Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

MESNEVÎ’NİN İNŞÂSINDA VE MEVLEVİLİĞİN MÜESSESELEŞMESİ SÜRECİNDE ÇELEBİ HÜSÂMEDDİN’İN YERİ – Abdurrahim ALKIŞ
MEVLÂNA’NIN ŞİİRLERİNİN TAHLİLİNE MENÂKIBU’L-ÂRİFÎN’İN KATKISI – Hicabi Kırlangıç
MEVLÂNÂ’NIN ŞİİRLERİNDE BİR İLETİŞİM YÖNTEMİ OLARAK SESSİZLİK – Pouneh Abdollahi Fard & Funda Türkben Aydın
ULUSLARARASI TASAVVUF ve EDEBİYAT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
MEVLÂNA VE AŞK YOLU – Yakup Şafak
Bir Öykü,Bir Öğüt – Bayram Üstüne / Veysi Dörtbudak
MESNEVÎ -13-
Mevlânâ’nın Basîret Ehli Olmaya Yönelik Çağrısı – Kadir ÖZKÖSE
Oruç, nefsi terbiye etmenin en etkili yoludur
TERCÜME-İ İNTİHÂNÂME-İ SULTAN VELED
Ahlâk Eğitimde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Usûlü – Kadir Özköse
MESNEVÎ -14- Z. Özlem ABAY
Mevlâna ve Mesnevî Üzerine Kısa Bir Hasbihâl – Selçuk ALKAN
Mevlâna Yolu – Yusuf DURSUN
Mevlâna’yı Anarken – Ramazan Pamuk
Yâ Hazreti Mevlâna – Halil GÖKKAYA
Mevlâna’nın Şemsle Tanışması – Aydın BAŞAR
MEVLÂNÂ ve GARP ÂLEMİ – ANNEMARIE SCHIMMEL
Hazret-i Mevlânâdan Önce ve Zamanında Konya – M. ZEKİ ORAL
MEVLÂNÂNIN ÖLÜMÜ – ASAF HÂLET ÇELEBİ
MEVLÂNÂ ve MUHİTİ – ASAF HALET ÇELEBİ
Son Mevlevi Dervişi Mehmet Dede Efendi – NEZİHE ARAZ
Mevlevi Semâ’ı – Ahmed Bican Kasaboğlu
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN HAYATI ve FELSEFESİ – ABDÜLBÂKİ GÖLPINARLI
MEVLÂNÂ ve MEVLEVÎLİK – HASAN ÂLİ YÜCEL
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Örneğinde Kulluk Stratejimiz – Kadir Özköse
Mevlȃnȃ Diliyle Eğitime Duyulan İhtiyaç – Kadir Özköse
Mevlȃnȃ’ya Göre Öğrenci-Öğretmen İlişkisi – Kadir Özköse
Mevlânâ’nın (ks) Gözüyle Velâyet Sultanları – Kadir Özköse
MEVLÂNA BİR İSLÂM ERENİDİR – Aydın BAŞAR
Hakikat Göklerinde Bir Yıldızdır Mevlâna – M. Nihat Malkoç
Cumhuriyet dönemi Mevlevilik ve Çelebi ailesi
MESNEVÎ -12- Z. Özlem ABAY
Ulu Ârif Çelebi Dîvânı – İbrahim Kunt – Mehmet Vanlıoğlu
İLİMDEN İRFÂNA
Bir Mevlevi dervişinin Endülüs’ten Kütahya’ya bağlanan hikâyesi
MESNEVÎ -11- Z. Özlem ABAY
İZMİR MEVLEVİHANESİ ŞEYHİ MEHMET NUREDDİN DEDE (1858?-4 Aralık 1920) – Kenan Erdoğan
İSTANBUL’DA MEVLEVİ ŞEYH AİLELERİ ve MEVLEVİLİĞİN BİR İMPARATORLUK TARİKATI OLARAK ÖRGÜTLENMESİ – Ekrem IŞIN
İSTANBUL MEVLEVİHANELERİNİN TARİHDEKi YERİ – Sezai KÜÇÜK
İSTANBUL MEVLEVİHANELERİNİN HAL-İ PÜR-MELALİ – Abdülhamit ÇAKMUT
II. MAHMUD DÖNEMİ VE MEVLEVİLİK – Abdulnasır YİNER
İBNİ ARABİ ve MEVLANA EKOLÜNDE TEŞBİH ve TENZİH MESELESİNİN DİL ve ANLATIM TARZI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI – Nasrullah-i Pürcevadi Çev. – Derya Örs
HAYVAN HİKAYELERİNİN YORUMUNDA, HZ. MEVLANA’YI BATILI FABL YAZARLARINDAN AYIRAN ÖZELLİKLER – Abdullah ÖZTÜRK
Hatt-ı Hümayun ve Vakfiye Hükümlerine Göre ANKARA MEVLEVİHANESİ – Nazif Öztürk
HANYALI NÜRİ’NİN MEVLANA ve MESNEVİ KONULU MEDHİYELERİ – Bilal Çakıcı
HAMİD VEHBİ’NİN KALEMİNDEN MEVLANA – Mustafa Balcı
HAL-İ PÜR-MELALLERİYLE MANİSA MEVLEVİHANELERİNİN SER-GÜZEŞTİ – Mehmed Veysi DÖRTBUDAK
Günümüzde Mevlana’yı anlama sorunu üzerine – Osman Nuri Küçük
GÜNÜMÜZ AFGANİSTAN’INDA MEVLANA Afganistan ve Belh – Hafız Bek – Metin Ceylan
GELiBOLU MEVLEVİHANESİ’NİN YARINI – Gülgün YAZICI
GELENEK VE GÜNÜMÜZDEKi SEMA PRATiKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ – Hülya UZUN
GEÇMiŞTEN GÜNÜMÜZE MESNEVİ SOHBETLERİ – Hayat Nur ARTIRAN
GAZZALİ VE MEVLANA – Saadettin KOCATÜRK
GALATA MEVLEVİHANESİ POSTNİŞİNLERİNDEN MEHMED ESAD DEDE (ŞEYH GALİB)’NİN DİL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ – Farünnisa BİLECİK
FÜTÜVVET, AHİLİK ve MEVLANA – Fahrettin Coşguner
Evliya Çelebi’nin ziyaret ettiği Mevlevihaneler – Haşim Karpuz
ESKİŞEHİR MEVLEVİHANESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU – Hasan Hüseyin ADALIOĞLU
ESKİŞEHİR ASİTANESİ (MEVLEVİHANESİ)’NİN BUGÜN VE YARINI – Berna Çelebi Şener
EL-CEVAHİRU’L-MUDIYYE’DE MEVLANA – Muhammet Hekimoğlu
EGİRDİR MEVLEVİHANESİ’NİN TARİHİ VE BUGÜNKÜ DURUMU – Sadi Ş. KUCUR
Doğu Türkistan ve Sincan’da Rumi’nin Mesnevi’si – Thierry Zarcone
Divan-i Kebir’de imge ve sembol – Hicabi Kırlangıç
DİVAN-I KEBİR’DEN BİR GAZELİ OKUMA DENEMESİ – Hicabi Kırlangıç
DÎVÂN-I KEBÎR ve MESNEVÎ’DE “DÜŞ-KOŞ” ya da “KOŞ-DÜŞ” – Tevfik H. Subhâni – Çev. Hicabi Kırlangıç
MEVLANA ve BARIŞ – Veyis Değirmençay
DEFTER-İ DERVİŞAN YA DA XIX. ASIRDA YENİKAPI MEVLEVİHANESİ GÜNLÜGÜ YENİKAPI MEVLEViHANESİ – Sezai KÜÇÜK
ÇOCUGA GÖRELİK AÇISINDAN “MESNEVi’DEN SEÇME HİKAYELER” BAŞLIKLI KİTAPLARA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ – İbrahim Gültekin
ÇANKIRI MEVLEVİHANESİ’NİN TARİHÇESİ GEÇİRDİGİ SON RESTORASYON VE GÜNÜMÜZDEKi KONUMU – Feridun ATA
CELALEDDİN MUHAMMED-İ BELHİ – Zebihullah-i Safa – Çev. Gökhan Gökmen
BURSA’DA BİR MESNEVİHAN: MEHMED EMİN KERKÜKİ – Hasan Basri ÖCALAN
BURSA ŞEHİR MEZARLIKLARINDA BULUNAN MEVLEVİ MEZAR TAŞLARI – Cahit TELCİ – Turan GÖKÇE – Vehbi GÜNAY
BURDUR MEVLEVİHANESİ ŞEYHLERİNDEN FEDAİ DEDE – Bilal Çakıcı
BUHURİZADE ITRİ’NİN ŞİİRLERİNİ BESTELEDİGİ VE TANIŞTIGI MEVLEVİ DEDELERİ – Recep Uslu
BOSNA BERSEKLİ MESNEVİ ŞARİHLERİ – Ali TEMİZEL
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KATILAN MEVLEVİ ŞEYHLERİNE AİT İKİ FOTOGRAF – Yakup Şafak
BİRİ MEVLEVİ BİRİ MEHTERANDAN İKİ ŞAİRE GöRE MANİSA – Müjgan CUNBUR
BİR MEVLEVİ ŞAİR: KATİB-ZADE SAKIB MUSTAFA Mehmet KIRBIYIK
BELGRAD MEVLEVİHANESİ ŞEYHİ ‘ADNİ RECEB DEDE VE NAHL-İ TECELLİSİ – Zehra GÖRE
BEŞİKTAŞ (BAHARİYE) MEVLEVİHANESİ – Erdem YÜCEL
BAŞLARIM ULU TANRI’NIN ADIYLA – Feridun N. UZLUK
AŞK VE ATEŞ ARASINDA DÜNDEN BUGÜNE KASIMPAŞA MEVLEVİHANESİ – Şamil KUCUR
Aşık Paşa’da Mevlana tesiri – Cihan Okuyucu
A. ÜN. DİL ve TARİH-COGRAFYA FAK. KÜTÜPHANESİ YAZMA ESERLER BÖLÜMÜNDE BULUNAN MEVLANA ve MEVLEVİLİKLE İLGİLİ ESERLER Hasan Almaz
Anadolu Ortaçağ Türk İslam Sanatında İki Dinamik: Mevlevilik ve Bektaşilik – Savaş MARAŞLI
AHMET YESEVİ VE MEVLANA’DA İNSAN – Abdımalik NİSANBAYEV
İnsan hedef, felekler yay, hadiseler ok,
Ahmet Talat Onay’ın Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı isimli ansiklopedik eserinde Mevleviler ve Mevlevilik kültürü – Cemal Kurnaz
Ahmed Avni Konuk’un Mesnevi-i Şerif şerhinde lbn Arabi – Mustafa Tahralı
AFGANİSTAN -BELH KASABASINDAKİ MUHAMMED BAHAEDDİN VELED MEDRESESİ KAZISI – Mehmet Akif Işık
MEVLEVİHANENİN KALBİ MATBÂH-I ŞERİF: ÖNEMİ VE MEKÂNSAL ÖZELLİKLERİ – İrem ÇAFA, Yılmaz SEÇİM, Ayşe Büşra MADENCİ
ÇANKIRI’DA MEVLEVÎLER VE MESNEVÎHANLAR – Ahmet Cahid HAKSEVER
Üsküdar Mevlevihanesi Şeyhi Hattat Zeki Dede (1821-1881) – TALİP MERT
MEVLEVİ MÜZİGİ ESERLERİNİN YAZIMINDA KULLANILAN ESKİ YAZIM SİSTEMLERİ ve ÇEVİRİ SORUNLARI – Timuçin ÇEVİKOGLU
ANTEP MEVLEVİHANESİ’NİN TARİHÇESİ, GEÇİRDİGİ SON RESTORASYON VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE KONUMU – Mustafa GÜLER
ÇANKIRI MEVLEVÎHÂNESİ SON ŞEYHİ HASİB DEDE – Fahrettin COŞGUNER
TOKAT MEVLEVİHANESİ’NİN KULLANIM ALANLARI YAPILAN RESTORASYONLAR VE BUGÜNKÜ KONUMU – Hasan AKAR
18. ASIRDA BİR MESNEVİ SÖZLÜGÜ: MUZHİRU’L-İŞKÂL – Feridun Hakan Özkan
16. YY. DİVAN ŞİİRİNDE MEVLANA ve MEVLEVİLİK – Kaplan Üstüner
Hâlâ Ada’yı Bekleyen Bir Yapı: Hanya/Girit Mevlevîhânesi – İsmail Kara
Muğla’da Mevlevîlik ve Şâhidî – Namık Açıkgöz
Muğla’da Bir Çınar “İbrahim Şahidi Dede” Hayatı ve Eserleri
MAHZUN ÂYÎN: HÂŞİM BEY’İN SÛZÎNÂK ÂYÎN-İ ŞERİFİ – Timuçin ÇEVİKOĞLU
MESNEVÎ -10- Z. Özlem ABAY
Musikin seni çağırıyor
Muhabbet
Emin Dede’nin Tertip Ettiği Mevlevi Âyinleri Nota ve Güfte Mecmuası
13. Yüzyıl Anadolu Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine İncelemeler
Tarih İçinde Mevlevîlik ve Celvetîlik – Sezai Küçük
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜSKÜDAR MEVLEVÎHÂNESİ – Sezai Küçük
1312/1894 TARİHLİ KONYA SALNAMESİNE GÖRE MEVLEVİHANELER VE POSTNİŞİNLERİ – Yakup ŞAFAK
İstanbul Mevlevihanelerinin Mimarisi – Baha Tanman
MESNEVÎ -9- Z. Özlem ABAY
“Nûr-i Muhammedî Güneşi Hz. Şems” – Semih Ceyhan
İki Beden Tek Gölge:  “Mevlânâ Celâleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi”
Hz. Mevlâna’nın Dilinden Şems-i Tebrîz-i
Hz. Mevlana neden Moğol ajanı değildir?
Semahı yaşamak
Sivas Mevlevihanesi – Nejat Göyünç
Safer’i zafer eylemek
MESNEVÎ -8- Z. Özlem ABAY
Mevlâna’ya Göre Âşûrâ Matemi – Veyis Değirmençay
MESNEVÎ -7- Z. Özlem ABAY 
MECALİS-İ SEB‘A VE FÎHİ MÂ FÎH’TE SÖZ VE SÖZÜN ÖNEMİ – Veyis Değirmençay
Sembol, Sembolik Dil ve Bu Bağlamda Mesnevî’nin İlk 18 Beytindeki Sembolik Unsurlar – Şener Demirel
Hayatı Sembollere Yüklemek: Bir Mesnevî Hikâyesinin Anlaşılma Biçimleri Üzerine – Zafer Erginli
MESNEVÎ -6- Z. Özlem ABAY
ABDÜLBÂKÎ GÖLPINARLI’NIN MESNEVÎ ŞERHİ VE ŞÂRİHLİĞİNE DÂİR – Atabey Kılıç, Ahmet Tanyıldız
FERİDUN NAFİZ UZLUK FOTOĞRAF ALBÜMÜ
PROF. DR. FERİDUN NAFİZ UZLUK KOLEKSİYONUNDAKİ KIRK HAT ESERİ – Fatih Özkafa
BEDİU’Z-ZAMAN FURÛZANFER’DEN F. NAFİZ UZLUK’A FARSÇA BİR MEKTUP – Ali Temizel
FERİDUN NÂFİZ UZLUK’A ELLİ ALTI YIL SONRA VERİLEBİLEN MÜJDE: MEVLÂNA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ – Nuri Şimşekler
FERİDUN NÂFİZ UZLUK’UN MEVLEVİLİKLE İLGİLİ BİR YAYIN PROJESİ – Yakup Şafak
KURUCU, KOLEKSİYONER VE ARAŞTIRICI KİŞİLİĞİYLE PROF. DR. FERİDUN NAFİZ UZLUK – Berna Arda
ŞEHABETTİN UZLUK’UN HAYATI VE ESERLERİ – Ahmet Çaycı, Ahmet Yavuzyılmaz
FERİDUN NÂFİZ UZLUK HAYATI – ÇALIŞMALARI – Aykut Kazancıgil
2. ULUSLARARASI SULTAN DÎVÂNÎ ve MEVLEVÎLİK SEMPOZYUM Sonuç Bildirgesi
Hazreti Mevlâna Ve Sultan Divânî’nin Şah İsmail Özalp’e Tesirleri – Yusuf İlgar, Nurhan Çınar
Afyonkarahisar’da Güneş Han-ı Kübrâ Hâtûndan Günümüze Mevlevîliğin Aktarılmasında Kadınların Rolü – Yunus Emre Uğur, Çağhan Adar
Geçmişten Bugüne Mevlevi Mukabelesinde Yer Alan Afyonkarahisarlı Şahsiyetler – Yıldırım Aktaş
Niyaz Âyinleri Ve Nüsha Farklılıkları – Timuçin Çevikoğlu
Semazen Giysilerinin Giyim Sanatları Açısından İncelenmesi Ve Reprodüksiyonu – Şerife Mızrak, Nurhan Özkan
Karahisar Mevlevîhânesi’nin Son Dönemde Geçirmiş Olduğu Yangınlar – Serdar Ösen
Mevlevi Ayinlerinde Kullanılan Enstrümanlardan Rebab, Ney Ve Kudüm’ün Yeri – Seda Düzyol
Şiirlerinden Hareketle Sultan Divanî’nin Bektaşîliği Üzerine Bir İnceleme – Mehmet Temizkan
Konyalı Şem’î’nin Mevlevîliği ve Dîvânının Nüshaları – Mehmet Sarı
İzmir Mevlevîhânesi Şeyhi Nureddin Efendi – Mehmet Demirci
Mevlana Felsefesinde Bireysel ve Toplumsal İletişim – İsmail Hakkı Nakilcioğlu
İslami Uyanış Ve Popüler Kültür Bağlamında Mevlevi Seması Üzerine Bir Araştırma: Afyonkarahisar Örneği – Hülya Uzun
Kudüs Mevelivihanesi Ve Vakfiyeleri Üzerine Metodik Bir İrdeleme – Hasan Hüseyin Güneş, Mehtap Kuş,
Erzincan’da Mevlevîlik Ve Mevlevîhâneler – Hasan Hüseyin Adalıoğlu
Dini Türk Müziğinde Bir Müzik Kuramcısı: Abdülbakî Nasır Dede ve Acembuselik Âyin-i Şerifinin Usul Vezin İlişkisi – Güniz Yılmaz
Mevlevilikte Eğitim Anlayışı Ve Davranış Kazandırma Yaklaşımları – Emel Funda Türkmen, Safiye Yağcı
Divane Mehmet Çelebi’nin Mütekerrir Müseddesi Üzerine Bir İnceleme – Derya Ersöz
Liseli Gençlerin Hz. Mevlana Algısı – Ayşegül Güneş / Engin Güneş
İnanç Turizminde Mevlevihanelerin Yeri – Asuman Pekyaman
Mevlâna Müzesinde Bulunan Mevlevilere Atfedilen Giysilerin Model Ve Kesim Teknikleri Açısında İncelenmesi – Arife Aktaş
Mehmed Çelebi’de Seyr-u Sülük – Adem Çatak
ERZİNCAN MEVLEVÎHÂNESİ SON POSTNİŞÎNİ KEMAHLI İBRAHİM HAKKI EFENDİ’NİN DÎVÂN’INDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİKLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ – Selami Şimşek
İSMAİL RÜSÛHÎ ANKARAVÎ’NİN MESNEVÎ TAHKÎKİ: MESNEVÎ’DEKİ MÂNÂYA METODOLOJİK BİR YAKLAŞIM – Semih Ceyhan
MEVLÂN‘NIN FİLOZOF VE TABİP DOSTLARI – Ali Bakkal
MEVLANA‘NIN, ÎTİKADÎ MEZHEPLER ARASINDA TARTIŞMALI OLAN BAZI KONULAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ – Mustafa Ekinci
MEVLANA‘NIN MECÂLİS-İ SEB‘A‘DA KULLANDIĞI HADİSLER VE YORUMLARI – Mehmet Dilek
MESNEVΑDEKİ BAZI AHKÂM ÂYETLERİNİN YORUMU IŞIĞINDA FIKIH VE TASAVVUF‘UN BİLİM KURAMI‘NA AİT GENEL BİR DEĞERLENDİRME – Mehmet Nuri Güler
AKLI GÖNÜL İLE BULUŞTURAN KELAMCI: MEVLANA CELALEDDİN ER-RUMÎ – İbrahim Coşkun
MEVLÂN‘NIN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE HADİS‘İN YERİ – Nihat Yatkın
MEVLÂN‘NIN ALLAH SEVGİSİ (AŞKI) İLE İLGİLİ ŞİİRLERİNİN KUR‘AN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ – Atilla Yargıcı
MEVLÂNA‘NIN MESNEVΑDE BİR AYETE GETİRDİĞİ İŞÂRÎ YORUM – Halim Gül
İŞÂRÎ TEFSİRİN KABUL ŞARTLARI ÇERÇEVESİNDE FÎHİ MÂ FÎH‘TE YER ALAN KURAN YORUMLARININ KRİTİĞİ – Fethi Ahmet Polat
MESNEVİ‘DE MÜTEŞABİH ÂYETLERİN YORUMU – Hikmet Akdemir
MESNEVİ‘DE ASHAB-I KEHF KISSASI VE TEFSİRİ – Harun Şahin
MEVLANA‘NIN, MÜ‘MİNLERİN KARDEŞ OLDUĞUNA DAİR AYETE YORUMU – Nurettin Turgay
MEVLÂN‘NIN MESNEVΑSİNDE HZ. ALİ‘NİN ŞAHSİYETİ Abdulvahap Yıldız
MEVLANA‘NIN MESNEVΑSİNDE SAHABE – Kadir Paksoy
DÜNYADA BARIŞ ve SÜKUN ADINA MESNEVİ’DE BİR METAFOR OLARAK HZ. YUSUF – Halef Nas
MESNEVΑDE HZ. İBRÂHÎM İLE İLGİLİ KISSALARIN TASAVVUFÎ YORUMU – Dilaver Gürer
MEVLÂNA‘NIN MESNEVΑSİNDE Hz. PEYGAMBER TASAVVURU – Kasım Şulul
MEVLÂN‘NIN DÜŞÜNCESİNDE EDEP – Vahit Göktaş
BENZER KAVRAMLAR AÇISINDAN KUŞEYRÎ VE MEVLÂNÂ BİRLİKTELİĞİ – Yüksel Göztepe
Celaleddin Rumi’de Feyz: Halife ve Bedevi Hikâyesi Örneği – Khawla Shaykha