Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

Mehmed Dede dualarla anıldı...

Mevlana Dergahı'nın son dedesi Ankaralı Mehmet Arısoy Dede, Üçler Hamuşanındaki kabri başında anıldı.

17 Ekim 2012

Mevlana Dergahı'nın son dedesi Ankaralı Mehmet Arısoy Dede, Üçler Hamuşanındaki kabri başında anıldı.

Gazeteci-Yazar İhsan Kayseri, ''Ankaravi Dede'' olarak bilinen Mehmet Arısoy'un 1874 yılında Ankara'da doğduğunu, Yorgancıoğulları sülalesine mensup olduğunu söyledi.

Mehmet Dede'nin ilk, orta ve lise tahsilinden sonra Ankara Mülkiye Mektebi'ne girdiğini belirten Kayseri, şunları kaydetti:

''Burada Arapça, Farsça ve Fransızca ile birlikte Ulum-i Diniye, tarih, coğrafya, matematik gibi dersler okumuştur. Mülkiye'de öğrenci iken Fransızca hocası Türkçeye çevirmek üzere kendisine bir beyit vermiştir. Bu beyiti tercüme eden Mehmet Dede, beyitin Hz. Mevlana'ya ait olduğunu öğrendikten sonra büyük bir hayranlık duyuyor, adeta aşka kapılıyor. 10 Haziran 1895 tarihinde Mülkiye'yi bitirince kendisini Ankara Mevlevi Dergahında bulmuş, Ali Dedeye (Derviş olmak istediğini) söylemiştir. Ali Dede (Sen büyük bir devlet adamı olacaksın) dediyse de Mehmet Dede, dervişlikte ısrar edince (O halde git, babandan izin al gel) delmiş, o da tam bir sene babasından dervişlik için izin istemiş, sonunda istediği izni almıştır.

Bunun üzerine Ali Dede, Mevlana Dergahı'ndaki, Aşki Dede'ye bir mektup yazarak kendisini Konya'ya göndermiştir. Aşki dedenin izniyle çile doldurmaya başlayan Mehmet Dede, çok genç yaşta dergahta hücre sahibi olmuş, 60 yıl Mevlana Dergahı'ndaki hücresinde yaşamış, müzenin düzenlenmesinde görev almıştır.''

İsmail Detseli'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Postnişin Mustafa Holat'ın Mevlevi duasıyla program sona erdi.

 

Bir “Velî” nin arkasından

16.10.1957

Konya’da Mevlâna Dergâhında Höcrenişin iken bu ayın onuncu Perşembe günü Hakka yürüyen Mehmet Dede hakkında pek çok tâ’ziyetnâmeler aldım. Bu mübârek zâtın irtihâli memleketin mâneviyat âleminde büyük bir teessür ve heyecan uyandırdı. Hazret-i Mevlânâ’ya intisabı yetmiş ve Mevlânâ’nın huzurunda ve yakınında bulunması elli küsür seneye tekabül eden bu Mevlânâ bendesinin bugün boş kalan höcresinin el’ân ziyaret edilmekte olduğunu Konya’dan aldığımız haberlerden öğreniyoruz.

Vefatından sonra yazdığım yazıda Hazretin ufûlüne dair tafsilât veremediğim için bu noksanı yazımla ikmâl etmek istedim. Evrakı arasında çıkan 60 sene evvelki tarihli bir diploma ile merhûmun Ankara İdadî (Lise) mektebinden mezun olduğu anlaşılıyor. Mektebi ikmal ettikten sonra Yenikapı Mevlevihânesine çilekeş derviş olarak girmiş, çilesini bitirip dedegân mertebesini ihraz eylemiş, Konya’ya gelerek türbedarlık muavinliği ve huzûr hizmetinde bulunmuş, elli küsür sene Hazret-i Mevlânâ’dan ayrılmamıştır.

Dede Hazretlerinin ahirete intikali şöyle olmuştur: Rahatsızlığının son günlerinde hizmetinde bulunan dervişine üç gün yanına kimsenin konulmamasını söylemiş. Kendisini ziyarete gelen Mevlânâ âşıkları ancak üçüncü gün huzuruna girmişler. Ziyaretçiler arasında bulunan ney üstadı Halil Can bey şöyle anlatıyor:

“Mevlevî âdâbı üzre musafaha eyledik. Hazret yorgun görünüyor, fakat tatlı tatlı musahabe ediyordu. Bir aralık bana: “Biraz ney üfler misin?” dedi. Emrini derhal yerine getirdim. Güzel gözleri süzüldü, zevkle dinledi. O gün ve ertesi gün bir kaç defa ziyaretine gittim. Her ziyaretimde ney üflemekliğimi rica ediyordu. Ben çalıyorum, o da lezzetle dinliyordu. Son ziyaretimde yine ney çaldım. Bitirdikten sonra:

- Halil Can! Dedi, Cenâb-ı Pîr bir rubâîsinde ne buyuruyor bilir misin?

Bişnev ez ney çihâ çihâ mî gûyed
Esrar-ı nuhüfte-i Kibriyâ mî gûyed
………………………………..
Bi nutk u zebân Hudâ Hudâ mî guyed

(Ney’in neler neler söylediğini dinle. Ney Allahın gizli sırlarını söylüyor, kelâmsız ve dilsiz olarak Allah Allah diyor.)

Halil Can! (Bişnev) dinle demektir. Hazret-i Pîr de Mesnevîsine bu kelime ile başladı. Dinle…

Bundan sonra şu Mevlevî gülbankını çekti:

Nefesler pâyende ola, demler safalar müzdad ola, kulûb-ı-âşıkan küşâde ola. Dem-i-Hazret-i Mevlânâ…

Bunu müteakip bütün âşıklara selâm eyledi ve bana “Helâllaşalım.”dedi. Gözyaşlarımı tutamadım, ayaklarına kapandım. Helâllaşmayı uzak bir âtiye bırakalım, dedim. “Biz helâllaşalım da üst tarafını Allah’a bırakalım.”dedi.

Otuz altı saat sonra Ankara’da vefatını öğrendim.”

Merhumun yazılı vasiyetnâmesi şu mealdedir;

1- Kefenim bir bohça içinde dolaptadır. Param da şu dolaptadır.

2- Beni Sultan Selim imâmı Şükrü Efendi yıkasın, derhal Kur’ân hatmi yapılsın, bunlara ve diğer fıkaraya bol bol para verilsin.

3- Bir zat tâyin edilerek kırk gün kabrimin başında Yâsin-i şerif okunsun ve memnun edilsin.

4- Cenazem Üçler kabristanında münasip bir yere defnedilsin.

5- Kitaplarım ve diğer eşyam satılarak bedeli hastahâneye, dergâha vesair hayır işlerine verilsin.

6- Hazır param üç bin liradır. Bir hac bedeli olarak muhafaza edilsin ve zamanında bir bedel gönderilsin.

7- Akrabalarım zengindir, benim terekemden bir şey almasınlar, icabederse kendi paralarından sarfederek benim için hayır, hasenat yapsınlar.

8- Kimseyi beklemeden cenazem hemen kaldırılsın.

9- Kimseye borcum yoktur. Alacaklı olduklarımdan hak iddia etmiyorum. Alacaklı değilim, helâl olsun.Herkesten memnunum. Onlar da haklarını helâl etsinler.

Dede merhûmun cenazesi pek kalabalık olmuş. Arzusu veçhile Üçler mezarlığına götürülmüş ve orada kaderin garip bir cilvesi olarak Mesnevîhân Sıtkı Dede ile Rûhî Dede’nin arasında senelerden beri boş kalan yere defnedilmiş. İrtilhâline yetişemeyenler fevc fevc Konya’ya gelerek kabrini ziyaret etmekte bulunmuşlardır.

İşte Mevlânâ’nın bendesi ve kendi tâbiriyle karıncası böyle göçtü.

Refii Cevat Ulunay-Milliyet

Bookmark and Share

Bu Yazı 2651 defa okundu.
Diğer Güncel Haberler
Kurban, Allah'a Yakınlıktır... 11.08.2019
Vuslatın mübarek olsun Emin Dede... 02.08.2019
İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un 01.08.2019
TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ ANILDI 01.07.2019
Neyzen Doğan Ergin için anma programı 25.06.2019
Tâhirü’l-Mevlevî’nin aziz hâtırasına 17.06.2019
Ebu'l-Hasan Harakanî Sempozyumu 25.04.2019
Sohbet 25.04.2019
Celâleddin Bakır Çelebi Anıldı... 18.04.2019
Kazablanka'da Mesnevî Sohbetleri 23.02.2019
Şefik Can Dede yâd edildi. 26.01.2019
Şefik Can Dede anılacak... 07.01.2019
745. Vuslat Ses Kayıtları 20.12.2018
Şeb-i Arus - Video 19.12.2018
Vakt-i Şerif Hayrola... 17.12.2018
Selçuk Üniversitesi 745. Vuslat Proğramı 06.12.2018
745. Vuslat Yıldönümü 19.11.2018
Mevlid-i Nebi 19.11.2018
Konferansa Davet 31.10.2018
"Maârif" Yayınlandı. 31.10.2018
Leyle-i Kadir Mübarek Olsun 10.06.2018
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 14.05.2018
Mevlâna’nın Yolundan: Mevlâ’ya Göçen 03.05.2018
22. Yılında Çelebi anılacak. 11.04.2018
Hz. Mevlâna-Şems Dostluğu 05.04.2018
Sohbet 01.04.2018
Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu 08.02.2018
Mehmed Said Hemdem Çelebi 08.02.2018
’Aşk Kalbe Düşünce 07.02.2018
Ulu Arif Çelebi 25.01.2018
Mesnevi Sohbeti 25.01.2018
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 25.01.2018
Şefik Can Dede yâd edildi. 23.01.2018
744. Vuslat Ses Kayıtları 31.12.2017
Şefik Can Dede anılacak... 31.12.2017
Vakt-i Şerif Hayrola... 17.12.2017
Ankara Mevlevihanesi 16.12.2017
İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi 16.12.2017
Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü 08.12.2017
GÖNLE DÜŞEN MİSAFİRLER
M. Faik Özdengül
ATEŞİN MÜREKKEBİ
Muhsin İlyas Subaşı
ALLAH AŞKI VE KULLUK BİLİNCİ
Yakup Şafak
İNSANIN YARATILIŞ GÂYESİ
İbrahim Emiroğlu
Hazreti Kahve
İsmail Güleç
MEVLANA'NIN ADALET FELSEFESİ
Misafir Yazar
Tasavvuf Hakkında...
Mahmut Erol Kılıç
Tasavvuf Vaktidir
Cuma Mektupları
Tarikatın Ne Olduğunu Biliyor Muyuz?
Editör'ün Seçimi
Mevlevî
Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİDEKİ AMACI
Nuri Şimşekler
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
MESNEVÎ'DE OLGUN İNSAN
Adnan K.İsmailoğlu
SEMA ADABI
Ö. Tugrul İnançer
SABIRDAKİ ESRARLI GÜZELLİK
H. Nur Artıran
Mesnevi Dersleri Aramak
M. Sait Karaçorlu
Er-Rahman Er Rahim
Cemalnur Sargut
Din Yolu Hikmet Yoludur
Emin Işık
Semâ'daki Sırlar
Sezai Küçük
HZ. PEYGAMBER’İN DAVRANIŞLARI
İsmail Yakıt

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0283 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya