Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

Denizi Bitirmek: Mevlana Çalışmalarına Resmi Katkılar Üzerine – Rıfat Atay
Dinî Tarafı Dışlanmış Hümanist Düşünür Tiplemesi: Mevlânâ Celaleddin Rûmî – Seyfullah Kara
Dinleri Anlamada Öykünün Rolü: Mevlânâ’nın Yahudi Padişah Hikâyesi Bağlamında Hırisityanlığa Bakışı – Cengiz Batuk
Mevlana Düşüncesinde Hz. İsa ve Hıristiyanlık – İskender Oymak
Mevlana ve Hırs Eğitimi – Abdullah Özbek
Mevlana’nın Eğitimci Kişiliği – Şuayip Özdemir
Mevlana’ya Göre Aile – Abdulhakim Yüce
“Yoldaki Dikenleri Sökmek”: Mevlana ve Gençlik – Ramazan Muslu,
Mevlana’da Yönetim-Halk İlişkisi – Recep Çiğdem
Mevlana’da Din-Toplum İlişkileri – Ejder Okumuş
Mesnevî’de Kader Anlayışı – Sinan Öge
Tövbe Atına Binmek veya Mesnevî’de Tövbe Etmeye Dair – Emine Yeniterzi
Mevlana’ya Göre Dindarlıkta Sûretten Mânâya Yöneliş – M. Mustafa Çakmaklıoğlu
Bazı Dindarlık Tipolojilerine Eleştirel Bir Yaklaşım: “Mevlânâ Örneği” – Ramazan Altıntaş
SUFİLERİN/ARİFLERİN YAŞAM MEKÂNI OLARAK ZAVİYELER – Muhammet OKUDAN
ANADOLU’DA BİR ARADA YEŞERMİŞ MEVLEVİLİK-AHİLİK-BEKTAŞİLİK ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA – Muhittin ELİAÇIK
MESNEVÎ’DE HZ. DÂVÛD – Dilaver GÜRER
MEVLÂNA MÜZESİ’NDEKİ H.723 TARİHLİ MESNEVÎ YAZMASININ HUSÛSİYETLERİ VE ÖNEMİ – Yakup Şafak
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ‟NDE ADI GEÇEN MEVLEVİHANE VE TEKKELER – M. Askeri KÜÇÜKKAYA
MEVLANA’NIN FİKİRLERİNİN TÜRKLERİN DİNÎ HAYATINA ETKİLERİ – Celaleddin ÇELİK
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MEVLEVİLİK VE MEVLEVİLİK ETKİSİ (14. ve 15. yy. Divanlarına Göre) – Kaplan ÜSTÜNER
MEVLEVÎHÂNELERDE MEKÂNSAL ÖRGÜTLENME – Gökben PALA AZSÖZ
XVI. Yüzyılda Bir Mevlevi Sair: Âsafî – Süleyman EROĞLU
Mevlana’nın Mesnevi’sinde Tanrı’nın Varlığının Kanıtları – Hasan ÇİÇEK
MEVLEVİHANELERDE MATBAH-I ŞERİF – Gökben AZSÖZ
Osmanlı’da Müziğin ve Şiirin Gözde Sazı: Ney – Neşe CAN
Mevlânâ’nın Hocası Seyyid Burhâneddîn ve Bazı İtikadi-Kelami Görüşlerinin Değerlendirilmesi – Osman Oral
MEVLANA’NIN MESNEVİSİ’NİN TERCÜME VE ŞERHLERİ – İsa ÇELİK
Ney’in Tarihi Gelişimi ve Dini Mûsikimizdeki Yeri – Fatih KOCA
“TEOLOJİK SORUNLARIN ELE ALINMASINDA İYİ NİYETLİLİK İLKESİ” MEVLANA’NIN BAZI KLASİK KELAM SORUNLARINA YAKLAŞIMI – Mehmet DALKILIÇ
SÛRETLER KALESİ: MEVLÂNÂ VE GÂLİB – Victoria Rowe Holbrook
DİVAN ŞAİRLERİNİN GÖZÜYLE MEVLEVÎ MEKÂNLARI – Haluk GÖKALP
FİLİBELİ AHMET HİLMİ’NİN A‘MAK-I HAYÂL ADLI ROMANINDA MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNİN İZLERİ – Gökhan Tunç
HÜMANİZM VE MEVLANA – Ruhattin YAZOĞLU
KEMÂL AHMED DEDE VE TERCÜME-İ MENÂKIB-I MEVLÂNÂ’SI – Şerife AKPINAR
Ulu Arif Çelebi’nin İlhanlı Payitahtına Seyahatleri Hakkında Bazı Tespitler – Fatih BAYRAM
MEVLÂNA CELÂLEDDİN RÛMİ’NİN ESERLERİNDE SOSYAL BÜTÜNLEŞME VE SOSYAL ÇÖZÜLME BAĞLAMINDA DİN – Mustafa TEKİN
TASAVVUFİ ŞERH EDEBİYATI BAGLAMINDA MESNEVİ ŞERHLERİNDEN KIRK BEVİT YORUMU ÜZERİNE MUKAVESELİ BİR İNCELEME – İsa ÇELİK
MEVLEVÎ ZARAFETİ VE FIKRALARI – Fuat YÖNDEMLİ
XVIII. ASIRDA BESTELENMİŞ ÜÇ HİCÂZ MEVLEVÎ ÂYÎNİNDE HİCÂZ MAKÂMI ANLAYIŞI – Emrah HATİPOĞLU
KARAMAN (LARENDE) MEVLEVİHANESİ – Hasan ÖZÖNDER
Mevlevi Kuruluşları Arasında İSTANBUL MEVLEVİHÂNELERİ – Muzaffer Erdoğan
GALATA MEVLEVİHANESİ ŞEYHLERİ – İsmail ÜNVER
KÜTAHYA MEVLEVÎHÂNESİ’NİN MÛSİKÎ TARİHİMİZE ETKİLERİ – M.Nuri UYGUN
Emin Işık Hocam (1934-2019) Akademisyen ve Mevlevi Şeyhi – Hasan Kâmil Yılmaz
LE TEKKE MEVLEVI DE BEMBASA A SARAJEVO – Jasna SAMIC
MEVLEVİ YAZARLARIN SEYYİD BURHANEDDİN’İN KAYSERİ’YE GİDİŞİ HAKKINDAKİ RİVAYETLERİNE DAİR – Ahmet Akşit
MEVLEVİ DERVİŞ AHMED DEDE’NİN ET-TUHFETU’L-BEHİYYE ADLI ESERİ VE ÇEVİRİSİ – İsmet KAYAOĞLU
KÜTAHYA MEVLEVÎLİĞİ : MEVLEVÎ KÜLTÜRÜNÜN MERKEZLERİNDEN BİRİ OLARAK KÜTAHYA – Bilal KEMİKLİ
ERZİNCAN MEVLEVİHANESİ’NİN SON POSTNİŞİNİ KEMAHLI İBRAHİM HAKKI’NIN FARSÇA ŞİİRLERİ – Yusuf BABÜR
EGiRDiR MEVLEViHANESi KAZISI – Doğan DEMiRCi
Türk Din Mûsikîsi’nde “Mevlevî Ayini” Formuna Genel Bir Bakış – Ömer Faruk BAYRAKÇI
TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ’NİN İLK METİN ŞERHİ DENEMESİ: “ŞEYH SA’DÎ’NİN BİR SERGÜZEŞTİ” – ESRA ÇAKAR
GÜNÜMÜZ MEVLEVÎ ÂYİNİ BESTEKÂRLARINDAN HAFIZ AHMET ÇALIŞIR İLE… – ropörtaj
Mevlevî Menkıbeleri’nde Kozmik Unsurlar – Hasan KIZILDAĞ
SAMSUN MEVLEVİHANESİ – OSMAN KÖSE
TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ’NİN “YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ POSTNİŞÎNİ ŞEYH CELÂLEDDİN EFENDİ MERHUM” ADLI ESERİ – MÜZAHİR KILIÇ
Halil Can’ın Ardından – Kemal Edib Kürkçüoğlu
XVII. YÜZYIL MEVLEVi ŞAiRLERİNDEN SABİR PARSA (Hayati ve Eserleri) – Kazım YOLDAŞ
CELÂLEDDİN ERGÛN ÇELEBİ VE GENC-NÂME ÜZERİNE – Mustafa GÜNEŞ
MEVLÂNÂ’NIN TASAVVUFÎ DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI – Mehmet Necmettin BARDAKÇI
MECMȖʿA-İ ÂYİN-İ ŞERÎF İNCELEME METNİ – Burçak DURA
BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ’YE AİT SEGAH AYİN-İ ŞERİFİ’NİN MAKAM VE GEÇKİ AÇIŞINDAN TAHLİLİ – Emrah HATİPOGLU
BİR OSMANLI ŞEHRİ OLARAK FİLİBE VE FİLİBE MEVLEVÎHANESİ – Aydan YUMEROV
Bir Arada Yaşama Tecrübesi Olarak Mevlevilik: Eva de Vitray-Meyerovitch’le Tekerleğin Poyrasına Yolculuk – Rıfat ATAY
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE MİLLÎ MÜCADELE’DE KASTAMONU MEVLEVİ ŞEYHİ ÂMİL ÇELEBİ VE AİLESİ – Nuri KÖSTÜKLÜ
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RÛMÎ’NİN AHLAK ÖĞRETİSİNDE NEFS-RUH AYRIMI – Muzaffer Ayvaz
Arapça Dîbâceleri Bakımından Mevlânâ Mesnevîsi – Atik AYDIN
ANTEPLİ AYNÎ’NİN FARSÇA DİVANI – İsmail Hakkı AKSOYAK
ANTEP (AYINTAB) MEVLEVÎHÂNESİ’NİN MİMARİ OLARAK İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ – Mustafa GÜLER
ANKARALI MEVLEVİ MEHMED ARISOY DEDE’NİN HAYATI VE MEVLANA MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN DEFTERİ – İbrahim KUNT, Hacer TOTAN
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ VE İSLAMLAŞMASINDA TASAVVUFÎ ZÜMRE VE AKIMLARIN ROLÜ – Kadir Özköse
MEVLANA VE MEVLEVİLİK: KONYA KENT KİMLiGiNE SİNEN TARİHSELLİK – Celaleddin ÇELİK
Sırların Dili/Mevlânâ’nın Rubaileri Mevlânâ’nın Bütün Rubailerinin Manzum Çevirisine Dair – Gökhan TUNÇ
14. YÜZYıL MEVLEVİ ŞAiRLERİNDEN EFLAKİ DEDE’NİN BİLİNMEYEN İKİ ŞiiRİ – O. Kemal TAVUKÇU
13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla: Mevlana’nın Mânâ Toplumundan Çağdaş Topluma Sosyolojik Yansımalar – Ejder Okumuş
TÜRK MÛSİKİ TARİHİNDE MEVLEVİ MUSİKİSİNİN YERİ, ÖNEMİ VE ETKİ ALANI HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME – Mustafa MACİT
İnanç Turizmi Merkezi Olarak Mevlana Müzesi ile Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’nin Değerlendirilmesi – Oğuz ÇAM, Hakkı ÇILGINOĞLU
Mevlana Kubbe-i Hadra (Konya) Dış Duvarının 1912 ve 1965 Yıllarındaki Onarımlarında Kullanılan Çinilerin Karakterizasyonu – Çetin ÖZTÜRK
GÜLŞEN-İ RAZ VE ŞERH-İ CEZİRE-İ MESNEVİ’DE YOKSUL VE YOKSULLUK – Mehmet Malik BANKIR
MESNEVİ’DEKİ HİKÂYELERİN EĞİTİMDE ÖRNEKOLAY YÖNTEMİ VE BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (YÖNETİM BİLİMİ İÇİN SEÇİLMİŞ ÖRNEKLER)- Cemaleddin İPEK
SELÇUKLU ANADOLUSU’NDA SÛFÎ AHLÂKI VE SOSYAL BARIŞ – Emine ÖZTÜRK, Halil CELEP
Fıtrat Özellikleri Ekseninde Ortak Alan Oluşturmanın İletişime Etkisinin Değerlendirilmesi (Mesnevî Özelinde) – Mustafa ÇOBAN, Esra BOZKURT
Horasan’dan Anadolu’ya: Molla Musannifek ve Tasavvufu Müdevven Bir İlim Olarak İnşâsı – Ali Çoban
Hz. Mevlâna Düşüncesinde Barış Kavramının Sûfî Psikolojisi Açısından Tahlili – İbrahim IŞITAN
Muhammed İkbal’in Hayatındaki Türk Kavramı – Ahmet ALTINTAŞ, Tuba İŞLER
MESNEVÎ’NİN POETİK BEYİTLERİ ÜZERİNE-II – Musa Balcı
MESNEVÎ’NİN POETİK BEYİTLERİ ÜZERİNE-I- Musa Balcı
HÂŞİM BEY’İN ŞEHNÂZ İLÂHÎSİ VE UNUTULAN ŞEHNÂZ MEVLEVÎ ÂYÎN-İ ŞERÎFİ – Cem ÇIRAK
Kubbe-i Hadrâ’nın Karamanoğlu Döneminden Günümüze Değişen Çinileri – NACİ BAKIRCI
Restorasyon Sonrası Kubbe-i Hadrâ Kalem İşleri Üzerine Bir Değerlendirme – ALİ FUAT BAYSAL, AYŞE ZEHRA SAYIN
“MEVLEVÎLER- ŞİİR, MÛSIKÎ VE TARİH BAKIMINDAN AHMET MİTHAT BAHÂRÎ BEYTUR” Kitabı Hk. – Şule HAMŞIOĞLU
MESNEVÎ’DE RUH VE BEDEN TASAVVURLARI – Ali YILDIRIM
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Köpek Metaforu – Ömer Dilmen
MESNEVÎ’DE GEÇEN DARB-I MESELLERİN TÜRK ATASÖZLERİYLE BENZERLİKLERİNE BİR BAKIŞ – Kenan MERMER
AFYONKARAHİSAR MEVLEVİ TÜRBE CAMİİ – Şenay ÖZGÜR YILDIZ, Seray AKIN ÜRKMEZ
Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin İtalya’daki önemi: Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve eserleri üzerine İtalya’da yapılan araştırmalar ve çeviriler – Nahid NOROZI, Çev. Rıza Tunç ÖZBEN
Scopus veri tabanına dayalı bibliyometrik değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî üzerine yapılan araştırmalar İzzet ŞEREF, Beytullah KARAGÖZ
ŞEYH GALİB DİVANI’NDAKİ BAZI MUSİKİ TERİMLERİNİN DİNÎ-TASAVVUFÎ ANLAM AÇILIMLARI – Ali CANÇELİK
MUSTAFA SÂKIB DEDE’NİN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: NİKÂTÜ’L-MA’ÂRİF MECMUASI – Fatih BAĞMANCI
XVII. YÜZYIL ÜÇ BESTEKÂRININ ALTI ÂYİN-İ ŞERÎFİNİN MÜZİKÂL ANALİZİ – Şirin KARADENİZ GÜNEY, Sinem ÖZDEMİR, N. Yeşim ALTINEL ÇOBAN,
KONYA – MEVLÂNA MÜZESİ’NDE BULUNAN 638 ENVANTER NUMARALI PUŞİDE LEVHASI – Emine Koçak
Mevlâna Celaleddin-i Rumî’nin Selçuklu Sultanları ile İlişkileri – Mehmet Ali HACIGÖKMEN
XIX. Yüzyılın Başından XX. Yüzyılın Başlarına Arap Coğrafyasında Mevlevihaneler – Mustafa KARAZEYBEK
Mevlâna Pergelinde Barış – Mustafa GÜNERİGÖK
HALÎLÎ VE TUHFETU’L-UŞŞÂK ADLI MESNEVÎSİ – Mehmet Enes TEMİZ
VELED ÇELEBİ’NİN HAYRU’L-KELÂM ADLI ESERİ – İbrahim KUNT, Mehmet Emin ŞEN
MEVLEVÎ ÂYÎNİ GELENEĞİNDE HOCA HAFIZ MEHMED ZEKÂİ DEDE’NİN ÜÇ ÂYÎNİNİN (SÛZİDİL, SÛZNÂK, SABA ZEMZEME) MAKAM VE USÛL ANALİZİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ – Okyay TAŞKIN, Burcu AVCI AKBEL
NÂYİ OSMAN DEDE’NİN MEVLEVİ AYİNLERİNDE MAKAM VE USUL YAPILARI – Burcu AVCI AKBEL, Buğra Sercan SAHİL
Sufi Literatürü – Annemarie SCHIMMEL
BİR ANLATIM TARZI OLARAK MESNEVİ’DE BAZI ÂDET, İNANIŞ VE KABULLER Ali YILDIRIM
XVII. YÜZYIL GÜNEYDOĞU ANADOLUSUNUN DİNÎ-SOSYAL HAYATINDAN BİR KESİT: ANTEP MEVLEVÎHANESİ – Abdüllatif ARMAĞAN
Mevlânâ Celaleddîn Rûmî ve Melâyê Cizîrî’nin Düşüncesinde Varlığın Kaynağı ve Varoluşun Sırrı Olarak Aşk M. Nesim DORU
Mektubat-ı-Mevlana Celâleddîn Tahlil ve tenkidler – M. Şerefeddin Yaltkaya
17. ASIR MEVLEVİ EDEBİYATINDAN BİR PORTRE: ANTALYALI ÂDEM DEDE (1591-1653) – Âdem CEYHAN
KAVVÂLİ DÎNÎ MÛSİKÎ TÜRÜNÜN MEVLEVİ TARİKATI İLE ÇİŞTÎ TARİKATI ARASINDAKİ BENZERLİKLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ – Alper AKDENİZ, İsmail GEVAŞ
Türk Eğitim Tarihi İçerisinde Mevlevîhanelerin Yeri – Serdar ÖSEN
MEVLEVÎ MÛSİKİŞİNASLAR (XVIII. YÜZYIL) Ayşegül METE
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎSİNDEKİ “NAHİVCİ İLE GEMİCİ” HİKÂYESİNİN MANTIKU’T-TAYR’DA İŞLENİŞİ – Bekir ÇINAR
SÖZLÜ GELENEKTEN DERLENEN HACI BEKTAŞ VELİ – MEVLANA REKABETİ KONULU BİR MENKABE – Abonoz KÜÇÜK
MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE SEBEP KAVRAMI VE SEBEPLİLİK KURAMI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER – FETHİ KERİM KAZANÇ
TASAVVUF GELENEĞİNDE “ÖTEKİ” – ALGISI ALİ BOLAT
Mevlana’da ve Harakani’de Metafizik Âlemin Bir Aktörü Olarak İnsan – EMİNE ÖZTÜRK
MEVLANA DÜŞÜNCESİNDEKİ ZITLARIN UYUMUNUN BATI DÜŞÜNCESİNDEKİ DİYALEKTİKLE KARŞILAŞTIRILMASI – Tuncay İMAMOĞLU
Mevlâna’nın Torunlarından Pir Hüseyin Efendi’nin Hayatı ve Vakıfları – Hamit Şafakcı
Distribution of Mevlevi Rites (Ayins) by Centuries – Muattar Demet Doğruöz
Mevlana ve Derrida Örneğinde Dilin Güvenilmezliği ve Yetersizliği Secaattin Tural
Kemâl Ahmed Dede’nin Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ Adlı Eserinde Seyyid Burhâneddîn Muhakkık-ı Tirmizî ve Menkıbeleri – Betül Sinan Nizam
Ritüele Dönüşen Mutfak: Mevlevi Mutfağı – Firuze CEYLAN, Melek YAMAN
Mevlana Celaleddin ve Şems-i Tebrizi – Rasih GÜVEN
Kaytaz-zâde Nâzım’ın “Rûh-ı Mecrûh”unda Mevlânâ ve Mevlevîlik – M. NEJAT SEFERCİOĞLU
Mevlâna’nın Bakışıyla Çile ve Gözyaşı – Musa KAVAL
KÜLTÜRLER ARASI İLİŞKİLERDE MÜZİĞİN ROLÜ VE ÖNEMİ – Emel Funda Türkmen
İBN SÎNÂ VE MEVLÂNA’DA AŞK FELSEFELERİ – Cevdet Kılıç, Hilal Arslan
MEVLEVI SEMA RITUAL OUTFITS AND THEIR MYSTICAL MEANINGS -Nurgül Kılınç
چگونگی شخصیت و رابطه حسام الدین چلبی با سلطان ولد
HZ. MEVLÂNÂ VE KADIN ANLAYIŞI
“MEVLANA’NIN YEDİ ÖĞÜDÜ”: EVRENSEL ERDEMLER, KOZMİK TEMELLENDİRMELER VE AİDİYET MESELESİ – Cafer Sadık Yaran
“MEVLANA – AŞKIN DANSI” İLE EVRENSELLİĞE ODAKLANMAK – Arzu TOĞUŞLU
Mevlânâ Müzesi’ni Ziyaret Eden Turistlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma – Eray ALTUN – Kevser ÇINAR
İNANÇ TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ ALGILARININ İNCELENMESİ: KONYA MEVLANA MÜZESİ ÖRNEĞİ – İsmail KERVANKIRAN – Adile Gül ERYILMAZ
ŞEYH GALİB’İN ŞERH-İ CEZİRE-İ MESNEVİ’SİNE DAİR BAZI TESPİTLER – Yusuf BABÜR
ŞEMS VE MEVLANA – Erkan Türkmen
ÜÇ İRANLI YAZARIN AFORİZMALARI – MEHMET KANAR
İBNÜ’L-ARABÎ VE MEVLANA ARASINDAKİ BAZI ORTAK KAVRAMLAR – Ekrem Demirli
KÜTAHYA ERGUNİYYE MEVLEVİHANESİ (DÖNENLER CAMİİ) HAZİRESİNDEKİ MEZAR TAŞLARI – Ahmet ÇAYCI – Latife DURMUŞ
FERİDUN NAFİZ UZLUK VE TIP TARİHİ – Ayten ALTINTAŞ
GÜNÜMÜZDE YENİDEN ŞEKİLLENEN ŞANLIURFA MEVLEVİHANESİNİN SOSYOLOJİK TAHLİLİ – Celil ABUZER
Mevleviler ve Devlet: Ankara Mevlevîhanesi Örneği (Ekonomik Statü, Vakıflar ve Yönetim) – Ahmet KÖÇ
GÜFTE-BESTE AÇISINDAN NİYAZ ÂYİNİ (İLÂHİSİ) – Erdoğan ATEŞ
SİPEHSÂLÂR MECDEDDÎN FERÎDÛN B. AHMED’İN RİSÂLE-İ SİPEHSÂLÂR BE-MENÂKIB-I HÜDÂVENDİGÂR ADLI ESERİNİN TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ BAKIMINDAN EHEMMİYETİ – Kemal TAŞCI – Seda ŞAT
LEYLA HANIM DİVANI’NDA TASAVVUFİ BİR UNSUR OLARAK DERGÂH – Betül BOZOĞLU
CUMHURİYET DÖNEMİ MEVLEVİLİĞİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN KAYNAKLARI VE GÜNÜMÜZ MEVLEVİLİĞİ – İbrahim KAYGUSUZ
TEBRİZLİ ŞEMS’İN FERACESİNİN ÖZDEŞLEYİM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ – Elif Şebnem KOBYA
Kıbrıs Türk Toplumunun Siyasi ve Kültürel Hayatında Lefkoşa Mevlevihanesi’nin Yeri – Sibel AKGÜN
ITRÎ’NİN SEGÂH AYİNİ’NİN ALTI NOTA NÜSHASI ÜZERİNDE MAKAMSAL BİR İNCELEME – Ali Tan – Demet Uruş Kır
FASÎH AHMED DEDE’NİN BEHİŞT-ÂBÂD MESNEVİSİ Hakan SEVİNDİK
HÜSN Ü AŞK’TAKİ KİTONYEN UNSURLARIN İŞLEVSELLİĞİ – Ümral DEVECİ
Dede Efendi’nin Sabâ Âyîn-i Şerîfi’nin Makam-Geçki-Çeşni Analizi – Sühan İRDEN
Sabûhi Ahmed Dede’nin İhtiyârât-ı Sabûhi Adlı Mesnevi Şerhi – Müzekkir KIZILKAYA
KONYA’DA BULUNAN FERİDUN NAFİZ UZLUK ARŞİVİ – Bekir ŞAHİN
PEYGAMBER KISSALARININ DİNÎ EDEBİYATA YANSIMASINA BİR ÖRNEK “SULTAN VELED VE FARSÇA RUBAİLERİ” İbrahim AKÇA
Âsaf Hâlet’in Şiirlerinde Tasavvufî Tema – Nurullah ULUTAŞ
Trebbus Mevlevihanesi’nde Yolculuk: Bir Kutsal Mekânın Yeniden Kuruluşuna Etnografik bir Bakış – F. Güzin AĞCA-VAROĞLU
TÜRK EDEBİYATINDA ŞERH EDİLEN METİNLER ARASINDA MESNEVİ-Î ŞERİF’İN YERİ – Can CEYLÂN
Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin Mesnevi ve Rubâiyyat’ında “Meyve” ve “Üzüm” Sembolleri – R. Bahar AKARPINAR
Mesnevi’den Günümüze Işık Tutan Etik Yönetim Düsturları – Yaşar UZUN
Bağdatlı Abdülaziz Âsım’ın Türkçe Divan’ının Sonunda Bulunan Mensevî’nin On Sekiz Beyit Şerhi – Mehmet ÖZDEMİR
MODERN ÖYKÜLEME TEORİLERİ AÇISINDAN MESNEVİ – Selami ECE
Bir Dinî Grup Olarak Mevleviler, Sosyolojik Bir Araştırma: Konya Örneği – İbrahim KAYGUSUZ
Beşiktaş Bahariye Mevlevihanesi – Erdem Yücel
MEVLANA’NIN MESNEVİ’SİNİN 1. DEFTERİNDE GEÇEN ANASIR-I ERBAA İLE İLGİLİ BEYİTLER – EBUBEKİR HIRA
GALATA MEVLEVİHANESİ MEZARTAŞLARI – BİLAL KÜÇÜKKAYA
YETİŞKİN DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN MEVLANA VE MESNEVİ KISSALARININ EĞİTSEL DEĞERİ – Davut IŞIKDOĞAN
MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİK İLE İLGİLİ YAYIMLANMIŞ TÜRKÇE ESERLER BİBLİYOGRAFYASI – Arzu YILMAZ
1949 günü akşamı Halkevinde yapılan törendeki konuşmalardan – Necati Elğin
MEVLANA’NIN RESSAMLARI – Ş. UZLUK
HAZRETi MEVLANANIN RESiMLERi HAKKINDA – A. SÜHEYL ÜNVER
TEVEKKÜL ve SA’Y – TAHiR OLGUN
ÜSTAT TAHiR OLGUN’UN MEKTUBUNDAN