine Düşünceler – Remzi ZENGİN
Mevlânâ Çağrısı – Feyzi HALICI
MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE AHLÂKÎ UNSURLAR
Şark’tan Yanık Bir Feryat İkbal – İbrahim REFİK
Özeleştiride Bulunma
Mevlânâ’da Yanma ve Olma Davası: AŞK – H. Kâmil Yılmaz
MEVLÂNÂ, MESNEVÎ VE EDEBİYAT – Alim YILDIZ
İNSAN SEVGİSİ VE HZ. ŞEMS – Celâleddin Bâkır Çelebi
Hz. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE ”GEL – Celâleddin Bâkır Çelebi
HZ.MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE İLİM – Celâleddin Bâkır Çelebi
HZ. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE GÖNÜL – Celâleddin Bâkır Çelebi
HZ.MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE AKIL – Celâleddin Bâkır Çelebi
HZ.MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE KADIN – Celâleddin Bâkır Çelebi
SEYYİD-İ SIRDAN BURHAN-ÜL-HAK VE’D-DİN HÜSEYİN EL TİRMİZÎ – Celâleddin Bâkır Çelebi
RÛMÎ VE MEVLEVÎLİK – William C. Chittick
Mevlânâ’nın Eserleri Üzerine Yapılan İngilizce Çalışmalar
Anadolu’da Yapılan Mesnevi Şerhleri – Ali Güzelyüz
Tasavvuf ve HAZRETİ MEVLÂNÂ – Samiha AYVERDİ
Sevakibu’l-Menâkib – Bekir ŞAHİN
HZ. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDEN SEÇMELER – Şaban Karaköse
“Mesnevî-i Manevî”den “Mesnevî-i Harâbâtî”ye Kadar – Hurmetcan Abdurahman
SON DEVİR MEVLEVİLİĞİ İÇİN BİR KAYNAK: HÜSEYİN VASSÂF BEY’İN DÎVÂNI – Mustafa Tatcı
ŞABÂNÎ KAYNAKLARINDA HZ. MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLER – Mustafa Tatcı
MESNEVÎ VE RÛHU’L-BEYÂN’DA KÖYLÜLÜK VE ŞEHİRLİLİK – H. Kâmil Yılmaz
Amasya’da Mevlevilik – Abdulhalim Durma
Hüsn ü Aşk ve Şeyh Gâlip’in Şiir Anlayışı – Vedat Ali TOK
ŞAHABETTİN UZLUK’UN NOTLARINDA İSTANBUL’DAKİ MEVLEVİ MUHİTİ
TAHKİKİYE RİSALESİ – SÜNBÜL SİNÂN EFENDİ – Ali Toker
MEVLEVÎ HANIM HALÎFE VE ŞEYHLER – Hülya Küçük
bir üzüm ve dört istek – Haydar Murad HEPSEV
Hz. Mevlanadan Bir Gazel – KONUŞAN EV, DUYMAYAN İNSAN – Haydar Murad HEPSEV
Afiyet İsteyen Cihana Meyletmez – Filiz Konca
Ateşi Ancak Din Nuru Söndürür – Filiz Konca
ÇIKTIM ERİK DALINA- 2 – Haydar Murad HEPSEV
Şem’(s) yakar yanar pervane – Melâhat Ürkmez
KEÇECİ-ZADE İZZET MOLLA’NIN ESERLERİNDE MEVLEVÎLİK VE NA’T-İ MEVLÂNASI – Ebubekir Sıddk ŞAHİN
RECÂÎ-ZÂDE İBRÂHİM ŞEFÎK DÎVÂNI’NDA MEVLÂNA VE MEVLEVÎLİK – Pervin ÇAPAN
MEHMET FÂZIL’DA MEVLÂNA ve MEVLEVÎLİK ETKİSİ – Zeynep KOYUNCU
AHMED REMZİ DEDE
İnsan-ı Kâmilin Gönül Sadâsı -NEY’İN FERYÂDI- – Osman Nuri Topbaş
NEY’İN HİKÂYESİ – Osman Nuri Topbaş
Aşkın cezası kaldırıldı – Nezih Uzel
Adımızı temize çıkardı – Nezih Uzel
Bakanlık tekke açsın – Nezih Uzel