Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

TÜRK SANATINDAKİ “SIR”: MEHMET YUSUF AKYURT
ANKARALI MEVLEVÎ MEHMED ARISOY DEDE’NiN HAYATI VE MEVLANA MÜZESi KÜTÜPHANESiNDE BULUNAN DEFTERi
Mesnevi‟deki Müteşabih Âyetlerin Yorumu
Denizi Bitirmek: Mevlana Çalışmalarına Resmi Katkılar Üzerine
Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri – Betül Saylan
Hamdolsun evimiz Peygamberimizin evine benzedi
Mesnevî’nin Türkçe’deki 40 şerh ve tercümesi
Mevlânâ günümüz insanının sorunlarına ne tür çözümler sunar?
Mevlana’nın Şeyh-Mürşid Anlayışı – Halim Gül
Mevlevi Müziği ve Mevlevi Ayin-i Şerifi – Harun Korkmaz
KONYA MEVLÂNÂ DERGÂHINDA YAPILAN SON ONARIMLAR
Mevlana’da dini tecrübe / Yazar:AYSEL TAN
Hz. Pir’in karıncası; Mehmed Dede
Unutulan bir adetimiz: Temcid ilahileri
PROF. DR. EROL GÜNGÖR İLE DUYGUDAŞ, AYDIN VE İNSANÎ OLANI İZLERKEN
İzmir Mevlevihanesi’nin Hikayesi
İzmir Mevlevîhânesi
Mevlâna Müzesi Kubbe-i Hadrâ’nın Kalem İşi Süslemeleri ve Yapılan Restorasyon Çalışmaları
Gelibolu-Kahire-İstanbul Üçgeninde Bir Mevlevî Şeyhi ve Oğulları – GÜLGÜN YAZICI
Hz. Mevlânâ’nın tabîbi, İbn Sîna şârihi: Nehcüvânî
RECEB-ÜL FERD​
ERMENEK MEVLEVÎHÂNESİ’YLE İLGİLİ BİR BERATIN DEĞERLENDİRİLMESİ – Ali ÜREMİŞ
Defter-i Dervişan – Yenikapı Mevlevihanesi Günlükleri
MEVLEVÎLİK TARİHİNİN KAYNAKLARINDAN SEYAHATNAMELER-Rıza DURU
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RÛMÎ’NİN DİNE VE DÜNYAYA BAKIŞ AÇISI – Ahmet Şimşek
SOME POPULAR PIECES OF FALSE KNOWLEDGE REGARDING RUMI AND HIS WORKS
Hz. Mevlana’nın Düşüncesinin Arkaplanı ve Dünya Barışına Katkısı
MEVLANA DÜŞÜNCESİNDE İNSAN’IN ÖZGÜRLEŞMESİ VE İLAHİ AŞK
Kütahya Mevlevîhânesi’nin mûsikî tarihimize etkileri
BATILI SEYAHATNAMELERİNDE KONYA MEVLÂNÂ DERGÂHI VE TÜRBENİN KUBBESİ – Rıza DURU
REMLE MEVLEVİ ZAVİYESİ Mİ, YOKSA RAMLE’DEKİ MUVAKKAT MEVLEVİ SEMAHANESİ Mİ? – Rıza DURU
Mesnevi’de dinde bölünme bahsi: Muhammedî bereketin yitirilmesi
DİN EĞİTİMCİLERİ TASAVVUFLA NİÇİN İLGİLENMELİ?- Nurullah ALTAŞ
OSMANLI TOPLUMUNDA TASAVVUF VE SÛFÎLER – Ali NAMLI
TASAVVUF VE TIP: RUHÂNÎ VE SÛRÎ/FİZYOLOJİK TIP
PROF. DR. ETHEM CEBECİOĞLU İLE SÖYLEŞİ
TASAVVUFTA GÜNCEL HASSASİYETLER
SÛFÎ’NİN RUHSAL YOL HARİTASI ÜZERİNE
TASAVVUFÎ MESELELERE FIKHÎ BAKIŞ
BİR İLİM DALI OLARAK TASAVVUF VE DİĞER İLİMLERLE İRTİBATI
TASAVVUF TARİHİNİN DÖNEMLENDİRİLMESİ ÜZERİNE
MEVLEVİLİKTE MANEVİ EĞİTİM – İmren Yıldız – Ali Özkan
Mevlevilikte Mutfak Kültürü ve Ateşbaz-ı Veli Makamı
İRFAN, TASAVVUF VE TARÎKAT SORUŞTURMASI
TASAVVUFÎ DÜŞÜNCENİN ASLÎ KAYNAKLARI OLARAK KUR’AN VE SÜNNET – Salih ÇİFT
TASAVVUFUN KAYNAĞI OLARAK HADİS – Ahmet YILDIRIM
BİR DİN BİLİMİ OLARAK TASAVVUFU ANLAMAK – Ekrem DEMİRLİ
TASAVVUFUN İSLÂMÎLİĞİ MESELESİ – Hasan Kâmil YILMAZ
Ankaralı Mevlevi Mehmet Arısoy Dede’nin Hayatı ve Defteri
Mevlânâ’da Benzerin Benzerle Dostluğu
Dervîşine sâhib çık yâ Hazret-i Mevlânâ
Mesnevî art niyetlilere sırrını açmaz
Mevlana’ya Göre Fiziksel-Manevî Gelişim Paralelliği – Osman Nuri Küçük
Bir Kızıl Elman Var mı? – Osman Nuri Topbaş
SÜLEYMAN ÇELEBİ MEVLİDİ’NİN KUR’ÂNÎ KAYNAKLARI – A.Hümeyra ASLANTÜRK
MESNEVİ’DEKİ HİKÂYELERİN KAYNAKLARI VE TESİRLERİ – Doç Dr. Saim SAKAOĞLU
MEVLÂNA DOSTLARI – Feyzi HALICI
MESNEVİ’DE KUR’AN TESİRİ – Doç Dr. A. SAVRAN
Allah ile Dost – Yirmili yaşlardakiler için Rumi – Mehrnoosh Torbatnejad
Hz. Mawlana’s love of the Prophet(phub) – Şefik Can
BEDEVİ İLE FİLOZOF – Şaban Karaköse
MEVLÂNÂ’NIN MEKTUPLARI – Doç. Dr. Mürsel ÖZTÜRK
HÜSN Ü AŞK – ŞEYH GALİB – GONCA KUZAY
MEVLÂNA’NIN SANATI VE ŞİİR ANLAYIŞI – Ahmet KABAKLI
MEVLÂNA TASAVVUFUNDA BAZI KELÂMÎ MOTİFLER – Prof. Dr. Şerâfeddin GÖLCÜK
MEVLÂNA’DA METAFOR YOLUYLA FELSEFE – Prof. Dr. Nihat KEKLİK
THE CELEBRATION OF THE PROPHET’S BIRTHDAY – Annemarie Schimmel
ŞEHZADE İLE BÜYÜCÜ KADIN – Şaban Karaköse
MEVLÂNA’NIN TEOLOJİSİNDE İNSAN TASAVVURU – Ramazan ALTINTAŞ
SEMA’IN MAHİYETİNE DAİR BİR KARŞILAŞTIRMA – Semih Ceyhan
MESNEVÎ’DE “ÖKÜZ” METAFORU – Ahmet ÖGKE
HİLYE-İ MEVLÂNÂ ADLI ESERE GÖRE MEVLÂNÂ’NIN ÖZELLİKLERİ – Mustafa ERDOĞAN
OSMANLI SANATINDA MEVLEVİ HATTATLAR – SERVER DAYIOĞLU
İnsanın Değeri Aşkla Ölçülür – Rabia Christine Brodbeck
Dünya ve Ukba – H. Kâmil Yılmaz
Hz. Mevlânâ ve Hıristiyanlar – Ethem Cebecioğlu
Hz. Mevlânâ’ya Göre Sûfilerde Sosyal-Asosyal Denge – Ethem Cebecioğlu
Mevlânâ ve Renksizlik – Ethem Cebecioğlu
Mevlânâ ve İnsanın Ebedî İkilemi – Rabia Christine Brodbeck
HZ. YUSUF’A SUNULAN ARMAĞAN – Şaban Karaköse
Tasavvuf – Tarikat Çerçevesi – H. Kâmil Yılmaz
Sâfiyâne ve Sûfiyâne Kardeşlik – H. Kâmil Yılmaz
KEMÂLEDDİN EFENDİ’NİN TERÂCİM-İ AHVÂL’İ – Mustafa ERDOĞAN
SEYYİD EBUBEKİR DEDE VE AHFÂDI – Mustafa ERDOĞAN
HAZRET-İ MEVLÂNÂ ve MÛSIKÎ
Şemsi Tebrizi’nin Makalât’ı bağlamında din eğitimi / Yazar:ŞERİFE ERİCEK ARI
Fetih sonrası İstanbul’da Mevlevîliğin tarihsel süreci: Yenikapı ve Galata Mevlevihanesi örnekleri /Yazar:VOLKAN ŞÜKRÜ DERVİŞOĞLU
Mecmu’atü’l – eş’âr Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (72-142) inceleme-karşılaştırmalı metin / Yazar:FATİH ATAK
2007-2017 arası Türk romanında Mevlȃna ve Mevlevilik / Yazar:SİBEL PİLAVOĞLU
Gastronomi turizmi açısından Mevlevi mutfağının Konya turizmine katkısı / Yazar:BÜŞRA BÜYÜKİPEKCİ
Galata Mevlevihanesi mezartaşları (Katalog-değerlendirme) / Yazar:BİLAL KÜÇÜKKAYA
Türkiye Selçukluları Döneminde Anadolu’da Mevlevi-Ahi mücadelesi /Yazar:ALİ ÖZDEMİR
Mecmu’atü’l-eş’âr Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (143-217) inceleme-karşılaştırmalı metin / Yazar:MERVE KAYA KOL
XVII – XIX yüzyıl Mevlevi sanatkârlar / Yazar:MÜMİNE BANU HİDAYETOĞLU
Cinuçen Tanrıkorur’un bestelediği Mevlevi âyinlerinin makam, usûl ve ezgisel yönden incelenmesi / Yazar:MEHMET UĞUR ÖZAKALIN
Mevlevi kaynaklarında Türk algısı / Yazar:SAMET CENGİZ
Mevleviliğin somut ve somut olmayan kültürel mirasının bütünleşik korunması; Konya örneği / Yazar:FİKRET BADEMCİ
Süleymaniye Kütüphanesi Galata mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (1-71) (İnceleme-karşılaştırmalı metin) / Yazar:MEHMET KILIÇ
Mecmuatü’l-eş’ar, Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Numara: 200(71-140)(İnceleme-karşılaştırmalı metin) / Yazar:SEVGİ AKBABA
Mevlevi ayinlerinin eğitim boyutu / Yazar:NURŞEN ŞAN
Nâyi Osman Dede’nin rast Mevlevî ayini’nin karşılaştırmalı incelenmesi / Yazar:MERVE ÖRENÇ
İstanbul mevlevihanelerinde mimari düzen ve Beşiktaş mevlevihanesi / Yazar:GÖKBEN PALA AZSÖZ
Bosna Hersek’te Mevlevîlik ve İsa Bey Tekkesi / Yazar:EDIN İMAMOVİÇ
How does prohibition stop working? The visibility and legitimacy of Mevlevi ceremonies in modern Turkey / Yazar:BURCU SAĞLAM
Günümüz anlayışında mevlevîlik ve mevlevî ayinleri / Yazar:FULYA SOYLU BAĞÇECİ
Galata Mevlevihanesi 161 numaralı şiir mecmuası / Yazar:HALİT NASIROĞLU
Constestations, conflicts and music-power: Mevlevi sufism in the 21st century Turkey / Yazar:NEVİN ŞAHİN
Mevlevilik geleneğindeki Sema töreni hareketlerinin seramik formlara yansıması / Yazar:GÖKÇE UYSAL
Mecmûatü’l-eş’âr, Süleymaniye kütüphanesi Galata mevlevîhânesi, numara:171 (1-117) (İnceleme-karşılaştırmalı metin) / Yazar:MERVE MENTEŞE
Tahirü’l-Mevlevi’nin Tedrisat-ı Edebiyyeden Nazm ve Eşkal-i Nazm’ı / Yazar:YILMAZ BARAN
Sadun Aksüt’ün eserlerine genel bakış ve Sazkar Mevlevi Ayin-i Şerifinin incelenmesi / Yazar:MELİKE ERCAN ASLAN
Mecmu’a-i Eş’ar adlı bir Mevlevi mecmuasının incelemesi / Yazar:AYŞENUR AKPINAR
Mecmû’atü’l-Eş’âr Süleymaniye Kütüphanesi, Galata Mevlevihanesi numara 57 (1b-64a) (İnceleme-metin) / Yazar:SALİH GENÇER
Mevlevihanelerin akustik özelliklerinin değerlendirilmesi: İstanbul mevlevihaneleri / Yazar:HASAN BARAN FIRAT
Cumhuriyet Dönemi mevlevi ayini bestekarları ve besteleri / Yazar:MUATTAR DEMET DOĞRUÖZ
Başlangıcından XVIII. yüzyılın sonuna kadar Mevlevilik-devlet ilişkisi / Yazar:NİMETULLAH AKAY
Mevlevîlik ve Kilis Mevlevîhânesi / Yazar:MÜCAHİT KARACİF
Mevleviliğin teşekkül dönemi / Yazar:MUSTAFA TOPATAN
Mevlevi ayinlerinin kompozisyon açısından incelenmesi / Yazar:ŞİRİN KARADENİZ
İslami uyanış, çoklu modernlik ve popüler kültür bağlamında mevlevi semasının dönüşümü: Afyonkarahisar örnek olayı / Yazar:HÜLYA UZUN
Mevlevilikteki çile olgusunun fizyolojik ve psikolojik boyutları / Yazar:LÜTFİYE AKDEMİR
19. yüzyıl sonrası Mevlevi Ayini besteciliği ve besteci Zeki Atkoşar’ın katkıları / Yazar:ÖMER FARUK BAYRAKÇI
Dede Efendi’ nin Ferahfeza Mevlevi Ayini’nin makam usûl ve ezgisel yönden incelenmesi / Yazar:AYFER ÖLMEZ
Kütahya Erguniyye Mevlevîhânesi’nin klasik Türk mûsikîsine etkileri / Yazar:SAMİ ANIK
Mecmu’a-i Eş’ar-ı Mevleviyan /Yazar:İREM DOPDOĞRU
19. yüzyıl Osmanlı devlet ve toplum hayatında mevlevilik / Yazar:SERDAR ÖSEN
Galata Mevlevihanesi Müzesi koleksiyonlarının çağdaş müzecilik anlayışı içinde değerlendirilmesi / Yazar:YAVUZ ÖZDEMİR
Üsküdar Mevlevihanesi’nin tarihsel gelişimi ve yeniden değerlendirilmesi / Yazar:MURAT ARAPOĞLU
Mevlevihaneler döneminde bestelendiği tespit edilmiş 46 ayinin makam ve geçki açısından tahlili / Yazar:EMRAH HATİPOĞLU
Tarikatlarda kadının konumuna sosyolojik bir bakış (Mevlevilik ve Bektaşilik açısından bir değerlendirme) / Yazar:GÜLSÜM ACAR
Cazim Efendi- Raif Dede nüshasındaki Nayi Osman Dede ayinlerinin Konservatuvar ve Saadettin Heper nüshaları ile karşılaştırılması / Yazar:EMRE SOYLU
Abdülkâdir Töre Koleksiyonu 3 numaralı Ayin Defteri ve bilinmeyen iki âyin notası / Yazar:İBRAHİM İSKENDER PEKGEÇGİL
On dokuzuncu yüzyıl mevlevi şairleri / Yazar:AYŞE NUR MERMER
Tahirü’l Mevlevi’nin ders notları Türk edebiyatı tarihine dair hülasalar / Yazar:FUAT BİNER
19.yüzyılda bestelenmiş Mevlevi ayinlerinin müzikal analizi / Yazar:ÖZGÜR SADIK KARATAŞ
Yenikapı Mevlevihanesi’nin tarihsel gelişimi ve Harem Konağı’nın restitüsyon projesi / Yazar:NESLİGÜL ÜNAL
Mevlevi anlayış usul ve adabında eski türk dininin izleri / Yazar:GÜNNUR YÜCEKAL ERMETİN
Mevlevi ayinlerindeki ilk Peşrevlerin melodik olarak incelenmesi / Yazar:BÜLENT ANITSOY
Dede Efendi’nin Hüzzam Mevlevi ayininin makam, usul ve ezgisel yönden incelenmesi / Yazar:HAKAN KILINÇARSLAN
Türk klasik halk eğitim kurumlarından mevleviliğe dair bir mecmuanın transkripsiyonu / Yazar:AYŞE DEĞERLİ KEÇİCİ
Senîh-i Mevlevî Divanı /Yazar:ERCAN OKTAY
The Relationship between the Mevlevi order and the Ottoman State in the Late eighteenth and Early nineteenth centuries / Yazar:YASEMİN BOZOĞLU ERDİNÇ
Divan edebiyatında Mevlevilik etkisi ve Mevlevi şairler / Yazar:NİLGÜN AÇIK
Türkiye Mevlevihanelerinin mimari özellikleri: Cilt I-metin / Yazar:BARİHÜDA TANRIKORUR
XIX. asırda Mevlevilik ve Mevleviler / Yazar:SEZAİ KÜÇÜK
XIX. yüzyıla kadar bestelenmiş Mevlevi ayinlerinin müzikal analizi / Yazar:DİDEM BAŞAR
İstanbul mevlevihanelerindeki musikişinaş şeyhler / Yazar:ÜNZİLE ÇUHADAR
Tasavvuf ve musıki: Mevlevilik ve Bektaşilikte sema / Yazar:İLKER EVRİM BİNBAŞ
Mevleviliğin Türk plastik sanatlarına etkileri / Yazar:HAMİT ARBAŞ
Semazenlerde VHIT ve VNG bulgularının değerlendirilmesi / Yazar:ŞERİFE ÖZNUR ŞAMAN
Mevlana müzesinin insansız hava aracı ile modellenmesi / Yazar:AHMET ŞASİ
2007-2017 arası Türk romanında Mevlȃna ve Mevlevilik / Yazar:SİBEL PİLAVOĞLU
Hz. Mevlâna ve Mevlevilik felsefesinin batılı sanatçıların eserlerinde konu olarak yer alması /Yazar:AYŞEGÜL SUTEKİN
Keçecizade İzzet Molla’nın Bahar-ı Efkar adlı Divanında Mevlana ve mevleviliğe dair unsurlar / Yazar:İLKNUR ARSLAN
Tasavvufî eğitimde çocuğun ahlâkî gelişimi: Gazâli ve Mevlânâ örnekleri / Yazar:EDİBE GEDEN
Hakikat’in seyrinde aşkın imler: Mevlâna ve Ralph Waldo Emerson / Yazar:GİZEM ÖZLEM BARLAS
Dini iletişim açısından Mevlana üzerine bir araştırma / Yazar:TÜLAY DÜZENLİ
Mevlânâ Müzesi nr. 1177’deki Mesnevînin 2. cildinin tashihi ve İzbudak tercümesinin karşılaştırılması (1-906 beyitler) / Yazar:İLKNUR ÖĞÜT
Mevlânâ Rubâîlerinin Feridüddin Attâr’ ın Mantıku’t Tayr’ındaki tasavvufî mertebelere göre incelenmesi / Yazar:ZEYNEP ULVİYE BULUT
Tâhirü’l-Mevlevî tercüme-i Münâcât-ı Hazret-i Mevlana (İnceleme-transkripsiyonlu metin) / Yazar:UĞUR CAN
Günümüzde Mevlana algısı / Yazar:GÜLSÜM RÜVEYDA ARSLAN
Mevlânâ’nın gözüyle XIII. yüzyıl Anadolu’sunda toplumsal yaşam / Yazar:ESEN KÜÇÜKERDEBİL
Mevlana’da epistemolojik açıdan akıl / Yazar:NİHAT KAYA
Çağdaş Türk romanında Mevlana’nın postmodern bir tüketim unsuru olarak kullanılması / Yazar:MUHAMMET ALİ ÖZDOĞAN
Metaphores d’animaux dans le Mesnevi de Mevlana et dans les fables de La Fontaine et leurs dimensions didactiques / Mevlana’nın Mesnevisinde ve La Fontaıne’in fabllarında geçen hayvan metaforları ve bunların öğretici boyutları Yazar:UĞUR AYGÜN
UNESCO 2007 Dünya Mevlana Yılına özel hazırlanan basılı materyallerin grafik tasarım açısından incelenmesi / Yazar:SEDA TURGUT
Kültür endüstrisi bağlamında Mevlana’nın yeniden üretimi / Yazar:DİLSAD NAĞME AKBAŞ
Mevlana’da tanrı-güzellik ilişkisi -Rubailer örneği- / Yazar:MERVE ESRA SAĞLAM
17.yüzyıl Mevlevî şairlerin şiirlerinde Mevlânâ ve Mevlevîlik / Yazar:EDA TOK
Konya Mevlâna Müzesi Müzelik Eserler bölümünde bulunan Osmanlı dönemi ciltleri / Yazar:HACER KARA
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî ve Hâcı Bektaş Velî menâkıbnâmelerinin içerik bakımından analizi / Yazar:BURAK FATİH AÇIKGÖZ
Mevlânâ Dergâhı’ndaki tezhipli Mesnevîler / Yazar:NECMİ TUNA
Mevlana ve Sartre’da varlık ve oluş / Yazar:MERİÇ PEHLİVAN
Mevlânâ’ya göre Türkiye selçuklularında sosyo-kültürel hayat / Yazar:ELİF ERDOĞAN
Yenikapı Mevlevîhânesi (Konya Mevlana Müzesi Arşivi 165 Nolu Zarf Işığında) / Yazar:ÖMER TEKİN
Mevlana’nın eğitimde insan yetiştirme ve disiplin anlayışına yönelik bir araştırma: Okul yöneticileri ve öğretmen görüşleri / Yazar:MÜNİRE DEVECİOĞLU
Türbe ziyaretlerinin sosyolojik anlamı: Şeyh Şaban-ı Veli ve Mevlana türbeleri örneği / Yazar:SEMRA YILMAZ
Mevlana ile Konfuçyüs’ün evren ve ahlak görüşleri üzerine bir karşılaştırma / Yazar:İLKNUR SERTDEMİR
Mevlana’da varoluşçu ve insancıl yaklaşım motifleri / Yazar:BABAK KHİRİZAD
Türkiye’de bir popüler kültür alanı olarak tasavvuf: Mevlana ve Mevlevilik örneği / Yazar:ADEM BÖLÜKBAŞI