Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

16. YÜZYILDA BURDURLU BİR ŞAİR: FEDÂYÎ – Rıza OĞRAŞ
MEVLEVÎLİK VE ERZİNCAN MELİK SALİH MEVLEVÎHÂNESİ – Burcu ASLAN
TEKKE KAPISI “YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ’NİN İNSANLARI” – BAYRAM ALİ  KAYA
BİR RİTÜEL PRATİĞİ ÜRETME DENEMESİ: ŞEYH GÂLİB İÇİN DÜZENLENEN İLK İHTİFAL – Ayşe DEĞERLİ
VATAN SAVUNMASINDA GÖNÜL ERLERİ “MÜCAHiDiN-i MEVLEVÎ ALAYI”- Nuri KÖSTÜKLÜ
HZ.MEVLÂNÂ DERGÂHI İLE İLGİLİ VAKIF VE VAKFİYELER – İbrahim ATEŞ
MEVLEVİ HİLAFETNAMELERİ – F. Nafiz UZLUK
BURDUR’DA MEVLEVİLİK VE MÜCAHİDAN I MEVLEVİDEN ÇANKIRI SON POSTNİŞİNİ HÜSEYİN HASİB BURDURİ DEDE EFENDİ
Hz. Mevlana’dan Şeyh Galib’e – Mustafa Çıpan
İmamzâde Salih Saim (Unar)’ın “Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şemseddin-i Tebrizi” Adlı Risalesi – Yusuf Turan Günaydın
Mesnevi’de Kur’ani Temalar – Yusuf Işıcık
Mesnevi’de Yakınlaşma ve Anlaşma Dili – Adnan Karaismailoğlu
Mektuplardaki Mevlana – Nazım Elmas
Hz. Mevlana’da İnsan-ı Kamil – İsa Çelik
Evkaf Arşiv Vesiklarına Göre Gelibolu Mevlevihanesi – Nazif Öztürk
Veled Çelebi’nin Yeni Bulunan İki Defteri: “Mesnevi-i Şerif Hikayeleri” – Cihan Okuyucu
İslam’da Tasavvvuf ve Mevlana’nın Tasavvuftaki Yeri – Süleyman Uludağ
Gelibolu’da Mevlevilik Kültürü ve Mevlevi Şairler – Selami Şimşek
Anadolu’nun Sönmeyen İki Işığı: Mevlana ve Yunus Emre – Mustafa Özçelik
Mesnevi’ye Açılan Pencere: İlk On Sekiz Beyit – Hüseyin Güllüce
Mevlana’yı Anlamak – Derya Örs
Mevlana’nın Yaşadığı Yüzyıla Genel Bakış – Mustafa Kara
“Mevlana Yılı” Değerlerimizi Hatırlamak İçin Güzel Bir Vesile…- Mehmet Doğan
Nâcî Ahmed Dede – Yılmaz KIRIKTAŞ
ŞUARA-YI MEVLEVİYE’NİN EHL-İ ZÜHDE ŞİİR İLE CEVABIDIR. – N. Fazıl DURU
Hz. PİR’İN “NÜSHA-I KEBİR”İ
TÜRK SANATINDAKİ “SIR”: MEHMET YUSUF AKYURT
Ankaralı Mevlevî Mehmet Arısoy Dede’nin hayatı ve Koyunoğlu Kütüphanesi’ndeki Defteri
Ankaralı Mevlevî Mehmet Arısoy Dede’nin hayatı ve Mevlâna Müzesi Kütüphanesinde Bulunan Defteri
Mesnevi‟deki Müteşabih Âyetlerin Yorumu
Denizi Bitirmek: Mevlana Çalışmalarına Resmi Katkılar Üzerine
Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri – Betül Saylan
MUSTAFA SÂKIB DEDE’NİN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: NİKÂTÜ’L-MA’ÂRİF MECMUASI
Mevlevî tezkiresi: Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân – FATİH ODUNKIRAN
Hamdolsun evimiz Peygamberimizin evine benzedi
Mesnevî’nin Türkçe’deki 40 şerh ve tercümesi
Mevlânâ günümüz insanının sorunlarına ne tür çözümler sunar?
Mevlana’nın Şeyh-Mürşid Anlayışı – Halim Gül
Mesnevi’de Hayvan Karakterleri (Metaforları) – İsmail Hakkı NUR
Mevlevi Müziği ve Mevlevi Ayin-i Şerifi – Harun Korkmaz
KONYA MEVLÂNÂ DERGÂHINDA YAPILAN SON ONARIMLAR
KEMAL AHMED DEDE
MÜNECCİMBAŞI, Ahmed Dede
FASÎH AHMED DEDE
CÜNÛNÎ AHMED DEDE
Ahmed Remzi Dede
AHMED HÜSÂMEDDİN DEDE
AHMED CELÂLEDDİN DEDE
Seyyid Sahih Ahmed Dede ve Mecmuatu’t-Tevârîhi’l-Mevleviyye’si
ŞEYH GALİB
HÜSEYİN FAHREDDİN DEDE
ESRAR DEDE
AZİZ DEDE
ABDÜRRAHİM DEDE, Şeydâ Hâfız
Mevlana’da dini tecrübe / Yazar:AYSEL TAN
Hz. Pir’in karıncası; Mehmed Dede
Unutulan bir adetimiz: Temcid ilahileri
PROF. DR. EROL GÜNGÖR İLE DUYGUDAŞ, AYDIN VE İNSANÎ OLANI İZLERKEN
İzmir Mevlevihanesi’nin Hikayesi
İzmir Mevlevîhânesi
Mevlâna Müzesi Kubbe-i Hadrâ’nın Kalem İşi Süslemeleri ve Yapılan Restorasyon Çalışmaları
Gelibolu-Kahire-İstanbul Üçgeninde Bir Mevlevî Şeyhi ve Oğulları – GÜLGÜN YAZICI
Hz. Mevlânâ’nın tabîbi, İbn Sîna şârihi: Nehcüvânî
RECEB-ÜL FERD​
ERMENEK MEVLEVÎHÂNESİ’YLE İLGİLİ BİR BERATIN DEĞERLENDİRİLMESİ – Ali ÜREMİŞ
Defter-i Dervişan – Yenikapı Mevlevihanesi Günlükleri
MEVLEVÎLİK TARİHİNİN KAYNAKLARINDAN SEYAHATNAMELER-Rıza DURU
MESNEVÎ’DE YER ALAN BİTKİ VE MEYVELERİN TASAVVUF DÜNYASINDAKİ SEMBOLİK ANLAMLARI – Aliye Serap İNCİDAĞI
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RÛMÎ’NİN DİNE VE DÜNYAYA BAKIŞ AÇISI – Ahmet Şimşek
SOME POPULAR PIECES OF FALSE KNOWLEDGE REGARDING RUMI AND HIS WORKS
Hz. Mevlana’nın Düşüncesinin Arkaplanı ve Dünya Barışına Katkısı
MEVLANA DÜŞÜNCESİNDE İNSAN’IN ÖZGÜRLEŞMESİ VE İLAHİ AŞK
Ahmet Mithat Bahârî Beytur’un hayatı, eserleri ve Mihrâb-ı Aşk adlı eseri -Harun Dikkaya
Mevlevilikteki çile olgusunun fizyolojik ve psikolojik boyutları – Lütfiye Akdemir
Cezire-i Mesnevi ve şerhlerine göre Mevlevî sülûkü – Ali Çoban
Kütahya Ergûniyye Mevlevîhanesi ve yetişen sanatçılar – ÜMİT KALKAN
Mevlânâ’nın tasavvuf felsefesinde sembolizm – Zeynep Büyükünal
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde mezhep anlayışı – Betül Kurşun
Urefâ-yı Mevleviyye’den Bir Şair-i Hassas Abdülbâkî Baykara Efendi
Kütahya Mevlevîhânesi’nin mûsikî tarihimize etkileri
BATILI SEYAHATNAMELERİNDE KONYA MEVLÂNÂ DERGÂHI VE TÜRBENİN KUBBESİ – Rıza DURU
REMLE MEVLEVİ ZAVİYESİ Mİ, YOKSA RAMLE’DEKİ MUVAKKAT MEVLEVİ SEMAHANESİ Mİ? – Rıza DURU
Mevlana’nın düğün gecesi
Mevlâna’nın kedisi
Mevlâna ve en yakın dostları
Mesnevî’nin “sünnet-i seniyye”si dünden bugüne Mesnevî’nin edebiyatımızdaki izleri
Mesnevi’de dinde bölünme bahsi: Muhammedî bereketin yitirilmesi
DİN EĞİTİMCİLERİ TASAVVUFLA NİÇİN İLGİLENMELİ?- Nurullah ALTAŞ
OSMANLI TOPLUMUNDA TASAVVUF VE SÛFÎLER – Ali NAMLI
TASAVVUF VE TIP: RUHÂNÎ VE SÛRÎ/FİZYOLOJİK TIP
PROF. DR. ETHEM CEBECİOĞLU İLE SÖYLEŞİ
TASAVVUFTA GÜNCEL HASSASİYETLER
SÛFÎ’NİN RUHSAL YOL HARİTASI ÜZERİNE
TASAVVUFÎ MESELELERE FIKHÎ BAKIŞ
BİR İLİM DALI OLARAK TASAVVUF VE DİĞER İLİMLERLE İRTİBATI
TASAVVUF TARİHİNİN DÖNEMLENDİRİLMESİ ÜZERİNE
MEVLEVİLİKTE MANEVİ EĞİTİM – İmren Yıldız – Ali Özkan
Mevlevilikte Mutfak Kültürü ve Ateşbaz-ı Veli Makamı
İRFAN, TASAVVUF VE TARÎKAT SORUŞTURMASI
TASAVVUFÎ DÜŞÜNCENİN ASLÎ KAYNAKLARI OLARAK KUR’AN VE SÜNNET – Salih ÇİFT
TASAVVUFUN KAYNAĞI OLARAK HADİS – Ahmet YILDIRIM
BİR DİN BİLİMİ OLARAK TASAVVUFU ANLAMAK – Ekrem DEMİRLİ
TASAVVUFUN İSLÂMÎLİĞİ MESELESİ – Hasan Kâmil YILMAZ
Mevlâna algısı: Şair mi, yaşam koçu mu, veli mi?
Ankaralı Mevlevi Mehmet Arısoy Dede’nin Hayatı ve Defteri
Mevlânâ’da Benzerin Benzerle Dostluğu
Dervîşine sâhib çık yâ Hazret-i Mevlânâ
Mesnevî art niyetlilere sırrını açmaz
Mevlana’ya Göre Fiziksel-Manevî Gelişim Paralelliği – Osman Nuri Küçük
Bir Kızıl Elman Var mı? – Osman Nuri Topbaş
SÜLEYMAN ÇELEBİ MEVLİDİ’NİN KUR’ÂNÎ KAYNAKLARI – A.Hümeyra ASLANTÜRK
MESNEVİ’DEKİ HİKÂYELERİN KAYNAKLARI VE TESİRLERİ – Doç Dr. Saim SAKAOĞLU
MEVLÂNA DOSTLARI – Feyzi HALICI
MESNEVİ’DE KUR’AN TESİRİ – Doç Dr. A. SAVRAN
Allah ile Dost – Yirmili yaşlardakiler için Rumi – Mehrnoosh Torbatnejad
Hz. Mawlana’s love of the Prophet(phub) – Şefik Can
BEDEVİ İLE FİLOZOF – Şaban Karaköse
MEVLÂNÂ’NIN MEKTUPLARI – Doç. Dr. Mürsel ÖZTÜRK
HÜSN Ü AŞK – ŞEYH GALİB – GONCA KUZAY
MEVLÂNA’NIN SANATI VE ŞİİR ANLAYIŞI – Ahmet KABAKLI
MEVLÂNA TASAVVUFUNDA BAZI KELÂMÎ MOTİFLER – Prof. Dr. Şerâfeddin GÖLCÜK
MEVLÂNA’DA METAFOR YOLUYLA FELSEFE – Prof. Dr. Nihat KEKLİK
THE CELEBRATION OF THE PROPHET’S BIRTHDAY – Annemarie Schimmel
ŞEHZADE İLE BÜYÜCÜ KADIN – Şaban Karaköse
MEVLÂNA’NIN TEOLOJİSİNDE İNSAN TASAVVURU – Ramazan ALTINTAŞ
SEMA’IN MAHİYETİNE DAİR BİR KARŞILAŞTIRMA – Semih Ceyhan
MESNEVÎ’DE “ÖKÜZ” METAFORU – Ahmet ÖGKE
HİLYE-İ MEVLÂNÂ ADLI ESERE GÖRE MEVLÂNÂ’NIN ÖZELLİKLERİ – Mustafa ERDOĞAN
OSMANLI SANATINDA MEVLEVİ HATTATLAR – SERVER DAYIOĞLU
İnsanın Değeri Aşkla Ölçülür – Rabia Christine Brodbeck
Dünya ve Ukba – H. Kâmil Yılmaz
Hz. Mevlânâ ve Hıristiyanlar – Ethem Cebecioğlu
Hz. Mevlânâ’ya Göre Sûfilerde Sosyal-Asosyal Denge – Ethem Cebecioğlu
Mevlânâ ve Renksizlik – Ethem Cebecioğlu
Mevlânâ ve İnsanın Ebedî İkilemi – Rabia Christine Brodbeck
HZ. YUSUF’A SUNULAN ARMAĞAN – Şaban Karaköse
Tasavvuf – Tarikat Çerçevesi – H. Kâmil Yılmaz
Sâfiyâne ve Sûfiyâne Kardeşlik – H. Kâmil Yılmaz
KEMÂLEDDİN EFENDİ’NİN TERÂCİM-İ AHVÂL’İ – Mustafa ERDOĞAN
SEYYİD EBUBEKİR DEDE VE AHFÂDI – Mustafa ERDOĞAN
HAZRET-İ MEVLÂNÂ ve MÛSIKÎ
MEVLEVİYYE
Şemsi Tebrizi’nin Makalât’ı bağlamında din eğitimi / Yazar:ŞERİFE ERİCEK ARI
Fetih sonrası İstanbul’da Mevlevîliğin tarihsel süreci: Yenikapı ve Galata Mevlevihanesi örnekleri /Yazar:VOLKAN ŞÜKRÜ DERVİŞOĞLU
Mecmu’atü’l – eş’âr Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (72-142) inceleme-karşılaştırmalı metin / Yazar:FATİH ATAK
2007-2017 arası Türk romanında Mevlȃna ve Mevlevilik / Yazar:SİBEL PİLAVOĞLU
Gastronomi turizmi açısından Mevlevi mutfağının Konya turizmine katkısı / Yazar:BÜŞRA BÜYÜKİPEKCİ
Galata Mevlevihanesi mezartaşları (Katalog-değerlendirme) / Yazar:BİLAL KÜÇÜKKAYA
Türkiye Selçukluları Döneminde Anadolu’da Mevlevi-Ahi mücadelesi /Yazar:ALİ ÖZDEMİR
Mecmu’atü’l-eş’âr Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (143-217) inceleme-karşılaştırmalı metin / Yazar:MERVE KAYA KOL
XVII – XIX yüzyıl Mevlevi sanatkârlar / Yazar:MÜMİNE BANU HİDAYETOĞLU
Cinuçen Tanrıkorur’un bestelediği Mevlevi âyinlerinin makam, usûl ve ezgisel yönden incelenmesi / Yazar:MEHMET UĞUR ÖZAKALIN
Mevlevi kaynaklarında Türk algısı / Yazar:SAMET CENGİZ
Mevleviliğin somut ve somut olmayan kültürel mirasının bütünleşik korunması; Konya örneği / Yazar:FİKRET BADEMCİ
Süleymaniye Kütüphanesi Galata mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (1-71) (İnceleme-karşılaştırmalı metin) / Yazar:MEHMET KILIÇ
Mecmuatü’l-eş’ar, Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Numara: 200(71-140)(İnceleme-karşılaştırmalı metin) / Yazar:SEVGİ AKBABA
Mevlevi ayinlerinin eğitim boyutu / Yazar:NURŞEN ŞAN
Nâyi Osman Dede’nin rast Mevlevî ayini’nin karşılaştırmalı incelenmesi / Yazar:MERVE ÖRENÇ
İstanbul mevlevihanelerinde mimari düzen ve Beşiktaş mevlevihanesi / Yazar:GÖKBEN PALA AZSÖZ
Bosna Hersek’te Mevlevîlik ve İsa Bey Tekkesi / Yazar:EDIN İMAMOVİÇ
How does prohibition stop working? The visibility and legitimacy of Mevlevi ceremonies in modern Turkey / Yazar:BURCU SAĞLAM
Günümüz anlayışında mevlevîlik ve mevlevî ayinleri / Yazar:FULYA SOYLU BAĞÇECİ
Galata Mevlevihanesi 161 numaralı şiir mecmuası / Yazar:HALİT NASIROĞLU
Constestations, conflicts and music-power: Mevlevi sufism in the 21st century Turkey / Yazar:NEVİN ŞAHİN
Mevlevilik geleneğindeki Sema töreni hareketlerinin seramik formlara yansıması / Yazar:GÖKÇE UYSAL
Mecmûatü’l-eş’âr, Süleymaniye kütüphanesi Galata mevlevîhânesi, numara:171 (1-117) (İnceleme-karşılaştırmalı metin) / Yazar:MERVE MENTEŞE
Tahirü’l-Mevlevi’nin Tedrisat-ı Edebiyyeden Nazm ve Eşkal-i Nazm’ı / Yazar:YILMAZ BARAN
Sadun Aksüt’ün eserlerine genel bakış ve Sazkar Mevlevi Ayin-i Şerifinin incelenmesi / Yazar:MELİKE ERCAN ASLAN
Mecmu’a-i Eş’ar adlı bir Mevlevi mecmuasının incelemesi / Yazar:AYŞENUR AKPINAR
Mecmû’atü’l-Eş’âr Süleymaniye Kütüphanesi, Galata Mevlevihanesi numara 57 (1b-64a) (İnceleme-metin) / Yazar:SALİH GENÇER
Mevlevihanelerin akustik özelliklerinin değerlendirilmesi: İstanbul mevlevihaneleri / Yazar:HASAN BARAN FIRAT
Cumhuriyet Dönemi mevlevi ayini bestekarları ve besteleri / Yazar:MUATTAR DEMET DOĞRUÖZ
Başlangıcından XVIII. yüzyılın sonuna kadar Mevlevilik-devlet ilişkisi / Yazar:NİMETULLAH AKAY
Mevlevîlik ve Kilis Mevlevîhânesi / Yazar:MÜCAHİT KARACİF
Mevleviliğin teşekkül dönemi / Yazar:MUSTAFA TOPATAN
Mevlevi ayinlerinin kompozisyon açısından incelenmesi / Yazar:ŞİRİN KARADENİZ
İslami uyanış, çoklu modernlik ve popüler kültür bağlamında mevlevi semasının dönüşümü: Afyonkarahisar örnek olayı / Yazar:HÜLYA UZUN
Mevlevilikteki çile olgusunun fizyolojik ve psikolojik boyutları / Yazar:LÜTFİYE AKDEMİR
19. yüzyıl sonrası Mevlevi Ayini besteciliği ve besteci Zeki Atkoşar’ın katkıları / Yazar:ÖMER FARUK BAYRAKÇI
Dede Efendi’ nin Ferahfeza Mevlevi Ayini’nin makam usûl ve ezgisel yönden incelenmesi / Yazar:AYFER ÖLMEZ