GAZEL

Dâhil ol kârbân-ı aşka, bir ulu dergâha gel
Dergeh-i Monlâ Celâl’e kıl dehâlet, şâha gel.

Tut Ateşbâz-ı Velî’nin dâmenin, ol ehl-i dil
Pişmek istersen ey âşık, bir ulu matbâha gel.

Şems-i Tebrîzî ışıkdır, vechi Hak’dan akseden
Âlemin fânûsu oldur, şeb-çerâğ ü mâha gel.

Ahmed ü Mahmûd, Muhammed, Mustafâ’nın aşkına
Çıkma râh-ı Mevlevîden, Hazret-i Allâh’a gel.

İsteme beylik, ne lâzım, pâdişâha evlad ol!
Nâ-bekâra verme gönlün, “Semme vechullâh”a gel.

Yâr ü ağyâr cümlesinden fâriğ oldun Veysiyâ
Hazret-i Monlâ delîlin oldu sen ol Şâh’a gel.