Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

AKTEKKE CAMİİ VE DERVİŞ HÜCRELERİ
MARAŞ MEVLEVİHANESİ VE MEVLEVİ MÜZİĞİ
Adalet Kavramı Konusunda Gazâlî, İbn Arâbî ve Mevlânâ’nın Görüşlerinin Analizi
MEVLÂNÂ’DA NÜBÜVVET VE VELÂYET
MEVLÂNÂ MÜZESİ HAZİRESİNDEKİ MEZAR TAŞLARINDAN ÖRNEKLER
Güncel Problemlere Kadim Çözümler: Mevlana’yı Bugün Adına Yeniden Okumak
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RÛMÎ’NİN AHLÂK ÖĞRETİSİNDE MUTLULUK
ŞAHİDİ İBRAHİM DEDE
Avrupalılar Hz. Mevlânâ’yı anlayabilir mi?
SADREDDİN KONEVÎ’DEN MEVLÂNÂ’Y A İSLÂM ÇEVRESİNDEKİ EDEBİYATIN GELİŞME SEYRİ
SADREDDİN KONEVÎ İLE MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN’İN MÜNASEBETLERİ HAKKINDA
KLASİK FARS ŞİİRİNDE BEDEN DİLİ (MEVLÂNÂ VE HÂFIZ ÖRNEĞİ)
YEDİ UYURLARIN İNSANLIK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ MEVLÂNÂ VE GOETHE’ DEKİ YORUMU
MEVLANA’DA AŞK FELSEFESİ VE KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME
Mevlâna’da Arap Dili ve Edebiyatının İzleri
Küllî Aşkın Merkezinde Mecâzî Aşkın Simge Olması: Mevlânâ Örneği
Sultan Veled’in bilinmeyen bir eseri: Sefine-i Nuhî ve Mecmua-i Ruhî
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ’NİN NAFS KAVRAMINA GETİRDİĞİ METAFORİK YAKLAŞIMLAR
AYDIN’DA MEVLEVİLİK
Mecmu’a-i Eş’ar adlı bir Mevlevi mecmuasının incelemesi / Yazar:AYŞENUR AKPINAR
GÖNÜLLERİ YEŞERTMEK
Tasavvuf Literatüründe “Anne” Kavramı ve Mürşid Olarak Anneler:
Some Reflections On faqr in the Teachings of Ibn ʿArabī and Rūmī
Mesnevîhan Ahmet Cevdet Paşa
Şeyh Gâlib Dede’de Ölüm Estetiği
Tasavvuf İnanışında Ölüm
Güzel Bir Ölüm: “En Yüce Dost”a Dönüş
Mevlana ve Çevresi
KONYA’DA MESNEVİHANLIK GELENEĞİ VE MESNEVİHANLAR
Mevlevîlik
Mevlevîliğin Alâmet-i Fârikası “Sikke”
The View on Virtue and Vice by Sulṭān Walad: A Comprehension of Iblīs
Üsküdar Mevlevîhânesi Postnişini Ahmet Remzi Dede’nin Hüznü
Tasavvufun Gündelik Hayata Tesiri Hakkında Türkçedeki Bazı İfadelere Dair Ömer Tuğrul İnançer’in Tespitleri
HERKESİN SEVGİLİSİ MEVLANA
Mevlânâ Hutbesi
MESNEVÎ-HÂN-I ŞEHÎR HOCA HÜSÂMEDDİN EFENDİ
Mevlânâ Bize Neyi Hatırlattı?
Mevlevî dergâhlarında manevî eğitim
Kur’an-ı Kerim ve Mesnevi
Mevlâna ile Afganistan Belh’ten Konya’ya Gönül Köprüsü
Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir
MİTHAT BAHARİ’YE GÖRE MEVLANA VE YUNUS
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ ADLI ESERİNDE TEVEKKÜL ANLAYIŞI
Hazreti Mevlânâ Celâleddîn Rûmî (rh.a)
Hazreti Mevlânâ (rh.a)
Allah’a Dost Olanlara Dost Olmak – Ramazan ALTINTAŞ
Mevlânâ ve İnsân-ı Kâmile Dair
Vefâtından Asırlar Sonra Da Yaşayan Bir İslâm Âlimi: Hz. Mevlânâ
“Mollâ-i Rum”, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî
MEVLÂNA’NIN LİRİK ŞİİRİNİN MUHATABI KİMDİR?
Mevlâna’nın Ahlak Anlayışında “Dört Temel Fazilet”
MEVLÂNA DÜŞÜNCESİNDE DOST VE DOSTLUK
MEVLÂNA’NIN MANA TOPLUMUNDA BEŞERÎ MÜNASEBETLER
MESNEVÎ’DE KENDİSİYLE VE TOPLUMLA BARIŞIK İNSANIN ÖZELLİKLERİ
HÜSN Ü AŞK’I NA‘T-I NEBİ EYLEYEN DİLAVER: SÜHAN
ŞEYH GALİP DİVANI’NDA SOMUTLAMA VE SOYUTLAMALAR
HÜSN Ü AŞK’IN KİMYASI
ŞEYH GALİP’İN ŞİİRLERİNDE MEVLANA ESİNTİSİ
ŞEYH GALİP’İN CEZÎRE-İ MESNEVÎ ŞERHİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
“MÂNEND-İ BEYT-İ MESNEVΔ: MEVLANA VE ŞEYH GALİP’TE ÇOCUK
İHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR’INDA TASAVVUFİ-MEVLEVİ BÜYÜLÜ DÜNYA MİTOSU VE POSTMODERN DEKONSTRÜKSİYON
MODERN TÜRK ŞİİRİNDE HZ. MEVLANA VE MEVLEVİLİK: VEFA MI, VEDA MI?
ŞEYH GALİP DİVANI’NDA MUSİKİ
RIZA NUR’UN MEVLANA, SULTAN VELED VE ŞEYH GALİP’İN ŞİİRLERİ ÜZERİNE DİKKATLERİ
GALİP DEDE ŞİİRİNDE DELİLİĞİN HOCASI: MONLÂ-YI CÜNÛN
ARİF AY’IN ŞİİRLERİNDE MEVLEVİLİK UNSURLARI VE MEVLANA
ŞEYH GALİP’İN DÜŞÜNCE ATLASINDAKİ KAYNAKLAR VE ŞAHSİYETLER
ŞEYH GALİP VE ŞİİRLERİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER
OSMAN FEVZİ OLCAY’IN MUHTASAR MENÂKIB-I MEVLÂNÂ İSİMLİ ESERİ
Mevlânâ’nın Düşüncesinde İnsan
TÜRK ROMANINDA MEVLANA VE MEVLEVİLİĞİN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ
MODERN TÜRK ŞİİRİNDE MEVLANA’NIN GÖRÜNÜMLERİ
KARAMAN’DA MEVLEVİLER’İN EN ESKİ MEZAR TAŞI LUBBUHU AHMED EL-MEVLEVİ’NİN MEZAR TAŞI
MEVLÂNÂ VE SANAT
Mevlevî Menâkıbnâmelerinde Sadreddin Konevî
KEÇECİZÂDE İZZET MOLLA’NIN KALEMİNDEN MEVLEVİLER
MEVLEVİ SEMA TÖRENLERİNİN KORUNMASI SÜRECİNDE BİR RİSK FAKTÖRÜ OLARAK “BAĞLAMINDAN KOPARMA”
MİTHAT BAHÂRÎ BEYTUR’UN MEVLEVÎHÂNE HATIRALARI
MEVLÂNA CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ’NİN MESNEVİSİ’NDE KONULARI ELE ALIŞ BİÇİMİ ve ÜSLÛBU
Dinle ney’den III – Mehmet Çelik
Dinle ney’den II – Mehmet Çelik
Dinle ney’den – Mehmet Çelik
“Ölüm bile aşk ile” – Mehmet Çelik
AHİ-MEVLEVİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
TAVŞANIN SUYUNUN SUYUNUN SUYUNUN SUYU – Dr. Rıza DURU
Şeyh Gâlib – Şerh-i Cezîre-i Mesnevî
ABDÜLMECİD SİVASÎ’NİN ŞERH-İ CEZÎRE-İ MESNEVİ’Sİ
İlmi Mehmed Dede’nin Cezire-i Mesnevi şerhi
MEKNİ EFENDİ ŞERHİ ADINDAKİ CEZÎRE-İ MESNEVÎ ŞERHİ NÜSHALARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE İNCELENMESİ
MEVLEVÎNAME KİTABIMIZDAN İNTİHALLERLE DOLU BİR YÜKSEK LİSANS TEZİ
Mevlevî düşüncesinde ney ve insân-ı kâmil sembolizmi
MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİĞİ MANEVİ TEKÂMÜL İŞLEVİYLE ELE ALAN ROMANLAR ÜZERİNE
ŞÂHİDÎ’NİN ŞİİRLERİNDE TASAVVUFİ METAFORLAR
1767 YILINDAN BİR MEVLEVÎHANELER LİSTESİ
GÖNÜLLÜ MEVLEVÎ TABURU NİÇİN VE NASIL TEŞEKKÜL ETTİ?
MÜCAHİDİN-İ MEVLEVİYE ALAYI
MEVLEVÎNAME – DR. RIZA DURU
IŞKNÂME, TIRÂŞNÂME, RİSÂLE-İ ÂFÂK U ENFUS
HALLÂC’IN “ENE’L-HAKK” SÖZÜ BAĞLAMINDA MEVLÂNÂ’NIN ŞATAHÂT YORUMU
ABDÜLBÂKÎ MEHMED BAYKARA DEDE’NİN ENFÂS-I BÂKÎ’DE BULUNAN FARSÇA ŞİİRLERİ
MEVLEVÎ MENÂKIBNÂMESİ MAHZENÜ’L-ESRÂR’DA KADIN MOTİFİ
ACEMZÂDE MUSTAFA CEMÂLÎ VE SİLSİLENÂME-İ MEVLEVİYYE’Sİ
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎSİ’NDE MELÂMÎLİK, KALENDERÎLİK VE RİNDLİK İLE İLGİLİ ÇAĞRIŞIMLAR
MESNEVÎ ŞÂRİHİ İSMÂÎL RÜSÛHÎ-İ ANKARAVÎ’NİN ŞİİRLERİ
Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde Dedikodu Hakkında Geçen Beyitlerin Göstergebilimsel Çözümlemesi
AŞKIN SULTANLARI SON DÖNEM İSTANBUL MEVLEVÎLERİ ULUSAL SEMPOZYUMU
İSTANBUL’DA MEVLEVÎLİK VE MEVLEVÎHÂNELER – Ekrem Işın
ESERLERİYLE İSTANBUL’UN MEVLEVÎ SAN’ATKÂRLARI – M. Uğur Derman
İSTANBUL MEVLEVÎHÂNELERİNDE YETİŞEN EDİB VE ŞÂİRLER – Mustafa Çiçekler
İstanbul Mevlevîhanelerinde Yetişen Mûsikişin – Nuri Özcan
CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİ VE ROMANINDA MEVLANA ETKİSİ – Cihan Okuyucu
HALEP’TEN İSTANBUL’A BABAM CELÂLEDDİN BÂKIR ÇELEBİ – Esin Çelebi Bayru
VELED ÇELEBİ VE ÇELEBİLİK MAKAMINDA GEÇEN YILLAR
MEVLÂNA TORUNU BİR AKADEMİSYEN: PROF.DR. ÂMİL ÇELEBİOĞLU – Emine Yeniterzi
YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ ŞEYHLERİNDEN MEHMED CELÂLEDDİN DEDE – Sezai KÜÇÜK
YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ’NİN SON ŞEYHİ ABDÜLBÂKÎ DEDE EFENDİ – Mustafa Erdoğan
ÜSKÜDAR MEVLEVÎHÂNESİ SON ŞEYHİ AHMET REMZİ AKYÜREK – Ahmet Cahid Haksever
Selânikli Mehmed Es’ad Dede ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi – Semih Ceyhan
TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ – Yusuf Öz
AHMED AVNİ KONUK Ve MESNEVÎ-İ ŞERİF ŞERHİ – Safi Arpaguş
HÜSEYİN FAHREDDÎN DEDE – Timuçin Çevikoğlu
MİDHAT BAHARİ BEYTUR: SON MEVLEVÎ ŞEYHİ, ŞÂİR VE EDİP – Emin IŞIK
AŞK SULTANI MEVLEVÎ ŞEYHİ, BİR FAKİR RİFÂÎ; KENAN RİFÂÎ – Cemâlnur SARGUT
Abdülbaki Gölpınarlı – Adnan Karaismailoğlu
BAHÂRİYE MEVLEVÎHÂNESİ’NİN SON ŞÂHİDİ SELMAN TÜZÜN – Nuri Şimşekler
YAMAN DEDE – Osman Nuri Küçük
SERTARÎK MESNEVÎHÂN ŞEFİK CAN DEDE – H. Nur Artıran
MEVLEVÎ ŞEYHİ: AHMED CELÂLEDDİN DEDE – Gülgün Yazıcı
Mevlevi Ayinleri – Rauf Yekta
Mikail Bayram’a reddiye
Mevlanâ “ney”imiz, Mesnevî kimimiz olur?
Hz. Mevlânâ ve kutup eseri: Mesnevî
SIR, HİKMET ve MÂRİFET – Osman Nûri Topbaş
MESNEVÎ’NİN İNŞÂSINDA VE MEVLEVİLİĞİN MÜESSESELEŞMESİ SÜRECİNDE ÇELEBİ HÜSÂMEDDİN’İN YERİ – Abdurrahim ALKIŞ
MEVLÂNA’NIN ŞİİRLERİNİN TAHLİLİNE MENÂKIBU’L-ÂRİFÎN’İN KATKISI – Hicabi Kırlangıç
MEVLÂNÂ’NIN ŞİİRLERİNDE BİR İLETİŞİM YÖNTEMİ OLARAK SESSİZLİK – Pouneh Abdollahi Fard & Funda Türkben Aydın
ULUSLARARASI TASAVVUF ve EDEBİYAT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
MEVLÂNA VE AŞK YOLU – Yakup Şafak
Bir Öykü,Bir Öğüt – Bayram Üstüne / Veysi Dörtbudak
MESNEVÎ -13-
Mevlânâ’nın Basîret Ehli Olmaya Yönelik Çağrısı
Sufism: Where otherness does not exist
Oruç, nefsi terbiye etmenin en etkili yoludur
TERCÜME-İ İNTİHÂNÂME-İ SULTAN VELED
Ahlâk Eğitimde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Usûlü
MESNEVÎ -14- Z. Özlem ABAY
Mevlâna ve Mesnevî Üzerine Kısa Bir Hasbihâl – Selçuk ALKAN
Mevlâna Yolu – Yusuf DURSUN
Mevlâna’yı Anarken – Ramazan Pamuk
Yâ Hazreti Mevlâna – Halil GÖKKAYA
Mevlâna’nın Şemsle Tanışması – Aydın BAŞAR
MEVLÂNÂ ve GARP ÂLEMİ – ANNEMARIE SCHIMMEL
Hazret-i Mevlânâdan Önce ve Zamanında Konya – M. ZEKİ ORAL
MEVLÂNÂNIN ÖLÜMÜ – ASAF HÂLET ÇELEBİ
MEVLÂNÂ ve MUHİTİ – ASAF HALET ÇELEBİ
Son Mevlevi Dervişi Mehmet Dede Efendi – NEZİHE ARAZ
Mevlevi Semâ’ı – Ahmed Bican Kasaboğlu
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN HAYATI ve FELSEFESİ – ABDÜLBÂKİ GÖLPINARLI
MEVLÂNÂ ve MEVLEVÎLİK – HASAN ÂLİ YÜCEL
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Örneğinde Kulluk Stratejimiz
Mevlȃnȃ Diliyle Eğitime Duyulan İhtiyaç
Mevlȃnȃ’ya Göre Öğrenci-Öğretmen İlişkisi
Mevlânâ’nın (ks) Gözüyle Velâyet Sultanları
MEVLÂNA BİR İSLÂM ERENİDİR – Aydın BAŞAR
Hakikat Göklerinde Bir Yıldızdır Mevlâna – M. Nihat Malkoç
Cumhuriyet dönemi Mevlevilik ve Çelebi ailesi
MESNEVÎ -12- Z. Özlem ABAY
Hz. Mevlana’dan Bugüne Birkaç Mesaj…- Nevzat Tarhan
Ulu Ârif Çelebi Dîvânı – İbrahim Kunt – Mehmet Vanlıoğlu
İLİMDEN İRFÂNA
Bir Mevlevi dervişinin Endülüs’ten Kütahya’ya bağlanan hikâyesi
MESNEVÎ -11- Z. Özlem ABAY
ŞERH TASNİFİ MESELESİNE KÜÇÜK BİR KATKI
DAĞILMIŞ İNCİLERİ TOPLAMAK: ŞERH TASNİFİ DENEMESİ
Şeyh Galip’in “Mevlevi Âyinleri Mecmuası”
İZMİR MEVLEVİHANESİ ŞEYHİ MEHMET NUREDDİN DEDE (1858?-4 Aralık 1920) – Kenan Erdoğan
İSTANBUL’DA MEVLEVİ ŞEYH AİLELERİ ve MEVLEVİLİĞİN BİR İMPARATORLUK TARİKATI OLARAK ÖRGÜTLENMESİ – Ekrem IŞIN
İSTANBUL MEVLEVİHANELERİNİN TARİHDEKi YERİ – Sezai KÜÇÜK
İSTANBUL MEVLEVİHANELERİNİN HAL-İ PÜR-MELALİ – Abdülhamit ÇAKMUT