Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Mânâ Dili” – Cengiz GÜNDOĞDU
MEVLEVİ ERKÂNI İÇİNDE KADININ YERİ
MESNEVÎ’DE MÜRÎD-MÜRŞİD İLİŞKİSİ – Himmet KONUR
MESNEVÎHÂN BİR Müceddidiyye ŞEYHi: NECCÂR-zâde MUSTAFA RIZA’NIN HAYATI VE Tasavvufî Görüşleri – Halil İbrahim Şimşek
Şefik Can’ın Hayatı ve Hatıralar
Şefik Can’dan Arda Kalan Eserler
MEVLÂNÂ’NIN ÇEVRESİNDEKİ KADINLAR -Müjgân Cunbur
ŞEMS-MEVLÂNÂ DOSTLUĞU (BENLİĞİN KAYBOLDUĞU DOSTLUK) – Bayram Ali ÇETİNKAYA
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE “MÂNÂ DİLİ” – Cengiz Gündoğdu
MEVLÂNÂ DÜŞÜNCESİNDE FİRKAT VE VUSLAT – Kadir Özköse
MEVLÂNÂ’NIN MECÂLİS-İ SEB‘A’DAKİ SOHBET METODU – Ahmet ÖGKE
MEVLÂNÂ PERSPEKTİFİNDEN GENÇLİK PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI – Mehmet Necmettin BARDAKÇI
Bahâ Veled, Şems ve Mevlânâ’nın Râzî’ye Yönelik Eleştirileri ve Râzî’nin Sûfîlere / Tasavvufa Bakışı – Hayri KAPLAN
NİĞDE MEVLEVÎHÂNESİ VE SON ŞEYHİ HÜSÂMEDDİN DEDE
Mesnevî’yi Fusûsu’l-Hikem’e Göre Yorumlamak “İlâh-ı Mu’tekad” ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden Hikâyeler – Ekrem DEMİRL
ABDULBAKİ GÖLPINARLI’NIN KENDİ SESİNDEN MESNEVİ’NİN İLK İKİ BEYTİNİN ŞERHİ – Şener Demirel
XX. YÜZYILDA ÜÇ MEVLEVİ ŞEYHİ: VELED ÇELEBİ, ABDÜLBAKİ BAYKARA, AHMET REMZİ AKYÜREK – Ahmet Cahit Haksever
Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin Akla Eleştirel Bakışı – Yüksel GÖZTEPE
İsmâil Hakkı Bursevî’ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik – Ali NAMLI
Mevlânâ’nın Üslup, Tasavvufî Fikir ve Meşrep Kaynaklarından Senâ’î – Osman Nuri KÜÇÜK
Mevlânâ’ya Göre İnsan ve Değeri – Hamdi Kızıler
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp-Gönül – Kerim KARA
MEVLÂNÂ’DA MİZAH ve NÜKTE – Selami ŞİMŞEK
Mevlâna Şems Münasebetinde İnsan-ı Ma’şûk Felsefesi – Vahit GÖKTAŞ
Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî – Hasan ÇİFTÇİ
ŞEYH RIZAEDDİN REMZİ ER-RİFAÎ’NİN TASAVVUF DERGİSİ’NDEKİ MESNEVİ ŞERHİ – Şener DEMİREL
BİR HİKAYECİ OLARAK MEVLÂNÂ – Gholam Hosein Yousofi
Şerh-i Beyt-i Mesnevî – Mehmed Emin-i Tokadî
“Mesnevî-i Manevî” – İsa ÇELİK
Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh: Mevlânâ ve Mevlevîlik Hakkında Unutulmuş Bir Kaynak Doç. Dr.Ârif NEVŞÂHÎ
RÛMÎ VE MEVLEVÎLİK – William C. Chittick
YAŞAYAN SON MESNEVÎHAN ŞEFİK CAN, MEVLÂNÂ, MESNEVÎ VE MEVLEVÎLİK
MEVLÂNA BİBLİYOGRAFYASI – Mustafa TEKİN
Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Eserleri Üzerine Yapılan İngilizce Çalışmalar
Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan Yayınlanmamış Bazı Tezlerin Tanıtımı – Vahit GÖKTAŞ
GLOBALLEŞME KASIRGASINDA YER ALAN DERVİŞLER – Anouar Majid
KONYA ŞER‘İYYE SİCİL KAYITLARINA GÖRE MEVLANÂ ÂSİTANESİ – Zeki ATÇEKEN
Mevlana’da Nefis Eğitimi
MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE HZ. MUHAMMED (s.a.v.)- Ömer OKUMUŞ
MEVLÂNÂ’NIN ÜSLÛBU, METODU ve EDEBİYATIMIZDAKİ YERİ
Mevlevîlik ile İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler – Ali Temizel
Anadolu’da Yapılan Mesnevi Şerhleri – Ali Güzelyüz
Onüçüncü Asır Anadolu’sunda Tasavvuf ve HAZRETİ MEVLÂNÂ – Samiha AYVERDİ
Sevakibu’l-Menâkib: MEVLEVÎLİK HAKKINDA ÖNEMLİ BİR KAYNAK – Bekir ŞAHİN
Hz. MEVLÂNA VE HÜMANİZMA – Sedat TEMUR
MEVLANA’NIN YEDİ ÖĞÜDÜNÜN FERT VE SOSYAL İLİŞKİLER AÇISINDAN ÖNEMİ – Muammer CENGİ
MESNEVİ TERCÜME VE ŞERHLERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ
HZ. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDEN SEÇMELER – Şaban Karaköse
Mesnevî-i Şerif’ten Hikayeler(1) – Şaban Karaköse
Mesnevî-i Şerif’ten Hikayeler(2) – Şaban Karaköse
Mesnevî-i Şerif’ten Hikayeler(3) – Şaban Karaköse
FİL VE YAVRUSU – Şaban Karaköse
YILANCI İLE DONMUŞ EJDERHA – Şaban Karaköse
SAKANIN EŞEĞİ İLE ARAP ATLARI – Şaban Karaköse
MEVLÂNÂ VE FARSÇA
“Mesnevî-i Manevî”den “Mesnevî-i Harâbâtî”ye Kadar – Hurmetcan Abdurahman
ŞABÂNÎ KAYNAKLARINDA HZ. MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLER – Mustafa TATCI
SON DEVİR MEVLEVİLİĞİ İÇİN BİR KAYNAK: HÜSEYİN VASSÂF BEY’İN DÎVÂNI – Mustafa TATCI
BİLGİN, ARİF, ÂŞIK VE ŞAİR MEVLANA
MESNEVÎ’DE OLGUN İNSANIN İÇ DÜNYASI
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RÛMÎ’DEN AHLÂKÎ HİKÂYELER – Necdet Tosun
MESNEVÎ VE RÛHU’L-BEYÂN’DA KÖYLÜLÜK VE ŞEHİRLİLİK – H. Kâmil YILMAZ
Kilis Mevlevîhânesi ve Vakıflar – Yusuf Küçükdağ
Amasya’da Mevlevilik – Abdulhalim Durma
HZ.MEVLÂNÂ VE YUNUS EMRE’DE “VARLIK – YOKLUK” KAVRAMI – Ahmet Şahin
Hüsn ü Aşk ve Şeyh Gâlip’in Şiir Alanayışı – Vedat Ali TOK
MEVLÂNÂ’NIN SEVGİ ÖZLÜ İBADET ANLAYIŞININ KUR’ÂN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ- A.Hümeyra ASLANTÜRK
Hz. Mevlânâ’ya Göre Seyr ü Sülûk
ÇORUM’DA MEVLEVİLİK – Ahmet Cahid HAKSEVER
MEVLÂNÂ VE MÛSİKÎ – Ahmed Şahin
MEVLÂNÂ’NIN İNSANA BAKIŞI – Osman Nuri KÜÇÜK
Mevlâna’da Aşk ve İlim – Hüseyin ÖZCAN
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler – İsmail GÜLEÇ
Mesnevî Beyitlerinde Sahte Şeyhler, Sahte Mürşidler
Mesneviden aslan, kurt ve tilki
Bir kere kafaya koyduktan sonra
Söze değil öze bakın
Mübarek ahmaklık hikmetsiz akıldan yeğdir
TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ VE ŞİİRİ – MEHMET ATALAY
MEVLÂNÂ’YA GÖRE İNSANIN DOĞASI VE YAPISI
MEVLÂNÂ’YA GÖRE İNSANIN DEĞERİ
MEVLÂNA’YA GÖRE AİLE ve EVLİLİK
MEVLÂNÂ’DA AKLIN YETERSİZLİĞİ VEYA SINIRLI OLUŞU
MEVLÂNÂ’DA AKIL – NEFS MÜCADELESİ
MEVLÂNÂ’DA AKIL-AŞK İLİŞKİSİ
MEVLANA’DA AKIL (Tanımı, Fonksiyonu ve Değeri)
MEVLÂNÂYA GÖRE AKLIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
MEVLANA’YA GÖRE AKLI İYİ KULLANMAK
MEVLÂNÂ’DA ÖLÜM
MEVLÂNÂ’DA HÜRRİYET ve İRADE
MEVLÂNÂ’YA GÖRE AŞK DİLE GETİRİLEBİLİNİR Mİ? *
MEVLÂNÂ’DA AŞK BETİMLEMELERİ *
İÇERİK DEĞERİ AÇISINDAN MEVLÂNÂ’DA SÖZ
Mevlânâ’nın Hz. Muhammed (sav)’e Sevgisi ve Bağlılığı
Belediye başkanı için bir ölçü de Mesnevi’den
Hazreti Kahve beyanındadır
Mevlâna Aşk ve Şefkat Timsalidir – Mithat Bahari Beytur
Hüseyin Azmî Dede ve Beyânü’l-Makāsıd Adlı Risâlesi
Tasavvufta Âdâb ve Erkân Risaleleri
“Dünya ez Hüdâ Gâfil”
Allah Dostları ve Mevlânâ – Şefik Can
Hazret-i Mevlânâ ve Yunus Emre – Şefik Can
12 Havariye Tuzak…- Şefik Can
Bilmez insân kadrini âlemde insân olmayan
SIR ve HİKMETLERİ OKU!.. – Osman Nûri TOPBAŞ
BİR EĞİTİM ARACI OLARAK MEVLEVÎ ÇİLESİ
Nezih Uzel: Modern bir derviş, bir dervîş-i asfer-rîş
Devlet Mevlevilerle barıştı – Nezih Uzel
Mevleviler onsekiz yaşında – Nezih Uzel
MEVLEVİLİK VE SEMÂ – ESİN ÇELEBİ BAYRU
MEVLEVÎLİK
Uzluk Ailesi’nin Mevlevilik Araştırmalarına Katkıları
YENiKAPI MEVLEVİHANESi’NiN iKi VAKFiYESi – Ekrem lşın
YENİKAPI MEVLEVÎHANESİ ŞEYHLERİNDEN OSMAN SELÂHADDİN DEDE VE VAHDET-İ VÜCÛD RİSÂLESİ – Sezayi KÜÇÜK
Yenikapı Mevlevihânesi Şeyhi, Mûsikişinas Abdülbâki Nâsır Dede – Fatma Adile Başer
ŞEYH GÂLİB VE AS-SOHBET-ÜS-SÂFİYYE – İbrahim Kutluk
Mevlânâ’ya atfedilen mülemma bir gazel üzerine – Cenk AÇIKGÖZ
Mevlânâ’nın Vahdet Anlayışı ve Paradoksal Söylemi – Ali YILDIRIM
Zohra as an Ascension Motif in the Works of Rumi – Nermin Öztürk
MEVLANA’DA TÜRKÇE SEVGİSİ – FERİDUN NAFİZ UZLUK
MECALİSİ SEBA-İ MEVLANA HAKKINDAKİ İTİRAZA KARŞILIK – FERİDUN NAFİZ UZLUK
ALANYA/OBA MEVLEVÎ-HÂNESİ VE MEVLANA TACEDDİN-İ YEKDEST
Tâhirü’l-Mevlevî’nin Hilye’sine Göre Mevlânâ – Neslihan KOÇ KESKİN
MEVLÂNÂ’NIN ÖNEMİ – Nihat KÜRŞAT
MEVLÂNÂ’NIN “VÛSLAT GECESİ” – R.C. ULUNAY
EFENDİ’ME MEKTUP – Halide Nusret ZORLUTUNA
MEVLÂNÂ’NIN VUSLAT GECESİ – Nihad Sami Banarlı
KUBBE-İ HADRÂ – Ârif Nihat ASYA
GÖNÜL DOSTUNA YOLCULUK – İSA AVCI
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok mu !..
Tebriz’e Sesleniş
SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI-Esin Çelebi Bayru
Ölümsüzlük ağacı nedir?
Mesnevi Şerhlerini Karşılaştırma Denemesi
Hz. Mevlana neden Moğol ajanı değildir?
Mevlânâ’nın Güneşi, Ayı ve Yıldızı
Görünen sadece bir kapı ve bir eşik mi?
Mesnevi neden ‘dinle’ ile başlar?
Belhli Bilgin, Konyalı Şair Mevlana Celaleddin Muhammed – Adnan Karaismailoğlu
Kaç türlü oruç vardır?
Murat Pay’ın Saklı Miras Miraciyyesi
FÎHİ MÂ FÎH BAĞLAMINDA MEVLÂNÂ’NIN KUR’ÂN TEFSİRİ – FATMA KARAİSMAİL
BİR KADIN ŞAİRİN DİLİNDEN HZ. MEVLÂNÂ, MEVLEVÎLİK VE MESNEVÎ-İ ŞERÎF – Şerife Uzun
Tasavvufta Mürid – Mürşid İlişkisi
Tekke Mutfağında Nefs Terbiyesi
Galata Mevlevîhânesi Örneğinde İstanbul Mevlevîliğinin Kültürel Hayata Etkisi
Şol yel esip geçmiş gibi
Mevlâna’yı Anlayabilmenin Ayrıcalığı – Muhsin İlyas Subaşı
Şeb-i arûslar biter mi?
Seyyid Burhaneddin Hazretleri
Hazret-i Mevlânâ ve Yunus
Mevlevi İstilahatları
Şiir,Şair ve Hazret-i Mevlânâ
Hazret-i Mevlânâ ile Kırk Yıl
Hazret-i Mevlânâ Döneminde Fikir Coğrafyası
Yeni Başlayanlar İçin Mesnevî – Mehmet Yılmaz
Edep Yâ Hû! – Selçuk Eraydın
Mevlana’dan sağlıklı beslenme öğütleri
Mevlânâ’nın Mesnevî ’sine yapılan Türkçe şerhler
Cezîre-i Mesnevî şerhleri
BURSEVÎ’s interpretation of the Mesnevî: Rûhü’l-Beyân
Meşreb’in Kitâb-ı Mebde-i Nûr’u Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin şerhi midir?
Gölpınarlı Şerhi’nin Diğer Mesnevi Şerhleri Arasındaki Yeri
Mesnevî’nin kültürler arası ilişkiler üzerindeki etkisi
Mesnevî’de Geçen Hikayedeki Vezir, Aziz Pavlus mudur?
İsmail Hakkı Bursevî”nin Rûhü”l-Mesnevî”sinde geçen hadisler
İbrahim Gamard ve Rûmî and Islamadlı eseri
On a disputed question in a story by Mawlana Jalaladdin al-Rumi
İçimizdeki Mevlana’yı Anlamak Üzerine bir röportaj – Cihan Okuyucu
Mesnevi’den Hayvan Hikâyeleri
Nefsiyle kavga etmeyen başkalarıyla kavga eder
Kör ile kötürümün ortaklığı
Mevlânâ Celâleddin ve Şems-i Tebrîzî
Sibel Eraslan’ın Siret-i Meryem’i üzerine
Osmanlı Devleti’nde Mevlevî Olmayanların Sikke Giymesine Karsı Alınan Önlemler
Mevlevilik ve Sanat-Ahmet Sacid Açıkgözoğlu
Ya Hz. Mevlana Tut elimizden…
SONSUZLUK SUSKUNLUĞUMDA SAKLI! – Hatice Sedef Ergül
Muhammed İkbal – Hatice Sedef Ergül
HİÇLİĞİMİN ŞAHİDİ SECDE – Hatice Sedef Ergül