Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

Hazret-i Mevlânâ’nın Gözüyle Allah Resulü-Hüseyin Top
Mevlana ve Walt Whitman Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım – Solmaz Ahmedzade
Hz. Mevlânâ’ya Göre Hak Yolcusu için Edebin Önemi – Osman Nuri Küçük
Mevlâna Aşk ve Şefkat Timsalidir – Mîdhat Baharî Beytur
Osmanlı Tarihinde Dinî Mûsıkî
Hz. Şems-î Tebrizi
Sufi ve Tasavvuf
Tevekkül
Aşkın Mekanları: Mevlevihaneler
Mücâhidîn-i Mevleviyye Alayı
EY HAKK İLE GÖREN GÖZ! EY HER ŞEYİ BİLEN GÖNÜL! GEL!
Hz. MEVLÂNA’NIN SESLENİŞİ – Esin Çelebi Bayru
KURBAN BAYRAMINA DAİR BİR SOHBET – Bilal Kemikli
MEKTUBA, MEKÂNA VE DOSTLUĞA DAİR – Bilal Kemikli
Bugün kutlu bir gün – Bilal Kemikli
Dünde kaldı tüm o şarkılar – Bilal Kemikli
HACI BAYRAM-I VELİ’NİN HUZURUNDA – Bilal Kemikli
Zikir ve Sahte Şeyhler – Meryem Irmak
Güzellik Onların töresidir – Nezih Uzel
Tekke eğitimi üzerine – Nezih Uzel
Yandım Allah Mevlevîhânesi – Nezih Uzel
Devlet Mevlevilerle barıştı… – Nezih Uzel
Londra’da bir Mevlevi _ Nezih Uzel
YASİN SURESİ – 4
YASİN SURESİ – 3
YASİN SURESİ – 2
YASİN SURESİ – 1
Zevkten dört köşe – 3
Zevkten dört köşe – 2
Zevkten Dört Köşe
“Nasıl Arınırım?” yada Azaptan Çıkış!
Rasülullah’ı Gönülde Bulmak !..
Mağaralardan Geç de Gel !.. (2)
Mağaralardan Geç de Gel !.. (1)
Rabbinle Bayramlaş!
Saman Çöpü
Benim Ramazanlarım
Sıbğatullah
MEVLÂNA’NIN MİLLİYETİ
MEVLÂNA’YA GÖRE AŞK, AKIL VE FELSEFEYE ALTERNATİF Mİ?
MEVLÂNA’DAN GÜNÜMÜZE MESAJLAR
MEVLÂNA’YA GÖRE AŞK VE SEVGİNİN ÖNEMİ
Kur’an Vahyi ve Hedefi – Emin Işık
SEYYİD EBUBEKİR DEDE VE AHFÂDI – Mustafa ERDOĞAN
SAN’ATKÂR MEVLEVÎLER: SAATÇİ AHMED EFLÂKÎ DEDE – Mustafa ERDOĞAN
Zekât ya da Arınma – H. Kâmil Yılmaz
Mevlânâ Aşk Önderi – Rabia Christine Brodbeck
MEHMED SAİD HEMDEM ÇELEBİ
“Ben Batan Şeyleri Sevmem” – Filiz Konca
MEHMET SAİD HEMDEM ÇELEBİ’NİN ESERLERİ – Naci BAKIRCI
Dünya da ve Avrupa’da Mevlâna Sevgisi – Fahri Özparlak
NEYNÂME – 18 Beyit Şerhi -Nimet YILDIRIM
Mevlânâ’da İnsan Sevgisi – Burak BAHAR
Mevlana’da Hz. Peygamber Sevgisi – Cüneyt GÖKÇE
Ölüm ve Ötesi – Süleyman Uludağ
Mevlânâ ile Kur’an’ın Derinliklerine Yolculuk – Tarık Velioğlu
MEVLÂNA VE TÜRK KÜLTÜRÜ – Prof. Dr. Bahaeddin Ögel
İslam’da Müzik Meselesine Toplumsal Bir Bakış – Hüdaverdi Adam
MESNEVÎ-İ ŞERİF HİKÂYELERİNE GİRİŞ – Şaban Karaköse
Yaman Dede – Tahir TANER
İkbal’de Aşk – Ahmet Özer
AŞK YOLCUSU HZ. MEVLÂNÂ – A.Turan ERDOĞAN
Mövlana Celaleddin Rumi ve Azerbaycan Şairleri – Tamilla ABBASHANLI
MEVLEVİLİK ve KUTLU MİRAS – Hüsamettin TURAK
MESNEVİ’DEN OKUR NEYDEN ÇALARIZ – Bedrettin KELEŞTİMUR
Tokat Mevlevihanesi Üzerine Düşünceler – Remzi ZENGİN
Mevlânâ Çağrısı – Feyzi HALICI
MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE AHLÂKÎ UNSURLAR
Şark’tan Yanık Bir Feryat İkbal – İbrahim REFİK
Özeleştiride Bulunma
Mevlânâ’da Yanma ve Olma Davası: AŞK – H. Kâmil Yılmaz
MEVLÂNÂ, MESNEVÎ VE EDEBİYAT – Alim YILDIZ
İNSAN SEVGİSİ VE HZ. ŞEMS – Celâleddin Bâkır Çelebi
Hz. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE ”GEL – Celâleddin Bâkır Çelebi
HZ.MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE İLİM – Celâleddin Bâkır Çelebi
HZ. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE GÖNÜL – Celâleddin Bâkır Çelebi
HZ.MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE AKIL – Celâleddin Bâkır Çelebi
HZ.MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE KADIN – Celâleddin Bâkır Çelebi
SEYYİD-İ SIRDAN BURHAN-ÜL-HAK VE’D-DİN HÜSEYİN EL TİRMİZÎ – Celâleddin Bâkır Çelebi
RÛMÎ VE MEVLEVÎLİK – William C. Chittick
Mevlânâ’nın Eserleri Üzerine Yapılan İngilizce Çalışmalar
Anadolu’da Yapılan Mesnevi Şerhleri – Ali Güzelyüz
Tasavvuf ve HAZRETİ MEVLÂNÂ – Samiha AYVERDİ
Sevakibu’l-Menâkib – Bekir ŞAHİN
HZ. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDEN SEÇMELER – Şaban Karaköse
“Mesnevî-i Manevî”den “Mesnevî-i Harâbâtî”ye Kadar – Hurmetcan Abdurahman
SON DEVİR MEVLEVİLİĞİ İÇİN BİR KAYNAK: HÜSEYİN VASSÂF BEY’İN DÎVÂNI – Mustafa Tatcı
ŞABÂNÎ KAYNAKLARINDA HZ. MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLER – Mustafa Tatcı
MESNEVÎ VE RÛHU’L-BEYÂN’DA KÖYLÜLÜK VE ŞEHİRLİLİK – H. Kâmil Yılmaz
Amasya’da Mevlevilik – Abdulhalim Durma
Hüsn ü Aşk ve Şeyh Gâlip’in Şiir Anlayışı – Vedat Ali TOK
ÇORUM’DA MEVLEVİLİK – Ahmet Cahid HAKSEVER
ŞAHABETTİN UZLUK’UN NOTLARINDA İSTANBUL’DAKİ MEVLEVİ MUHİTİ
TAHKİKİYE RİSALESİ – SÜNBÜL SİNÂN EFENDİ – Ali Toker
MEVLEVÎ HANIM HALÎFE VE ŞEYHLER – Hülya Küçük
bir üzüm ve dört istek – Haydar Murad HEPSEV
Hz. Mevlanadan Bir Gazel – KONUŞAN EV, DUYMAYAN İNSAN – Haydar Murad HEPSEV
Afiyet İsteyen Cihana Meyletmez – Filiz Konca
Ateşi Ancak Din Nuru Söndürür – Filiz Konca
ÇIKTIM ERİK DALINA- 2 – Haydar Murad HEPSEV
Şem’(s) yakar yanar pervane – Melâhat Ürkmez
KEÇECİ-ZADE İZZET MOLLA’NIN ESERLERİNDE MEVLEVÎLİK VE NA’T-İ MEVLÂNASI – Ebubekir Sıddk ŞAHİN
RECÂÎ-ZÂDE İBRÂHİM ŞEFÎK DÎVÂNI’NDA MEVLÂNA VE MEVLEVÎLİK – Pervin ÇAPAN
MEHMET FÂZIL’DA MEVLÂNA ve MEVLEVÎLİK ETKİSİ – Zeynep KOYUNCU
AHMED REMZİ DEDE
İnsan-ı Kâmilin Gönül Sadâsı -NEY’İN FERYÂDI- – Osman Nuri Topbaş
NEY’İN HİKÂYESİ – Osman Nuri Topbaş
Aşkın cezası kaldırıldı – Nezih Uzel
Adımızı temize çıkardı – Nezih Uzel
Bakanlık tekke açsın – Nezih Uzel
BAKİ HOCA VE “GARÎB” – Murat BARDAKÇI
KUŞLAR VE MEVLÂNA – Saim SAKAOĞLU
MEVLANA DÜŞÜNCESİNDE İNSAN’IN ÖZGÜRLEŞMESİ VE İLAHİ AŞK – Muammer CENGİL
ÇIKTIM ERİK DALINA – Haydar Murad HEPSEV
MESNEVÎ’NİN İLK 18 BEYTİ ve ŞERHİ – Haydar Murad HEPSEV
Vahdet deryasına dalmak – Kadir Özköse
CÖMERT ŞAİRDEN ÖDÜNÇ KELİMELER ALDIM… – Necla Saydam
Şem’î, Ankaravî ve Bursevî Şerhleri ve İlk 18 Beyt Yorumlama Yöntemleri – Ahmet TANYILDIZ
İRŞAD-ul-MÜRİDİN’den – Haydar Murad HEPSEV
HZ.MUHAMMED’İN ŞAHSİYETİNİN VE DAVRANIŞLARININ KUR’ÂN’A UYGUNLUĞU – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Mesnevi ve Rubâiyyat’ında “Meyve” ve “Üzüm” Sembolleri – R. Bahar AKARPINAR
Derdimizi anlatabileceğimiz dostlar -2 – Kadir Özköse
Mevlânâ ve Çağımız – Emin Işık
Muhabbet Merkezli Bir Dünya İçin – Hüseyin Algül
Bir Kur’an Hâdimi – Mesut Kaya
Sevgi İnsanı Mevlânâ – Musa Tektaş
Mevlânâ Devrinin Yöneticileriyle İlişkileri – Osman Nuri Küçük
Mevlâna ve Yunus Emre – Mustafa Özçelik
Hazret–i Mevlânâ’nın Gönül Sadâsı – Osman Nuri Topbaş
Hz. Mevlana, Şems ve Şeb-i Arus – Osman Nuri Topbaş
Niyaz Eyle – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Aşkı Bilmez – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Huzurdan Gönüle – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Hep Seninle Olsaydım – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Tıpkı Muhammed Gibi – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Bir Ümit Sultanım – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Gönül İkliminden Hikmet Parıltıları – Osman Nuri Topbaş
Kahrı Seçmek – Filiz Konca
Mevlânâ ile Alakalı Yayınlanmamış Bazı Tezler – Vahit GÖKTAŞ
Derdimizi anlatabileceğimiz dostlar – Kadir Özköse
GÂLİB’İN MEVLÂNA’YA YAZDIĞI DÖRT MEDHİYE – H.Dilek BATİSLAM
SEVAKIB-I MENAKIB VE MEVLANA – Gönül AYAN
MA’ÂRİF’DEN HAREKETLE MEVLÂNÂ – Hüseyin AYAN
Ah M(B)ine’l-Aşk – İskender PALA
GÜLŞEHRİ’NİN MESNEVİSİNDE MEVLÂNA ETKİSİ – Aziz MERHAN
Mevlâna ve Divan Şairleri – Osman HORATA
MEVLEVÎ ŞAİRLERİNDEN ‘ABÎRÎ VE İKİ ESERİ – Abdülbaki ÇETİN
Mevlânâ ve Mevlevîlik – Mustafa Kara
Mevlana’da Nefis Eğitimi
Mevlânâ’ya Göre Evlilik ve Aile – Abdulhakim YÜCE
NA’T-I ŞERîF – Ahmet Şahin
Mevlâna’nın Düşünce Dünyasında Hz. Peygamber Sevgisi – Hasan Almaz
MEVLÂNÂ’NIN ŞİİR ANLAYIŞINDA TAHKİYENİN YERİ – Lütfi ALICI
Abidin Paşa ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf – Kadir Özköse
İç, Hayat Bul – Filiz Konca
TEFEKKÜR VE BİLİMİN SENTEZİ SEMÂ – Bayram Ali Çetinkaya
OKYANUSLARIN ZİKRİ: SEMA – Bayram Ali Çetinkaya
Cennette Dinlenen Nağmeler ve Mevlânâ – Bayram Ali Çetinkaya
MEVLÂNA’NIN TEBRİZLİ GÜNEŞİ ŞEMS – Bayram Ali Çetinkaya
MECÂZÎ AŞK¸ HAKÎKÎ AŞKIN KÖPRÜSÜDÜR – Kadir Özköse
Mevlâna – Şiir – Abdullah SATOĞLU
MEVLÂNA DA MANA ŞEKİL BİR BÜTÜNDÜR! – Ali Akpınar
Rückert’in Mevlâna’yı Anlama Tarzı Üzerine – Hasan AKAY – İlyas ÖZTÜRK
MODERN İNSANIN BUHRANLARINA HZ. MEVLÂNÂ’NIN MESAJLARI
YEDİYÜZ SENEDİR AÇIKLANMAYAN HAKİKAT – Faruk ÇELEBİ
FÎHİ MÂ-FÎH VE MEVLÂNÂ’NIN GÜNÜMÜZE AKTARILMASI – Gönül AYAN
MEVLEVİLİKTE ÇORAP MEST – Erdoğan EROL
“Türk” Adı ve Mevlâna’daki Anlamları – Ali ÇAVUŞOĞLU
MEVLÂNÂ VE KANT FELSEFESİNDE AKLIN DEĞERİ – Nejdet DURAK
“Usûl-i Tarikat u Bi’at” Risalesi – A. Yılmaz Soyyer
SEMAHANE SOHBETLERİ – A. Yılmaz Soyyer
Modern Çağda Semâ’ın Seyirlik Gösteri Hâline Dönüştürülmesi – Ahmet TARHAN
Kaytazzâde Mehmed Nâzım Efendi – H. Dilek BATİSLAM
Mesnevî’de Söze ve Konuşmaya Dair Konular
Tekke eğitimi üzerine – Nezih Uzel
SEFİNE-İ NEFİSE-İ MEVLEVİYÂN’A GÖRE MEVLEVİLİK – Hüseyin AYAN
MEVLANA’DA TABİAT SEVGİSİ – İsmet Kayaoğlu
MESNEVÎ’NİN BEŞİNCİ DEFTERİNDEKİ, PEYGAMBERİMİZ VE SÖZLERİ – A. Osman KOÇKUZU
“ALLAH’I TESBİH ETME” AYETİNİN AÇIKLANMASI – Şefik Can
MEVLÂNÂ İLE ŞEMSİN KONYA’DA BULUŞTUKLARI YER – Mehmet ÖNDER