Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

Kemahlı İbrahim Hakkı Dede Tebrîk-i Ramazân-ı Mağfiret-Nişân’ı veya “Ramazaniye’si”
RÜZGÂRLAR KULESİ NE ATİNA MEVLEVÎHANESİ NE DE ONUN SEMAHANESİYDİ – Dr. Rıza DURU
Mevlana’ın Dilinden Seyyid Burhan al-Din Muhakkık-ı Tirmizi (Seyyid-i Sırdan) – Ahmet SEVGİ
ŞEHABETTİN UZLUK’UN MEVLEVÎLİK MEKÂNLARI VE KÜLTÜRÜ HAKKINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR
UZLUK AİLESİNİN AZMİ VE HÜZÜNLERİ; SELÇUKLU VE MEVLÂNÂ MİRASI SEVDASI
UZLUK ARŞİVİ’NDEKİ MEKTUPLAR VE NOTLAR IŞIĞINDA FERİDUN NÂFİZ UZLUK’UN TAHSİL HAYATI VE GENÇLİK YILLARI
KONYA’DA BULUNAN FERİDUN NAFİZ UZLUK ARŞİVİ
BİLİME ADANMIŞ BİR ÖMÜR FERİDUN NAFİZ UZLUK VE ARŞİVİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA
Eva de Vitray MEYOROVITCH’e Göre Mevlana
MEVLANA TÜRBE VE KÜLLİYESİNİN TAMİR VE İLAVELER KRONOLOJİSİ
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİ’SİNDE EHLİYET VE LİYAKAT KAVRAMLARI
MEVLANA DÜŞÜNCESİNDE HİKMET
MEVLANA’DA ÜZÜM
Emir Celâleddin Feridun Ârif Çelebi (Ulu Ârif Çelebi)
Tâhirü’l-Mevlevî’nin Hilye’sine Göre Mevlânâ
2. ULUSLARARASI SULTAN DÎVÂNÎ ve MEVLEVÎLİK SEMPOZYUMU
TASAVVUFÎ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖZELEĞİTİM YÖNTEMLERİ
Köseç Ahmed Dede ve Şeyh Galib’in Mevlevî Âdap ve Erkânına Katkıları
DERVİŞLER TARİKATI, MEVLEVİLİK – Eva de Vitray- Meyerovitch
TEKKE KAPISI “YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ’NİN İNSANLARI”
TARİHİ ŞAHSİYETLERE KARŞI VEFANIN TOPLUMSAL HAREKETLERE DÖNÜŞMESİNİN SOSYOLOJİK TEMELLERİ: MEVLÂNA ÖRNEĞİ
MESNEVÎ’DE VEFA KAVRAMI
YESEVÎ VE MEVLÂNA DÜŞÜNCESİNDE ‘VEFA’ ERDEMİ
MESNEVÎ’DE VEFA KAVRAMI VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ
MESNEVÎ’DE ZITLARIN BİRLİĞİ
AHLAKIN TEMELİ BAĞLAMINDA MEVLÂNA`YI YENİDEN OKUMAK
DÎVÂN-I KEBÎR’DE VEFA İLE İLGİLİ TEŞBİH VE TASAVVURLAR
HZ. MEVLÂNA’DA VEFA DEĞERİ
Konya Türkü Metinlerinde Mevlana ve Mevlevilik Üzerine Bir Araştırma
Hz. Mevlana’ya bakış için okuma önerileri
Tartışmaların Gölgesindeki Güneş: Mevlânâ Celâleddîn
Mevlevîlikte Çille, Çile, Çihil,
MEVLEVÎLİKTE MEŞREB – “Şemsîlik-Veledîlik”
Bir halk psikoterapisti Hz. Mevlana…
Mevlana Şiir Yarışması’nda Sonuçlar Belli Oldu
Tuhfe-i Şeb-i Arûs
Hatıralar Işığında Tasavvufi Terbiye (Aşçı Dede Örneği)
“Mesnevî”de insan…
MUSTAFA SÂKIB DEDE
İSTANBUL’DA MESNEVÎHANLIK GELENEĞİ VE MESNEVÎHANELER – Hür Mahmut Yücer
İSTANBUL’DA TARİKAT AYİN VE ZİKİRLERİ
Rüsûhi Baykara – Öğretmen, Şair, Yazar
Gavsi Baykara (ö. 1967) (Bestekâr, Neyzen)
Hasan Âli Yücel – Bestekâr, Millî Eğitim Bakanı, Şair, Yazar
Şevket Gavsi Özdönmez – Bestekâr, Mesnevîhân, Neyzen, Şair
Tâhirü’l-Mevlevî – Edebiyat Tarihçisi, Gazeteci, Mesnevîhân, Müderris, Şair, Yazar
Ahmed Remzi Akyürek Dede – Üsküdar Mevlevîhânesi’nin Son Şeyhi, Şair
Ahmed Irsoy, Zekâîzâde – Bestekâr, Hattat, Mûsiki Bilgini
Ahmed Kemâleddin Perrî – Şair
İhsan Mahvî – Mesnevîhân, Semâzen, Şair
Abdülbâki Baykara Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin Son Şeyhi, Müderris, Mûsikişinas, Şair
Rauf Yektâ Bey – Bestekâr, Mûsiki Bilgini, Neyzen, Yazar
Mehmed Elif Efendi, Hasîrîzâde – Hattat, Mesnevîhân, Şair
Mahmud Râif İsmet Bey – Şair
Derviş Hasan Hüsâmeddin Dede – Bestekâr, Şair
Mahmud Cemil Bey – Hattat, Şair
Hüseyin Fahreddin Dede – Beşiktaş/Bahâriye Mevlevîhânesi Şeyhi, Bestekâr, Mûsiki Bilgini, Neyzen, Şair
Mehmed Es‘ad Dede, – Mesnevîhân Şair
Mehmed Celâleddin Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 19. Şeyhi, Bestekâr, Mûsiki Bilgini, Neyzen, Şair, Tanbûrî
Hasan Sırrî Efendi, Yeniköylü – Bestekâr, Hâfız, Hattat, Hânende, Zâkir
Aziz Dede, Neyzen – Bestekâr
Münire Hanım – Şair
Ahmed Hüsâmeddin Dede, – Kudümzenbaşı, Âyinhân, Bestekâr, İcrâcı, Ser-tabbâh, Şair
Hatice Nakiyye Hanım – Şair
Mehmed Zekâî Dede – Bestekâr
Behlül Efendi – Bestekâr, İcrâcı
Nebil Mehmed Bey – Hattat, Şair
Osman Selâhaddin Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 18. Şeyhi
Ahmed Efendi, Mutafzâde – Bestekâr
Ahmed Şevki Bey – Hattat
Mustafa Safvet Efendi – Şair
Zîver Paşa – Bestekâr, Şair
Şeref Hanım – Şair
Hüseyin Dede, Eyübî – Bestekâr
İsmail Dede Efendi, Hammâmîzâde – Bestekâr, Hânende, Musâhib-i Şehriyârî, Na‘thân, Neyzen, Ser-müezzin, Şair
Abdurrahim Künhî Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 17. Şeyhi, Bestekâr, Şair
Receb Hüseyin Hüsnü Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 16. Şeyhi
İzzet Molla, Keçecizâde – Şair
Hasan Leylek Dede – Ressam, Hattat, Mesnevîhân
Hâlet Efendi – Devlet Kethüdâsı, Şair
Abdülbâki Nâsır Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 15 Şeyhi, Bestekâr, Mûsiki Bilgini, Şair
Derviş Mustafa, Konevî – Vodine Mevlevîhânesi Şeyhi
Derviş Mustafa, Ayyâr
Derviş İsmail Hulûs, Ser-tabbâh – Galata Mevlevîhânesi’nin Ser-tabbâhı
Ali Nutkî Dede -Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 14. Şeyhi, Bestekâr, Hattat, Şair
Abdurrahim Dede, Şeydâ – Bestekâr, Kudümzenbaşı, Neyzen
Şeyh Gâlib – Galata Mevlevîhânesi Şeyhi, Şair
Ahmed Ağa, Musâhib – Bestekâr, Hânende, Sâzende
Hüseyin Niyâz Dede, Konevî – Şair
Ebûbekir Dede, Kütâhiyyevî – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 13. Şeyhi
Mehmed Dede, Kûçek – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 12. Şeyhi
Sâfî Mûsâ Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 11. Şeyhi, Şair
MEVLÂNA CELALEDDİN, SELÇUKLULAR, MOĞOLLAR
Siz neyi tartışıyorsunuz? Mevlana asıl bizim!
EĞİRDİR MEVLEVİHANESi VE GERMİVANOĞLU MUSA BEĞİN TEMLİKİ İLE SULTAN VELEDİN VAKFI
KONYA’DA MEDFÛN MEVLEVİ ŞAİR UBEYDULLÂH DEDE VE RİSÂLE FÎ EVSÂFİ’NNEBÎ İSİMLİ MEVLİD’İNDEKİ TASAVVUFÎ ÖĞRETİLER
ANTEP (AYINTAB) MEVLEVÎHÂNESİ’NİN MİMARİ OLARAK İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
LÜTFÎ MEHMED DEDE VE HİLYE-İ MEVLÂNÂ ADLI ESERİNE GÖRE MEVLÂNÂ’NIN ÖZELLİKLERİ
TARİHTEN GÜNÜMÜZE MANİSA MEVLEVÎLERİYLE BİR YOLCULUK – Mehmed Veysî DÖRTBUDAK
Karahisarı-Sâhib Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi Yusuf ILGAR
MANİSA MEVLEVÎHÂNESİ ŞEYHİ MEHMED BAHÂEDDİN EFENDİ’NİN TEREKESİ – Ertan GÖKMEN
DÜNYADA MEVLÂNA İZLERİ BAKIŞINDA KIBRIS’TA MEVLEVÎLİK GEÇMİŞ VE ŞİMDİ – Gökalp KAMİL
Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan Çekilmesi Sürecinde Mevlevîhânelerin Durumu: Yenişehir (Larissa) Mevlevîhânesi Örneği*
Selanik Mevlevîhânesi Şeyhi Eşref Dede’nin Azli Meselesi ve Sultan II. Abdülhamid’in Tutumu – Serdar Ösen
SELANİK MEVLEVÎHÂNESİ (EVKÂFI VE YÖNETİM SORUNLARI) – Cengiz Parlak
Osmanli Devletinin Son Döneminde Mevlevîlik – Nimetullah AKAY
MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE – Mehmet SARI
Lefkoşa Mevlevîhânesi’nin Şair Şeyhlerinden Siyâhî Mustafa Dede – Bayram Ali KAYA
MEVLEVÎLİK VE OSMANLI PADİŞAHLARI – Murat AKGÜNDÜZ
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE ADI GEÇEN MEVLEVİHANE VE TEKKELER
Kıbrıs Lefkoşe Mevlevîhânesi’nde Yetişmiş Mevlevî Divan Şâirleri
KÜTAHYA MEVLEVÎHÂNESİ VE MEVLEVÎ KÜLTÜRÜ AÇISINDAN KÜTAHYA – Nuri ERBAY
BALKANLAR’DAKİ MEVLEVÎHÂNELERDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR – Haşim KARPUZ
FETİH SONRASI İSTANBUL’DA MEVLEVÎ’LİĞİN TARİHSEL SÜRECİ: YENİKAPI VE GALATA MEVLEVİHANESİ ÖRNEKLERİ
Sabûhî Ahmed Dede’nin Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhliği Dönemine Dair Bir Değerlendirme
Galata Mevlevîhânesi Örneğinde İstanbul Mevlevîliğinin Kültürel Hayata Etkisi – Safi ARPAGUŞ
XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA TOKAT MEVLEVÎHÂNESİ VE GELİRLERİ İLE İLGİLİ SORUNLAR
GELİBOLU‐KAHİRE‐İSTANBUL ÜÇGENİNDE BİR MEVLEVÎ ŞEYHİ VE OĞULLARI
TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMLİ MEVLEVÎHÂNELER VE MEVLEVÎHÂNELERİN YAŞATILMASINDA VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ROLÜ
“GÜNÜMÜZDE YURT İÇİ MEVLEVÎHÂNELERİNİN DURUM VE KONUMLARI” SEMPOZYUMU
Bilecik Mevlevîhânesi – Hasan Hüseyin Adalıoğlu – Nizamettin Arslan
Ermenek Mevlevihanesi/Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi
EĞİRDİR MEVLEVÎHÂNESİ MİMARİSİ VE YENİDEN KULLANIM ÖNERİSİ- Hasan HAŞTEMOĞLU
Ömer Şifâî Efendi – Hekim, Şair
Mehmed Dede, Mesnevîhân – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 10. Şeyhi
Enis Receb Dede – Edirne Mevlevîhânesi Şeyhi
Ârifî Ahmed Dede, Peçevîzâde – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 9. Şeyhi
Derviş Ahmed Lebib
Nesib Yusuf Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 8. Şeyhi
Pendârî Ahmed Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 7. Şeyhi
Nâci Ahmed Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 6. Şeyhi
Mustafa Itrî Efendi, Buhûrîzâde
Feyzî Hasan Efendi, Sîmkeşzâde – Emir Buhârî Tekkesi Şeyhi
Kãrî Ahmed Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 5. Şeyhi
Câmi Ahmed Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 4. Şeyhi
İsmetî Mehmed Efendi
Ebûbekir Dede, Kehhâlzâde – Afyonkarahisar Mevlevîhânesi Şeyhi, Mesnevîhân
Sabûhî Ahmed Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 3. Şeyhi
Derviş Abdî-i Mevlevî
Doğânî Ahmed Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 2. Şeyhi
Kemâl Ahmed Dede – Yenikapı Mevlevîhânesi’nin İlk Şeyhi
Mevlânâ âilesi ve Mevlevîlikte Çelebilik makâmı -Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân örneği – BETÜL SAYLAN
16. YÜZYILDA BURDURLU BİR ŞAİR: FEDÂYÎ – Rıza OĞRAŞ
MEVLEVÎLİK VE ERZİNCAN MELİK SALİH MEVLEVÎHÂNESİ – Burcu ASLAN
TEKKE KAPISI “YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ’NİN İNSANLARI” – BAYRAM ALİ  KAYA
BİR RİTÜEL PRATİĞİ ÜRETME DENEMESİ: ŞEYH GÂLİB İÇİN DÜZENLENEN İLK İHTİFAL – Ayşe DEĞERLİ
VATAN SAVUNMASINDA GÖNÜL ERLERİ “MÜCAHiDiN-i MEVLEVÎ ALAYI”- Nuri KÖSTÜKLÜ
HZ.MEVLÂNÂ DERGÂHI İLE İLGİLİ VAKIF VE VAKFİYELER – İbrahim ATEŞ
MEVLEVİ HİLAFETNAMELERİ – F. Nafiz UZLUK
BURDUR’DA MEVLEVİLİK VE MÜCAHİDAN I MEVLEVİDEN ÇANKIRI SON POSTNİŞİNİ HÜSEYİN HASİB BURDURİ DEDE EFENDİ
Hz. Mevlana’dan Şeyh Galib’e – Mustafa Çıpan
İmamzâde Salih Saim (Unar)’ın “Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şemseddin-i Tebrizi” Adlı Risalesi – Yusuf Turan Günaydın
Mesnevi’de Kur’ani Temalar – Yusuf Işıcık
Mesnevi’de Yakınlaşma ve Anlaşma Dili – Adnan Karaismailoğlu
Mektuplardaki Mevlana – Nazım Elmas
Hz. Mevlana’da İnsan-ı Kamil – İsa Çelik
Evkaf Arşiv Vesiklarına Göre Gelibolu Mevlevihanesi – Nazif Öztürk
Veled Çelebi’nin Yeni Bulunan İki Defteri: “Mesnevi-i Şerif Hikayeleri” – Cihan Okuyucu
İslam’da Tasavvvuf ve Mevlana’nın Tasavvuftaki Yeri – Süleyman Uludağ
Gelibolu’da Mevlevilik Kültürü ve Mevlevi Şairler – Selami Şimşek
Anadolu’nun Sönmeyen İki Işığı: Mevlana ve Yunus Emre – Mustafa Özçelik
Mesnevi’ye Açılan Pencere: İlk On Sekiz Beyit – Hüseyin Güllüce
Mevlana’yı Anlamak – Derya Örs
Mevlana’nın Yaşadığı Yüzyıla Genel Bakış – Mustafa Kara
“Mevlana Yılı” Değerlerimizi Hatırlamak İçin Güzel Bir Vesile…- Mehmet Doğan
Nâcî Ahmed Dede – Yılmaz KIRIKTAŞ
ŞUARA-YI MEVLEVİYE’NİN EHL-İ ZÜHDE ŞİİR İLE CEVABIDIR. – N. Fazıl DURU
Hz. PİR’İN “NÜSHA-I KEBİR”İ
MEVLEVÎLİĞİN TARİHİ SEYRİ
TÜRK SANATINDAKİ “SIR”: MEHMET YUSUF AKYURT
Ankaralı Mevlevî Mehmet Arısoy Dede’nin hayatı ve Koyunoğlu Kütüphanesi’ndeki Defteri
Ankaralı Mevlevî Mehmet Arısoy Dede’nin hayatı ve Mevlâna Müzesi Kütüphanesinde Bulunan Defteri
Mesnevi‟deki Müteşabih Âyetlerin Yorumu
Denizi Bitirmek: Mevlana Çalışmalarına Resmi Katkılar Üzerine
Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri – Betül Saylan
MUSTAFA SÂKIB DEDE’NİN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: NİKÂTÜ’L-MA’ÂRİF MECMUASI
Mevlevî tezkiresi: Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân – FATİH ODUNKIRAN
Hamdolsun evimiz Peygamberimizin evine benzedi
Mesnevî’nin Türkçe’deki 40 şerh ve tercümesi
Mevlânâ günümüz insanının sorunlarına ne tür çözümler sunar?