Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

IŞKNÂME, TIRÂŞNÂME, RİSÂLE-İ ÂFÂK U ENFUS
HALLÂC’IN “ENE’L-HAKK” SÖZÜ BAĞLAMINDA MEVLÂNÂ’NIN ŞATAHÂT YORUMU
ABDÜLBÂKÎ MEHMED BAYKARA DEDE’NİN ENFÂS-I BÂKÎ’DE BULUNAN FARSÇA ŞİİRLERİ
MEVLEVÎ MENÂKIBNÂMESİ MAHZENÜ’L-ESRÂR’DA KADIN MOTİFİ
ACEMZÂDE MUSTAFA CEMÂLÎ VE SİLSİLENÂME-İ MEVLEVİYYE’Sİ
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎSİ’NDE MELÂMÎLİK, KALENDERÎLİK VE RİNDLİK İLE İLGİLİ ÇAĞRIŞIMLAR
MESNEVÎ ŞÂRİHİ İSMÂÎL RÜSÛHÎ-İ ANKARAVÎ’NİN ŞİİRLERİ
Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde Dedikodu Hakkında Geçen Beyitlerin Göstergebilimsel Çözümlemesi
AŞKIN SULTANLARI SON DÖNEM İSTANBUL MEVLEVÎLERİ ULUSAL SEMPOZYUMU
İSTANBUL’DA MEVLEVÎLİK VE MEVLEVÎHÂNELER – Ekrem Işın
ESERLERİYLE İSTANBUL’UN MEVLEVÎ SAN’ATKÂRLARI – M. Uğur Derman
İSTANBUL MEVLEVÎHÂNELERİNDE YETİŞEN EDİB VE ŞÂİRLER – Mustafa Çiçekler
İstanbul Mevlevîhanelerinde Yetişen Mûsikişin – Nuri Özcan
CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİ VE ROMANINDA MEVLANA ETKİSİ – Cihan Okuyucu
HALEP’TEN İSTANBUL’A BABAM CELÂLEDDİN BÂKIR ÇELEBİ – Esin Çelebi Bayru
VELED ÇELEBİ VE ÇELEBİLİK MAKAMINDA GEÇEN YILLAR – Yakup Şafak
MEVLÂNA TORUNU BİR AKADEMİSYEN: PROF.DR. ÂMİL ÇELEBİOĞLU – Emine Yeniterzi
YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ ŞEYHLERİNDEN MEHMED CELÂLEDDİN DEDE – Sezai KÜÇÜK
YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ’NİN SON ŞEYHİ ABDÜLBÂKÎ DEDE EFENDİ – Mustafa Erdoğan
ÜSKÜDAR MEVLEVÎHÂNESİ SON ŞEYHİ AHMET REMZİ AKYÜREK – Ahmet Cahid Haksever
Selânikli Mehmed Es’ad Dede ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi – Semih Ceyhan
TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ – Yusuf Öz
AHMED AVNİ KONUK Ve MESNEVÎ-İ ŞERİF ŞERHİ – Safi Arpaguş
HÜSEYİN FAHREDDÎN DEDE – Timuçin Çevikoğlu
MİDHAT BAHARİ BEYTUR: SON MEVLEVÎ ŞEYHİ, ŞÂİR VE EDİP – Emin IŞIK
AŞK SULTANI MEVLEVÎ ŞEYHİ, BİR FAKİR RİFÂÎ; KENAN RİFÂÎ – Cemâlnur SARGUT
Abdülbaki Gölpınarlı – Adnan Karaismailoğlu
BAHÂRİYE MEVLEVÎHÂNESİ’NİN SON ŞÂHİDİ SELMAN TÜZÜN – Nuri Şimşekler
YAMAN DEDE – Osman Nuri Küçük
SERTARÎK MESNEVÎHÂN ŞEFİK CAN DEDE – H. Nur Artıran
MEVLEVÎ ŞEYHİ: AHMED CELÂLEDDİN DEDE – Gülgün Yazıcı
Mevlevi Ayinleri – Rauf Yekta
Mikail Bayram’a reddiye
Mevlanâ “ney”imiz, Mesnevî kimimiz olur?
Hz. Mevlânâ ve kutup eseri: Mesnevî
MESNEVÎ’NİN İNŞÂSINDA VE MEVLEVİLİĞİN MÜESSESELEŞMESİ SÜRECİNDE ÇELEBİ HÜSÂMEDDİN’İN YERİ – Abdurrahim ALKIŞ
MEVLÂNA’NIN ŞİİRLERİNİN TAHLİLİNE MENÂKIBU’L-ÂRİFÎN’İN KATKISI – Hicabi Kırlangıç
MEVLÂNÂ’NIN ŞİİRLERİNDE BİR İLETİŞİM YÖNTEMİ OLARAK SESSİZLİK – Pouneh Abdollahi Fard & Funda Türkben Aydın
ULUSLARARASI TASAVVUF ve EDEBİYAT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
MEVLÂNA VE AŞK YOLU – Yakup Şafak
Bir Öykü,Bir Öğüt – Bayram Üstüne / Veysi Dörtbudak
MESNEVÎ -13-
Mevlânâ’nın Basîret Ehli Olmaya Yönelik Çağrısı – Kadir ÖZKÖSE
Oruç, nefsi terbiye etmenin en etkili yoludur
TERCÜME-İ İNTİHÂNÂME-İ SULTAN VELED
Ahlâk Eğitimde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Usûlü – Kadir Özköse
MESNEVÎ -14- Z. Özlem ABAY
Mevlâna ve Mesnevî Üzerine Kısa Bir Hasbihâl – Selçuk ALKAN
Mevlâna Yolu – Yusuf DURSUN
Mevlâna’yı Anarken – Ramazan Pamuk
Yâ Hazreti Mevlâna – Halil GÖKKAYA
Mevlâna’nın Şemsle Tanışması – Aydın BAŞAR
MEVLÂNÂ ve GARP ÂLEMİ – ANNEMARIE SCHIMMEL
Hazret-i Mevlânâdan Önce ve Zamanında Konya – M. ZEKİ ORAL
MEVLÂNÂNIN ÖLÜMÜ – ASAF HÂLET ÇELEBİ
MEVLÂNÂ ve MUHİTİ – ASAF HALET ÇELEBİ
Son Mevlevi Dervişi Mehmet Dede Efendi – NEZİHE ARAZ
Mevlevi Semâ’ı – Ahmed Bican Kasaboğlu
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN HAYATI ve FELSEFESİ – ABDÜLBÂKİ GÖLPINARLI
MEVLÂNÂ ve MEVLEVÎLİK – HASAN ÂLİ YÜCEL
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Örneğinde Kulluk Stratejimiz – Kadir Özköse
Mevlȃnȃ Diliyle Eğitime Duyulan İhtiyaç – Kadir Özköse
Mevlȃnȃ’ya Göre Öğrenci-Öğretmen İlişkisi – Kadir Özköse
Mevlânâ’nın (ks) Gözüyle Velâyet Sultanları – Kadir Özköse
MEVLÂNA BİR İSLÂM ERENİDİR – Aydın BAŞAR
Hakikat Göklerinde Bir Yıldızdır Mevlâna – M. Nihat Malkoç
Cumhuriyet dönemi Mevlevilik ve Çelebi ailesi
MESNEVÎ -12- Z. Özlem ABAY
Ulu Ârif Çelebi Dîvânı – İbrahim Kunt – Mehmet Vanlıoğlu
İLİMDEN İRFÂNA
Bir Mevlevi dervişinin Endülüs’ten Kütahya’ya bağlanan hikâyesi
MESNEVÎ -11- Z. Özlem ABAY
İZMİR MEVLEVİHANESİ ŞEYHİ MEHMET NUREDDİN DEDE (1858?-4 Aralık 1920) – Kenan Erdoğan
İSTANBUL’DA MEVLEVİ ŞEYH AİLELERİ ve MEVLEVİLİĞİN BİR İMPARATORLUK TARİKATI OLARAK ÖRGÜTLENMESİ – Ekrem IŞIN
İSTANBUL MEVLEVİHANELERİNİN TARİHDEKi YERİ – Sezai KÜÇÜK
İSTANBUL MEVLEVİHANELERİNİN HAL-İ PÜR-MELALİ – Abdülhamit ÇAKMUT
II. MAHMUD DÖNEMİ VE MEVLEVİLİK – Abdulnasır YİNER
İBNİ ARABİ ve MEVLANA EKOLÜNDE TEŞBİH ve TENZİH MESELESİNİN DİL ve ANLATIM TARZI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI – Nasrullah-i Pürcevadi Çev. – Derya Örs
HAYVAN HİKAYELERİNİN YORUMUNDA, HZ. MEVLANA’YI BATILI FABL YAZARLARINDAN AYIRAN ÖZELLİKLER – Abdullah ÖZTÜRK
Hatt-ı Hümayun ve Vakfiye Hükümlerine Göre ANKARA MEVLEVİHANESİ – Nazif Öztürk
HANYALI NÜRİ’NİN MEVLANA ve MESNEVİ KONULU MEDHİYELERİ – Bilal Çakıcı
HAMİD VEHBİ’NİN KALEMİNDEN MEVLANA – Mustafa Balcı
HAL-İ PÜR-MELALLERİYLE MANİSA MEVLEVİHANELERİNİN SER-GÜZEŞTİ – Mehmed Veysi DÖRTBUDAK
Günümüzde Mevlana’yı anlama sorunu üzerine – Osman Nuri Küçük
GÜNÜMÜZ AFGANİSTAN’INDA MEVLANA Afganistan ve Belh – Hafız Bek – Metin Ceylan
GELiBOLU MEVLEVİHANESİ’NİN YARINI – Gülgün YAZICI
GELENEK VE GÜNÜMÜZDEKi SEMA PRATiKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ – Hülya UZUN
GEÇMiŞTEN GÜNÜMÜZE MESNEVİ SOHBETLERİ – Hayat Nur ARTIRAN
GAZZALİ VE MEVLANA – Saadettin KOCATÜRK
GALATA MEVLEVİHANESİ POSTNİŞİNLERİNDEN MEHMED ESAD DEDE (ŞEYH GALİB)’NİN DİL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ – Farünnisa BİLECİK
FÜTÜVVET, AHİLİK ve MEVLANA – Fahrettin Coşguner
Evliya Çelebi’nin ziyaret ettiği Mevlevihaneler – Haşim Karpuz
ESKİŞEHİR MEVLEVİHANESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU – Hasan Hüseyin ADALIOĞLU
ESKİŞEHİR ASİTANESİ (MEVLEVİHANESİ)’NİN BUGÜN VE YARINI – Berna Çelebi Şener
EL-CEVAHİRU’L-MUDIYYE’DE MEVLANA – Muhammet Hekimoğlu
EGİRDİR MEVLEVİHANESİ’NİN TARİHİ VE BUGÜNKÜ DURUMU – Sadi Ş. KUCUR
Doğu Türkistan ve Sincan’da Rumi’nin Mesnevi’si – Thierry Zarcone
Divan-i Kebir’de imge ve sembol – Hicabi Kırlangıç
DİVAN-I KEBİR’DEN BİR GAZELİ OKUMA DENEMESİ – Hicabi Kırlangıç
DÎVÂN-I KEBÎR ve MESNEVÎ’DE “DÜŞ-KOŞ” ya da “KOŞ-DÜŞ” – Tevfik H. Subhâni – Çev. Hicabi Kırlangıç
MEVLANA ve BARIŞ – Veyis Değirmençay
DEFTER-İ DERVİŞAN YA DA XIX. ASIRDA YENİKAPI MEVLEVİHANESİ GÜNLÜGÜ YENİKAPI MEVLEViHANESİ – Sezai KÜÇÜK
ÇOCUGA GÖRELİK AÇISINDAN “MESNEVi’DEN SEÇME HİKAYELER” BAŞLIKLI KİTAPLARA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ – İbrahim Gültekin
ÇANKIRI MEVLEVİHANESİ’NİN TARİHÇESİ GEÇİRDİGİ SON RESTORASYON VE GÜNÜMÜZDEKi KONUMU – Feridun ATA
CELALEDDİN MUHAMMED-İ BELHİ – Zebihullah-i Safa – Çev. Gökhan Gökmen
BURSA’DA BİR MESNEVİHAN: MEHMED EMİN KERKÜKİ – Hasan Basri ÖCALAN
BURSA ŞEHİR MEZARLIKLARINDA BULUNAN MEVLEVİ MEZAR TAŞLARI – Cahit TELCİ – Turan GÖKÇE – Vehbi GÜNAY
BURDUR MEVLEVİHANESİ ŞEYHLERİNDEN FEDAİ DEDE – Bilal Çakıcı
BUHURİZADE ITRİ’NİN ŞİİRLERİNİ BESTELEDİGİ VE TANIŞTIGI MEVLEVİ DEDELERİ – Recep Uslu
BOSNA BERSEKLİ MESNEVİ ŞARİHLERİ – Ali TEMİZEL
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KATILAN MEVLEVİ ŞEYHLERİNE AİT İKİ FOTOGRAF – Yakup Şafak
BİRİ MEVLEVİ BİRİ MEHTERANDAN İKİ ŞAİRE GöRE MANİSA – Müjgan CUNBUR
BİR MEVLEVİ ŞAİR: KATİB-ZADE SAKIB MUSTAFA Mehmet KIRBIYIK
BELGRAD MEVLEVİHANESİ ŞEYHİ ‘ADNİ RECEB DEDE VE NAHL-İ TECELLİSİ – Zehra GÖRE
BEŞİKTAŞ (BAHARİYE) MEVLEVİHANESİ – Erdem YÜCEL
BAŞLARIM ULU TANRI’NIN ADIYLA – Feridun N. UZLUK
AŞK VE ATEŞ ARASINDA DÜNDEN BUGÜNE KASIMPAŞA MEVLEVİHANESİ – Şamil KUCUR
Aşık Paşa’da Mevlana tesiri – Cihan Okuyucu
A. ÜN. DİL ve TARİH-COGRAFYA FAK. KÜTÜPHANESİ YAZMA ESERLER BÖLÜMÜNDE BULUNAN MEVLANA ve MEVLEVİLİKLE İLGİLİ ESERLER Hasan Almaz
Anadolu Ortaçağ Türk İslam Sanatında İki Dinamik: Mevlevilik ve Bektaşilik – Savaş MARAŞLI
AHMET YESEVİ VE MEVLANA’DA İNSAN – Abdımalik NİSANBAYEV
İnsan hedef, felekler yay, hadiseler ok,
Ahmet Talat Onay’ın Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı isimli ansiklopedik eserinde Mevleviler ve Mevlevilik kültürü – Cemal Kurnaz
Ahmed Avni Konuk’un Mesnevi-i Şerif şerhinde lbn Arabi – Mustafa Tahralı
AFGANİSTAN -BELH KASABASINDAKİ MUHAMMED BAHAEDDİN VELED MEDRESESİ KAZISI – Mehmet Akif Işık
MEVLEVİHANENİN KALBİ MATBÂH-I ŞERİF: ÖNEMİ VE MEKÂNSAL ÖZELLİKLERİ – İrem ÇAFA, Yılmaz SEÇİM, Ayşe Büşra MADENCİ
ÇANKIRI’DA MEVLEVÎLER VE MESNEVÎHANLAR – Ahmet Cahid HAKSEVER
Üsküdar Mevlevihanesi Şeyhi Hattat Zeki Dede (1821-1881) – TALİP MERT
MEVLEVİ MÜZİGİ ESERLERİNİN YAZIMINDA KULLANILAN ESKİ YAZIM SİSTEMLERİ ve ÇEVİRİ SORUNLARI – Timuçin ÇEVİKOGLU
ANTEP MEVLEVİHANESİ’NİN TARİHÇESİ, GEÇİRDİGİ SON RESTORASYON VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE KONUMU – Mustafa GÜLER
ÇANKIRI MEVLEVÎHÂNESİ SON ŞEYHİ HASİB DEDE – Fahrettin COŞGUNER
TOKAT MEVLEVİHANESİ’NİN KULLANIM ALANLARI YAPILAN RESTORASYONLAR VE BUGÜNKÜ KONUMU – Hasan AKAR
18. ASIRDA BİR MESNEVİ SÖZLÜGÜ: MUZHİRU’L-İŞKÂL – Feridun Hakan Özkan
16. YY. DİVAN ŞİİRİNDE MEVLANA ve MEVLEVİLİK – Kaplan Üstüner
Hâlâ Ada’yı Bekleyen Bir Yapı: Hanya/Girit Mevlevîhânesi – İsmail Kara
Muğla’da Mevlevîlik ve Şâhidî – Namık Açıkgöz
Muğla’da Bir Çınar “İbrahim Şahidi Dede” Hayatı ve Eserleri
MAHZUN ÂYÎN: HÂŞİM BEY’İN SÛZÎNÂK ÂYÎN-İ ŞERİFİ – Timuçin ÇEVİKOĞLU
MESNEVÎ -10- Z. Özlem ABAY
Musikin seni çağırıyor
Muhabbet
Emin Dede’nin Tertip Ettiği Mevlevi Âyinleri Nota ve Güfte Mecmuası
13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler
Tarih İçinde Mevlevîlik ve Celvetîlik – Sezai Küçük
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜSKÜDAR MEVLEVÎHÂNESİ – Sezai Küçük
1312/1894 TARİHLİ KONYA SALNAMESİNE GÖRE MEVLEVİHANELER VE POSTNİŞİNLERİ – Yakup ŞAFAK
İstanbul Mevlevihanelerinin Mimarisi – Baha Tanman
MESNEVÎ -9- Z. Özlem ABAY
“Nûr-i Muhammedî Güneşi Hz. Şems” – Semih Ceyhan
İki Beden Tek Gölge:  “Mevlânâ Celâleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi”
Hz. Mevlâna’nın Dilinden Şems-i Tebrîz-i
Hz. Mevlana neden Moğol ajanı değildir?
Semahı yaşamak
Sivas Mevlevihanesi – Nejat Göyünç
Safer’i zafer eylemek
MESNEVÎ -8- Z. Özlem ABAY
Mevlâna’ya Göre Âşûrâ Matemi – Veyis Değirmençay
MESNEVÎ -7- Z. Özlem ABAY 
MECALİS-İ SEB‘A VE FÎHİ MÂ FÎH’TE SÖZ VE SÖZÜN ÖNEMİ – Veyis Değirmençay
Sembol, Sembolik Dil ve Bu Bağlamda Mesnevî’nin İlk 18 Beytindeki Sembolik Unsurlar – Şener Demirel
Hayatı Sembollere Yüklemek: Bir Mesnevî Hikâyesinin Anlaşılma Biçimleri Üzerine – Zafer Erginli
MESNEVÎ -6- Z. Özlem ABAY
ABDÜLBÂKÎ GÖLPINARLI’NIN MESNEVÎ ŞERHİ VE ŞÂRİHLİĞİNE DÂİR – Atabey Kılıç, Ahmet Tanyıldız
FERİDUN NAFİZ UZLUK FOTOĞRAF ALBÜMÜ
PROF. DR. FERİDUN NAFİZ UZLUK KOLEKSİYONUNDAKİ KIRK HAT ESERİ – Fatih Özkafa
BEDİU’Z-ZAMAN FURÛZANFER’DEN F. NAFİZ UZLUK’A FARSÇA BİR MEKTUP – Ali Temizel
FERİDUN NÂFİZ UZLUK’A ELLİ ALTI YIL SONRA VERİLEBİLEN MÜJDE: MEVLÂNA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ – Nuri Şimşekler
FERİDUN NÂFİZ UZLUK’UN MEVLEVİLİKLE İLGİLİ BİR YAYIN PROJESİ – Yakup Şafak
KURUCU, KOLEKSİYONER VE ARAŞTIRICI KİŞİLİĞİYLE PROF. DR. FERİDUN NAFİZ UZLUK – Berna Arda
ŞEHABETTİN UZLUK’UN HAYATI VE ESERLERİ – Ahmet Çaycı, Ahmet Yavuzyılmaz
FERİDUN NÂFİZ UZLUK HAYATI – ÇALIŞMALARI – Aykut Kazancıgil
2. ULUSLARARASI SULTAN DÎVÂNÎ ve MEVLEVÎLİK SEMPOZYUM Sonuç Bildirgesi
Hazreti Mevlâna Ve Sultan Divânî’nin Şah İsmail Özalp’e Tesirleri – Yusuf İlgar, Nurhan Çınar
Afyonkarahisar’da Güneş Han-ı Kübrâ Hâtûndan Günümüze Mevlevîliğin Aktarılmasında Kadınların Rolü – Yunus Emre Uğur, Çağhan Adar
Geçmişten Bugüne Mevlevi Mukabelesinde Yer Alan Afyonkarahisarlı Şahsiyetler – Yıldırım Aktaş
Niyaz Âyinleri Ve Nüsha Farklılıkları – Timuçin Çevikoğlu
Semazen Giysilerinin Giyim Sanatları Açısından İncelenmesi Ve Reprodüksiyonu – Şerife Mızrak, Nurhan Özkan
Karahisar Mevlevîhânesi’nin Son Dönemde Geçirmiş Olduğu Yangınlar – Serdar Ösen
Mevlevi Ayinlerinde Kullanılan Enstrümanlardan Rebab, Ney Ve Kudüm’ün Yeri – Seda Düzyol
Şiirlerinden Hareketle Sultan Divanî’nin Bektaşîliği Üzerine Bir İnceleme – Mehmet Temizkan