Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Eserleri Üzerine Yapılan İngilizce Çalışmalar
Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan Yayınlanmamış Bazı Tezlerin Tanıtımı – Vahit GÖKTAŞ
GLOBALLEŞME KASIRGASINDA YER ALAN DERVİŞLER – Anouar Majid
KONYA ŞER‘İYYE SİCİL KAYITLARINA GÖRE MEVLANÂ ÂSİTANESİ – Zeki ATÇEKEN
Mevlana’da Nefis Eğitimi
MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE HZ. MUHAMMED (s.a.v.)- Ömer OKUMUŞ
MEVLÂNÂ’NIN ÜSLÛBU, METODU ve EDEBİYATIMIZDAKİ YERİ
Mevlevîlik ile İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler – Ali Temizel
Anadolu’da Yapılan Mesnevi Şerhleri – Ali Güzelyüz
Onüçüncü Asır Anadolu’sunda Tasavvuf ve HAZRETİ MEVLÂNÂ – Samiha AYVERDİ
Sevakibu’l-Menâkib: MEVLEVÎLİK HAKKINDA ÖNEMLİ BİR KAYNAK – Bekir ŞAHİN
Hz. MEVLÂNA VE HÜMANİZMA – Sedat TEMUR
MEVLANA’NIN YEDİ ÖĞÜDÜNÜN FERT VE SOSYAL İLİŞKİLER AÇISINDAN ÖNEMİ – Muammer CENGİ
MESNEVİ TERCÜME VE ŞERHLERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ
HZ. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDEN SEÇMELER – Şaban Karaköse
Mesnevî-i Şerif’ten Hikayeler(1) – Şaban Karaköse
Mesnevî-i Şerif’ten Hikayeler(2) – Şaban Karaköse
Mesnevî-i Şerif’ten Hikayeler(3) – Şaban Karaköse
FİL VE YAVRUSU – Şaban Karaköse
YILANCI İLE DONMUŞ EJDERHA – Şaban Karaköse
SAKANIN EŞEĞİ İLE ARAP ATLARI – Şaban Karaköse
MEVLÂNÂ VE FARSÇA
“Mesnevî-i Manevî”den “Mesnevî-i Harâbâtî”ye Kadar – Hurmetcan Abdurahman
ŞABÂNÎ KAYNAKLARINDA HZ. MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLER – Mustafa TATCI
SON DEVİR MEVLEVİLİĞİ İÇİN BİR KAYNAK: HÜSEYİN VASSÂF BEY’İN DÎVÂNI – Mustafa TATCI
BİLGİN, ARİF, ÂŞIK VE ŞAİR MEVLANA
MESNEVÎ’DE OLGUN İNSANIN İÇ DÜNYASI
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RÛMÎ’DEN AHLÂKÎ HİKÂYELER – Necdet Tosun
MESNEVÎ VE RÛHU’L-BEYÂN’DA KÖYLÜLÜK VE ŞEHİRLİLİK – H. Kâmil YILMAZ
Kilis Mevlevîhânesi ve Vakıflar – Yusuf Küçükdağ
Amasya’da Mevlevilik – Abdulhalim Durma
HZ.MEVLÂNÂ VE YUNUS EMRE’DE “VARLIK – YOKLUK” KAVRAMI – Ahmet Şahin
Hüsn ü Aşk ve Şeyh Gâlip’in Şiir Alanayışı – Vedat Ali TOK
MEVLÂNÂ’NIN SEVGİ ÖZLÜ İBADET ANLAYIŞININ KUR’ÂN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ- A.Hümeyra ASLANTÜRK
Hz. Mevlânâ’ya Göre Seyr ü Sülûk
ÇORUM’DA MEVLEVİLİK – Ahmet Cahid HAKSEVER
MEVLÂNÂ VE MÛSİKÎ – Ahmed Şahin
MEVLÂNÂ’NIN İNSANA BAKIŞI – Osman Nuri KÜÇÜK
Mevlâna’da Aşk ve İlim – Hüseyin ÖZCAN
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler – İsmail GÜLEÇ
Mesnevî Beyitlerinde Sahte Şeyhler, Sahte Mürşidler
Mesneviden aslan, kurt ve tilki
TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ VE ŞİİRİ – MEHMET ATALAY
MEVLÂNÂ’YA GÖRE İNSANIN DOĞASI VE YAPISI
MEVLÂNÂ’YA GÖRE İNSANIN DEĞERİ
MEVLÂNA’YA GÖRE AİLE ve EVLİLİK
MEVLÂNÂ’DA AKLIN YETERSİZLİĞİ VEYA SINIRLI OLUŞU
MEVLÂNÂ’DA AKIL – NEFS MÜCADELESİ
MEVLÂNÂ’DA AKIL-AŞK İLİŞKİSİ
MEVLANA’DA AKIL (Tanımı, Fonksiyonu ve Değeri)
MEVLÂNÂYA GÖRE AKLIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
MEVLANA’YA GÖRE AKLI İYİ KULLANMAK
MEVLÂNÂ’DA ÖLÜM
MEVLÂNÂ’DA HÜRRİYET ve İRADE
MEVLÂNÂ’YA GÖRE AŞK DİLE GETİRİLEBİLİNİR Mİ? *
MEVLÂNÂ’DA AŞK BETİMLEMELERİ *
İÇERİK DEĞERİ AÇISINDAN MEVLÂNÂ’DA SÖZ
Mevlânâ’nın Hz. Muhammed (sav)’e Sevgisi ve Bağlılığı
Mevlâna Aşk ve Şefkat Timsalidir – Mithat Bahari Beytur
Hüseyin Azmî Dede ve Beyânü’l-Makāsıd Adlı Risâlesi
Tasavvufta Âdâb ve Erkân Risaleleri
“Dünya ez Hüdâ Gâfil”
Allah Dostları ve Mevlânâ – Şefik Can
Hazret-i Mevlânâ ve Yunus Emre – Şefik Can
12 Havariye Tuzak…- Şefik Can
SIR ve HİKMETLERİ OKU!.. – Osman Nûri TOPBAŞ
BİR EĞİTİM ARACI OLARAK MEVLEVÎ ÇİLESİ
Nezih Uzel: Modern bir derviş, bir dervîş-i asfer-rîş
Devlet Mevlevilerle barıştı – Nezih Uzel
Mevleviler onsekiz yaşında – Nezih Uzel
MEVLEVİLİK VE SEMÂ – ESİN ÇELEBİ BAYRU
MEVLEVÎLİK
Uzluk Ailesi’nin Mevlevilik Araştırmalarına Katkıları
YENiKAPI MEVLEVİHANESi’NiN iKi VAKFiYESi – Ekrem lşın
YENİKAPI MEVLEVÎHANESİ ŞEYHLERİNDEN OSMAN SELÂHADDİN DEDE VE VAHDET-İ VÜCÛD RİSÂLESİ – Sezayi KÜÇÜK
Yenikapı Mevlevihânesi Şeyhi, Mûsikişinas Abdülbâki Nâsır Dede – Fatma Adile Başer
ŞEYH GÂLİB VE AS-SOHBET-ÜS-SÂFİYYE – İbrahim Kutluk
Mevlânâ’ya atfedilen mülemma bir gazel üzerine – Cenk AÇIKGÖZ
Mevlânâ’nın Vahdet Anlayışı ve Paradoksal Söylemi – Ali YILDIRIM
Zohra as an Ascension Motif in the Works of Rumi – Nermin Öztürk
MEVLANA’DA TÜRKÇE SEVGİSİ – FERİDUN NAFİZ UZLUK
MECALİSİ SEBA-İ MEVLANA HAKKINDAKİ İTİRAZA KARŞILIK – FERİDUN NAFİZ UZLUK
ALANYA/OBA MEVLEVÎ-HÂNESİ VE MEVLANA TACEDDİN-İ YEKDEST
Tâhirü’l-Mevlevî’nin Hilye’sine Göre Mevlânâ – Neslihan KOÇ KESKİN
MEVLÂNÂ’NIN ÖNEMİ – Nihat KÜRŞAT
MEVLÂNÂ’NIN “VÛSLAT GECESİ” – R.C. ULUNAY
EFENDİ’ME MEKTUP – Halide Nusret ZORLUTUNA
MEVLÂNÂ’NIN VUSLAT GECESİ – Nihad Sami Banarlı
KUBBE-İ HADRÂ – Ârif Nihat ASYA
GÖNÜL DOSTUNA YOLCULUK – İSA AVCI
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok mu !..
Tebriz’e Sesleniş
SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI-Esin Çelebi Bayru
Mesnevi Şerhlerini Karşılaştırma Denemesi
Hz. Mevlana neden Moğol ajanı değildir?
Mevlânâ’nın Güneşi, Ayı ve Yıldızı
Belhli Bilgin, Konyalı Şair Mevlana Celaleddin Muhammed – Adnan Karaismailoğlu
FÎHİ MÂ FÎH BAĞLAMINDA MEVLÂNÂ’NIN KUR’ÂN TEFSİRİ – FATMA KARAİSMAİL
BİR KADIN ŞAİRİN DİLİNDEN HZ. MEVLÂNÂ, MEVLEVÎLİK VE MESNEVÎ-İ ŞERÎF – Şerife Uzun
Tasavvufta Mürid – Mürşid İlişkisi
Tekke Mutfağında Nefs Terbiyesi
Galata Mevlevîhânesi Örneğinde İstanbul Mevlevîliğinin Kültürel Hayata Etkisi
Mevlâna’yı Anlayabilmenin Ayrıcalığı – Muhsin İlyas Subaşı
Seyyid Burhaneddin Hazretleri
Hazret-i Mevlânâ ve Yunus
Mevlevi İstilahatları
Şiir,Şair ve Hazret-i Mevlânâ
Hazret-i Mevlânâ ile Kırk Yıl
Hazret-i Mevlânâ Döneminde Fikir Coğrafyası
Yeni Başlayanlar İçin Mesnevî – Mehmet Yılmaz
Edep Yâ Hû! – Selçuk Eraydın
Mevlânâ’nın Mesnevî ’sine yapılan Türkçe şerhler
Cezîre-i Mesnevî şerhleri
BURSEVÎ’s interpretation of the Mesnevî: Rûhü’l-Beyân
Meşreb’in Kitâb-ı Mebde-i Nûr’u Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin şerhi midir?
Gölpınarlı Şerhi’nin Diğer Mesnevi Şerhleri Arasındaki Yeri
Mesnevî’nin kültürler arası ilişkiler üzerindeki etkisi
Mesnevî’de Geçen Hikayedeki Vezir, Aziz Pavlus mudur?
İsmail Hakkı Bursevî”nin Rûhü”l-Mesnevî”sinde geçen hadisler
İbrahim Gamard ve Rûmî and Islamadlı eseri
On a disputed question in a story by Mawlana Jalaladdin al-Rumi
İçimizdeki Mevlana’yı Anlamak Üzerine bir röportaj – Cihan Okuyucu
Mevlânâ Celâleddin ve Şems-i Tebrîzî
Osmanlı Devleti’nde Mevlevî Olmayanların Sikke Giymesine Karsı Alınan Önlemler
Mevlevilik ve Sanat-Ahmet Sacid Açıkgözoğlu
Ya Hz. Mevlana Tut elimizden…
SONSUZLUK SUSKUNLUĞUMDA SAKLI! – Hatice Sedef Ergül
Muhammed İkbal – Hatice Sedef Ergül
HİÇLİĞİMİN ŞAHİDİ SECDE – Hatice Sedef Ergül
MAHİR İZ VE TASAVVUF
MEVLÂNÂ İLE DÜNDEN BUGÜNE YOLCULUK – Mehmet Demirci
FETRET DEVRİ BEREKETİ: AVNİ KONUK VE MESNEVÎ-İ ŞERİF ŞERHİ – Mehmet Demirci
THE OLD MAN”S COMPLAINTS – Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ’DA İNSAN – Mehmet DEMİRCİ
EDEB YOLU MEVLEVÎLİK – Esin Çelebi Bayru
Allah’a Yaklaşmanın Yolu – Mehmet Demirci
MESNEVİ HİKAYELERİNİ GÜNÜMÜZE SUNMAK – Mehmet Demirci
TUZAĞA DÜŞEN KUŞUN ÖĞÜDÜ – Mehmet Demirci
ÜÇ BALIĞIN HİKÂYESİ – Mehmet Demirci
İBRAHİM EDHEM’İN HİKÂYESİ – Mehmet Demirci
Sultan Mahmut ve Ayaz – Mehmet Demirci
ODUNCULUK YAPAN DERVİŞ – Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ İLE DÜNDEN BUGÜNE YOLCULUK – Mehmet Demirci
KÖR, SAĞIR VE ÇIPLAK – Mehmet Demirci
HADDİNİ AŞMANIN ZARARI – Mehmet Demirci
ÖLEN OĞUL – Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ VE ORUÇ – Mehmet Demirci
FİL NEDİR? – Mehmet Demirci
FİL VE YAVRUSU – Mehmet Demirci
GERÇEK BİR İSİM ÇOK – Mehmet DEMİRCİ
DEVECİ İLE FİLOZOF – Mehmet DEMİRCİ
İHTİYARIN ŞİKÂYETİ – Mehmet Demirci
ÇOBAN VE HZ. MUSA – Mehmet Demirci
GÜZELLİK-ÇİRKİNLİK – Mehmet Demirci
GÖNÜL AYNASI (GÖNÜL TEMİZLİĞİ) – Mehmet Demirci
HZ. ALİ’NİN DÜŞMANINI ÖLDÜRMEMESİ – Mehmet Demirci
KERBELÂ’YI ANMAK – Mehmet Demirci
SAĞIRIN HASTA ZİYARETİ – Mehmet Demirci
DÖVME YAPTIRAN ADAM – Mehmet Demirci
GRAMER BİLGİNİ VE KAYIKÇI – Mehmet Demirci
BEDEVİNİN ARMAĞANI – Mehmet Demirci
BEDEVİ VE KARISI – Mehmet Demirci
MESNEVİ’DE EZÂN-I MUHAMMEDÎ – Mehmet Demirci
İHTİYAR ÇALGICI – Mehmet Demirci
PAPAĞAN HİKAYESİ – Mehmet Demirci
NEFİS AZGIN ASLAN GİBİDİR – Mehmet Demirci
MECNUNUN LEYLÂ’SI – Mehmet Demirci
CARİYENİN HASTALIĞI – Mehmet Demirci
“NE OLURSAN GEL” – Mehmet DEMİRCİ
MESNEVİ ŞERHLERİ VE ŞÂRİHLERİ HAKKINDA BİR KAÇ NOT – Mehmet DEMİRCİ
“ MESNEVÎ’DE AKIL – AŞK KARŞILAŞTIRMASI” – Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ
MOĞOLLAR VE MEVLÂNÂ – Mehmet DEMİRCİ
MEVLÂNÂ’NIN KADINA BAKIŞI – Mehmet DEMİRCİ
MEVLÂNÂ’DA İNSAN – Mehmet DEMİRCİ
Hz. Mevlâna’nın Eserlerinde Duâ – Bahar Can
Hz. Mevlâna Düşüncesinde Bazı Kavramlar – Celâleddin Bâkır Çelebi
MESNEVÎ ARAŞTIRMACILARINDAN DR. ORHAN DERVİŞ KUNTMAN (O MEVLEVÎ)
The Life, Works and Ideas of Mevlana
Mevlâna Ve Mevlevilik’in Türk Toplum Hayatındaki Yeri Ve Önemi
FÜTÜVVET, AHİLİK ve MEVLÂNÂ